FAQ Podpora otázky a odpovede

Top otázka odpoveď

609
Daňový bonus od 1.7.2022

609 - Daňový bonus od 1.7.2022

Tagy: VIZUAL, MZDY
Tagy:
VIZUAL
MZDY
Dátum upravy: 17.12. 2022

Od 1.7.2022 nadobúda účinnosť novela Zákona o dani z príjmov (§52zzn),  ktorá zásadným spôsobom mení podmienky a výpočet daňového bonusu   od výpl. obdobia júl 2022 až december 2022.
Podrobná informácia uverejnená na webe Finančnej správy je tu:
https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Novinky_leg/Priame_dane_uct/2022/2022.07.19_19_DZPaU_2022_I.pdf
Vzhľadom na zložitosť problematiky výpočtu daňového bonusu od 1.7.2022 doporučujeme túto informáciu podrobne preštudovať.

V skratke vyberáme najdôležitejšie informácie k mesačnému výpočtu DB v mzde:

Suma daňového bonusu, o ktorú sa znižuje daň, je 
 • 40 € mesačne, ak vyživované dieťa dovŕšilo 15 rokov veku, alebo 
 • 70 € mesačne, ak vyživované dieťa nedovŕšilo 15 rokov veku, a to poslednýkrát za kalendárny mesiac, v ktorom dieťa dovŕši 15 rokov veku 
Maximálna, hraničná suma daňové bonusu je najviac do výšky ustanoveného percenta z čiastkového základu dane
 • 20 % čiastkového základu dane pri 1 dieťati
 • 27 % čiastkového základu dane pri 2 deťoch
 • 34 % čiastkového základu dane pri 3 deťoch
 • 41 % čiastkového základu dane pri 4 deťoch
 • 48 % čiastkového základu dane pri 5 deťoch
 • 55 % čiastkového základu dane pri 6 a viac deťoch
Maximálna možná suma daňového bonusu (20 % až 55 % čiastkového základu dane) sa určí podľa počtu detí, na ktoré si daňovník uplatňuje daňový bonus.
Upozornenie:
Táto max. suma zhora ohraničuje výšku DB v súčte za všetky deti. Nie je to výška DB, je to iba "strop" súčtu daňového bonusu, teda koľko može zamestnanec najviac DB získať. Ak je táto max.suma vyššia ako suma DB určená podľa veku detí, tak sa táto max. hraničná suma neuplatní.

Podľa prechodných ustanovení v §52zzn odst 2, ak by vyšiel nárok na DB vyšší podľa zákona platného do 30.6.2022, zamestnávateľ zamestnancovi prizná DB podľa predpisov platných do 30.6.2022:
 • 23,57 € - pre deti nad 15 rokov
 • 43,60 € - pre deti nad 6 rokov do 15 rokov, vrátane mesiaca, kedy dieťa dovŕšilo 15 rokov
 • 47,14 € - pre deti do 6 rokov, vrátane mesiaca, kedy dieťa dovŕšilo 6 rokov
Pri tomto spôsobe určenia DB aj naďalej platí podmienka, aby zdaniteľný príjem zamestnanca v mesiaci bol aspoň 1/2 minimálnej mzdy (323 €).


Čiže pri výpočte mesačnej mzdy program vypočítava DB oboma spôsobmi:
 1. spôsobom platným od 1.7.2022 (70,-€ a 40,-€) s uplatnením max. sumy ako % z ČZD podľa počtu detí
 2. spôsobom platným do 30.6.2022 (47,14€ alebo 43,60€ alebo 23,57€) s uplatnení podmienky 1/2 min.mzdy

Potom program porovná výšku DB (v sume za daňovníka, nie za jednotlivé deti)  a do mzdy vezme vyššiu hodnotu daňového bonusu.

      Tento komplikovaný spôsob výpočtu DB je programe MRP Mzdy a personalistika implementovaný od verzie 7.09.001. Mzda sa vystavuje štandardným spôsobom, ani do evidencie detí pre DB nie je potrebné zasahovať. Pri výpočte mzdy program automatizovane vypočita DB oboma spôsobmi, potom porovná výšky DB a do mzdy vezme výššiu hodnotu DB.
     
      O priebehu výpočtu program vygeneruje podrobný report, ktorý je uložený ku mzde a je možné ho opakovane zobraziť.
Report je možné zobraziť na záložke Úplné údaje mzdy, po stlačení Enter na položke 1498 Daňový bonus.Výpočet DB pre nižší úhrn príjmov s uplatnením výpočtu platného do  30. 6. 2022. Rozpracované .... bude ďalej doplňané.