FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

628
Informácie k licenciám

628 - Informácie k licenciám

Tagy: INFO
Tagy:
INFO
Dátum upravy: 21.02. 2024

UPOZORNENIE: Pokiaľ je platnosť licencie ukončená, stráca užívateľ programu licenciu na používanie programu bez náhrad (z čoho vyplýva aj strata nároku na akýkoľvek zvýhodnený upgrade programu). Nová licencia bude fakturovaná v plnej cene podľa aktuálneho cenníka.
Prístup k uloženým dátam zostáva zachovaný ale ďalšie dáta nie je možné pridávať.

Dôvodom zobrazenia uvedeného hlásenia je podozrenie z používania licencie v rozpore s licenčnými podmienkami:

     1. Viacnásobná inštalácia na jednom PC

- jednu licenciu je povolené používať a mať nainštalovanú len jedenkrát v jednom počítači.  

           Riešenie :

 • zakúpiť a nainštalovať ďalšie licencie ( zakúpené za zvýhodnených podmienok viď. cenník bod 1. ).
  Následne použiť tlačítko 'Vyriešiť konflikt ... ' v okne s licenčnými podmienkami ( Hlavné menu / Pomoc / Licenčné podmienky ).
 • pri základnej verzii programu je vhodné prejsť na používanie MULTIVERZIE programu.
 • ponechať danú licenciu iba na jednom umiestnení v počítači - napr. odinštalovaním programu z ostatných priečinkov. Následne použiť tlačítko 'Vyriešiť konflikt ... ' v okne s licenčnými podmienkami ( Hlavné menu / Pomoc / Licenčné podmienky ).

     2. Viacnásobná inštalácia na viacerých PC

- jednu licenciu je povolené používať a mať nainštalovanú len jedenkrát v jednom počítači. Toto platí aj v prípade použitia sieťovej inštalácie.

           Riešenie :
 • zakúpiť a nainštalovať ďalšie licencie * ( zakúpené za zvýhodnených podmienok viď. cenník bod 1. ).
  Následne použiť tlačítko 'Vyriešiť konflikt ... ' v okne s licenčnými podmienkami ( Hlavné menu / Pomoc / Licenčné podmienky ).
 • pri základnej verzii programu je vhodné prejsť na používanie SIEŤOVEJ MULTIVERZIE programu.
 • ponechať danú licenciu iba na jednom počítači - napr. odinštalovaním programu z ostatných počítačov. Následne použiť tlačítko 'Vyriešiť konflikt ... ' v okne s licenčnými podmienkami ( Hlavné menu / Pomoc / Licenčné podmienky ).
           Poznámka : v prípade sieťovej licencie sa jedná o jej inštaláciu v jednom cieľovom umiestnení v rámci lokálnej počítačovej sieti                                                              ( viď. FAQ https://faq.mrp.sk/68 ).

     3. Používanie licencie inou osobou

-  licencia je používaná inou osobou bez Vášho vedomia ( neviete, kto okrem Vás používa Vašu licenciu ).
   
           
Riešenie :
 • užívateľ licencie môže bezplatne požiadať o vydanie novej licencie max. dvakrát
  Žiadosť o vydanie novej licencie musí byť doručená cez online formulár alebo e-mailom ( žiadosť.pdf ) s uvedením licenčného čisla a identifikačných údajov legálneho užívateľa danej licencie.
 • V prípade, že užívateľ požiada o vydanie novej licencie viac ako dvakrát, bude užívateľovi poskytnutie licencie spoplatnené v cene upgrade viď. cenník
           Poznámka : platnosť pôvodnej licencie bude ukončená, pričom dáta zostanú prístupné.

     4. Používanie licencií z účtovných kompletov MRP-Silver a MRP-Gold

-  používanie licencií programov z účtovných kompletov MRP-Silver a MRP-Gold je posudzované spoločne. To znamená, že v prípade porušenia licenčných podmienok pre modul MRP Účtovníctva (podľa hore uvedených bodov 1 až 3) sa do rovnakého stavu dostane aj modul MRP Mzdy a naopak.