FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

610
Daňový bonus od 1.7.2022 v MRP K/S

610 - Daňový bonus od 1.7.2022 v MRP K/S

Tagy: K/S, MZDY
Tagy:
K/S
MZDY
Dátum upravy: 26.06. 2024

Daňový bonus od 1.7.2022 v MRP K/S

Od 1.7.2022 nadobúda účinnosť novela Zákona o dani z príjmov (§52zzn), ktorá zásadným spôsobom mení podmienky a výpočet daňového bonusu od výplatného obdobia júl 2022 až december 2022. Podrobná informácia uverejnená na webe Finančnej správy je tu:
https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Novinky_leg/Priame_dane_uct/2022/2022.07.19_19_DZPaU_2022_I.pdf

Informácie nájdete aj v FAQ č.609

Vzhľadom na zložitosť problematiky výpočtu daňového bonusu od 1.7.2022 doporučujeme túto informáciu podrobne preštudovať.

Informácie o zaevidovaní detí zamestnanca a nastavenie poberania daňového bonusu na tieto deti v MRP K/S pojednáva FAQ č.575

Mzdový modul aplikácie MRP K/S generuje o priebehu výpočtu podrobný report, ktorý je možné zobraziť po kliknutí na tlačitko Funkcie -> Zobraziť informácie o daňovom bonuseReport môže vypadať nasledovne:


Pevná hodnota daňového bonusu

V evidencii východzích položiek mzdy je možné preddefinovať zamestnancovi ľubovoľnú položku mzdového číselníka a to tak, že sa aplikuje preddefinovaný výpočet položky alebo sa jej nastaví pevná hodnota. To isté platí aj o položke 1104 - DAŇOVÝ BONUS. Použitie pevnej hodnoty pri poberaní daňového bonusu na dieťa nie je doporučené.

Zadaním pevnej hodnoty daňového bonusu potlačite preddefinovaný výpočet preto ju použite len v špecifických prípadoch. Nastavenie pevnej hodnoty je zobrazené na nasledovnom obrázku:Nastavenie pevnej hodnoty položky má za následok to, že hodnota ktorú vypočíta samotná aplikácia sa neuloží do príslušnej mzdovej položky. Túto situáciu zobrazuje nasledovný obrázok:
Položka 1104 - DAŇOVÝ BONUS obsahuje hodnotu 333 Eur, vypočítaná hodnota daňového bonusu je však 70 Eur. Tento stav je indikovaný aj farebne.Aj samotný report o výpočte daňového bonusu tento stav zobrazuje.

Po samotnom výpočte mzdy je tiež zobrazená informácia o nesúlade medzi hodnotou súčtovej položky 1109 - DAŇOVÝ BONUS SPOLU (reprezentuje súčet položiek 1104) a vypočítanou hodnotou bonusu.Pevnú hodnotu položky daňový bonus nedoporučujeme používať resp. používať len v špecifických prípadoch.