FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

354
Inštalácia programu MRP K/S

354 - Inštalácia programu MRP K/S

Tagy: K/S
Tagy:
K/S
Dátum upravy: 19.12. 2019


Inštalácia programu MRP K/S je dodávaná len na MRP CD alebo je možné ju stiahnuť (len upgrade) z internetového serveru firmy MRP. Inštaláciu zahájíte spustením súboru Setup.exe, ktorý je súčasťou dodávky.

Dôležité:

Inštaláciu programu môže spustiť len užívateľ systému Windows s administrátorskými právami. Pre ďalšiu prevádzku však už doporučujeme prihlasovať sa do systému Windows len s právami bežného užívataľa, čím výrazne znížite možnosť poškodenia systému počítačovými vírusmi a inými škodlivými programami, prípadne v dôsledku chýb užívateľa.

Systém MRP-K/S pre svoju činnosť tiež nepotrebuje mať priamy prístup k súborom na serverovej stanici, pripája sa k nim totiž výhradne prostredníctvom databázového serveru cez TCP/IP protokol. Nesnažte sa preto programové ani databázové súbory serveru umiestňovať na zdieľané alebo mapované disky, zbytočne by ste ich vystavili riziku poškodenia.

 

Priebeh inštalácie:

 • Po štarte programu Setup.exe z MRP CD použite sprievodcu inštaláciou alebo priamo nalistujte MRP K/S v ponuke programového vybavenia a kliknete na Inštalovať program.

   
 • Počkajte kým sa spustí inštalátor a postupujte podľa jeho pokynov.
 • Rozhodnite sa, či server a klient budete mať na rôznych počítačoch alebo na jednom. Podľa toho sa inštalácia ďalej delí na časť serverovú a klientskú.
   

Inštalácia serverovej časti

 • Zvoľte Serverovú časť, kliknete na tlačítko Upresniť a zaškrtnite alebo zrušte zaškrtnutie voľby Server Firebird (v prípade, že už máte databázový server Firebird nainštalovaný).
 • Kliknutím na tlačítko Ďalší zahájite inštaláciu.
Inštalácia klientskej časti

 • Opäť zvoľte Upresniť a rozhodnite, ktorú z komponent budete inštalovať. Časť Klient Firebird nie je potrebné opakovane inštalovať pri aktualizácii programu Účtovníctvo. Postačí pri prvej inštalácii.   
 • Kliknite na Ďalší a v nasledujúcom dialógu upresnite cieľový priečinok inštalácie, pokiaľ Vám nevyhovuje navrhnutá cesta.

  C:\program Files\MRP\MRPKS
  prípadne pre demonštračnú verziu
  C:\program Files\MRP\DEMO\MRPKS

  Upozornenie: Doporučujeme vo všetkých častiach inštalácie ponechať prednastavené priečinky a cesty. Zjednoduší Vám to neskoršie upgrade.

 • Voľbou Ďalší je všetko potrebné nastavené a môže sa spustiť inštalácia.
   


Inštalácia oboch častí - serverovej aj klientskej na jeden počítač

 • Pri voľbe inštalácie serverovej a klientskej česti na jeden počítač v následnom dialógu zvoľte ktorú z komponent budete inštalovať. Čast Server Firebird nie je potrebné opakovane inštalovať pri aktualizácii programu Účtovníctvo.
 • Kliknite na Ďalší a v nasledujúcom diaIógu upresnite cieľový priečinok inštalácie, pokiaľ Vám nevyhovuje navrhnutá cesta.

Voľbou Ďalší je všetko potrebné nastavené a môže sa spustiť inštalácia.

V priebehu inštalácie sa spúšťajú skripty, ktoré inštalujú zvolené komponenty. Sú nastavené tak, že nie je potrebné nič meniť, len potvrdiť klávesou Enter všetky dialógy.


Inštalácia pod Linuxom

Pod operačným systémom Linux je možné prevádzkovať len databázový server Firebird. (Klientská časť aplikácia MRP K/S vyžaduje operačný systém Windows.) podľa dokumentácie (Release Notes) je možné použiť distribúciu Redhat od 8.0, Mandriva od 9.0, 9.1, 9.2 a Suse od 8.0 a ich novšie verzie. Doporučujeme napríklad distribúciu Fedora Core od 2, ktorá sa pre prevádzku serveru osvedčila.

inštaláciu servera prevediete pomocou inštalačného balíčka rpm:

rpm -ivhFirebirdSS-1.5. (cis_ver) .rpm

Pokiaľ Vaša distribúcia bude mať s inštaláciou rpm balíčka ťažkosti alebo ich priamo nepodporuje, použite tar.gz archiv a po rozbalení spusťte v ňom obsiahnutý skript inštall.sh:

tar -xzf FirebirdSS-l.5. (cis_ver) .tar.gz -C jtmp ed jtmpjFirebirdSS-l.5. (eis_ver) .jinštall.sh

(cis_ver) zodpovedá aktuálnej nami dodávanej verzii servera. Vyberte buď NPTL alebo pôvodnú verziu podľa Vašej distribúcie. NPTL buildy obsahujú pred koncovkou v názvu .nptl.

Zostávajúce činnosti, ktoré pripravia server na prevádzku aplikácie MRP K/S sú obsiahnuté v skripte mrpks.inst, ktorý tiež nájdete na MRP CD. Doporučujeme skript pred spustením prejsť a prípadne opraviť podľa Vašich potrieb.
V prípade záujmu nájdete ďalšie podrobnosti týkajúci sa inštalácie a prevádzky servera Firebird v dokumentácii servera Firebird, zvlášť v pdf dokumentoch "Realease Notes" verzie 1.5 a I.5.X, kde je aj presný popis krokov, ktoré inštalačný program vykonáva.

Po inštalácii servera je potrebné v konfigurácii firewallu povoliť prístup k portu 3050 pre všetky počítače, ktoré sa budú k serveru prihlasovať.Sprevádzkovanie serverovej časti


Nastavenie brány (firewall) Windows

Systém Windows (XP Service Pack 2, Vista) obsahuje bránu (firewall), ktorá zabraňuje počítaču prijímať prichádzajúce pokusy o pripojenie cez TCP/ lP protokol. Pretože sa klientské stanice k serveru pripájajú práve cez TCP/IP protokol, je nutné na počítači servera prichádzajúce spojenie k databázovému serveru povoliť podľa nasledujúceho postupu:
 

  1. V Ovládacích paneloch (Štart->Nastavenie->Ovládací panel) spustite Centrum zabezpečenia.
  2. V zozname v dolnej časti okna označenom Nastaviť zabezpečenia vyberte Brána firewaIl systému Windows.
  3. V zobrazenom dialógu zvoľte záložku Výnimky a kliknite na tlačítko Pridať program. Potom zvoľte tlačítko Prehľadávať a nalistujte adresár, kde je nainštalovaný server Firebird, tj. obvykle
   C:\program Files\Firebird\Firebird_2_1\bin\

   Tu vyberte program servera fbserver.exe. Voľbu potvrďte tlačítkom Otvoriť. Tým povolíte proces servera prijímať prichádzajúce spojenie. Ďalej môžete na serveri povoliť odpovedanie na ICMP pakety. Tieto pakety používa aj utilita Ping, ktorou sa zisťuje odozva spojenia. Program MRP K/S ju nevolá pri bežnej prevádzke, ale je súčasťou testu pripojenia k databáze v module Údržba dat. Nastavenie ICMP protokolu vyvoláte v okne nastavenia brány na záložke Spresnenie v časti Protokol ICMP tlačítkom Nastavenie. Odozvu na Ping pakety povolíte zaškrtnutím políčka Povoliť prichádzajúce údaje s požiadavkami na masky.
    

Obsluha serveru

Databázový server Firebird sa automaticky spúšťa po štarte počítača. Pokiaľ k tomu nedôjde, spustíme ho cez Ovládací panel Windows pomocou aplikácie Firebird Server Manager. V nej tiež nastavíme automatické spúšťanie a ďalšie parametre chodu.Poznámka: Proces servera sa dá spúšťať a zastaviť tiež zo štandardného dialógu Služby Windows (ak nie je Firebird Server Manager nainštalovaný).

 

Sprevádzkovanie klientskej časti (Účtovníctvo)

Klientská časť účtovného systému MRP K/S sa automaticky nainštaluje do ponuky Programy a ak dáte súhlas, inštalátor umiestni zástupcu na Pracovní plochu. Pri spustení postupujte napr. nasledovne:
 

 1. Kliknite na tlačítko Štart v hlavnom paneli Windows
 2. Zvoľte ponuku Programy a v ňom vyhľadajte MRP KS, účtovný systém.
 3. Kliknete na voľbu MRP KS, účtovný systém.
 4. Prvé prihlásenie do databázy

  Pri prvom spustení programu je potrebné v dialógu Prihlásenie kliknúť na tlačítko Umiestnenie servera.
  Otvorí sa dialóg Nastavenie pripojenia k databáze.

  Zadajte lP adresu servera (zistíte ju od vášho správcu siete). Je možné použiť číselný tvar lP adresy, aj doménové meno. Ak je klient nainštalovaný na tom istom počítači ako databázový server, môžete použiť lP adresu s názvom "localhost". Do poľa Adresár zadajte cestu k adresáru, do ktorého sa na serveri budú ukladať databázy. Táto cesta bola založená počas inštalácie programu. Ak ste ju v priebehu inštalácie nemenili, potom jej preddefinovaný tvar je:

  pre Windows:

  C:\program Files\MRP\MRPKS\Data

  v prípade skúšobnej verzie

  C:\Program Files\MRP\DEMO\MRPKS\Data


  pre Linux:

  \home\mrpks

  v prípade skúšobnej verzie:

  \home\mrpks\demo

  Pri umiestení servera na rovnakom počítači ako je klient (voľba umiestnenia servera) sa nastavuje len adresár pre uloženie databáz.

  V systéme Windows Vista je lepšie vytvoriť pre databázy iný adresár mimo Program Files. Inak hrozí, že keby ste niekedy chceli databázy ručne meniť (manipulovať priamo s súbormi na disku) a mali zapnuté "V ser Acccount Control" (čo je default zapnuté), tak kvôli virtualizácii môže dôjsť k zmätkom.

  Voľbou OK ukončíte nastavovanie pripojenia a vrátite sa do prihlasovacieho dialógu.
   

 5. V následne otvorenom prihlasovacom dialógu zadajte prihlasovacie meno a heslo.

  Prihlásenie Správcu databázy:


  Prihlásenie Správcu účtovníctva:

   

Upozornenie: Túto operáciu (prvé prihlásenie k databáze) je potrebné vykonať na všetkých klientských staniciach, kde je MRP K/S nainštalovaný.
Cesta k databáze, ktorá sa zadáva v prihlasovacom dialógu, je len informáciou pre server, kde má databázu hľadať a nie je nutné (ani žiadúce) aby daný adresár bol zdieľaný v sieti.