FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

430
Vzájomný zápočet faktúr (Vizuálny systém)

430 - Vzájomný zápočet faktúr (Vizuálny systém)

Tagy: VIZUAL, PODUC, JEDUC
Tagy:
VIZUAL
PODUC
JEDUC
Dátum upravy: 28.10. 2011

Vzájomný zápočet faktúr

Ak sa v evidencii našich faktúr nachádzajú nezaplatené prijaté aj vydané faktúry resp. ostatné pohľadávky a záväzky na to isté IČO (adresu), môžeme ich vysporiadať aj vzájomným zápočtom faktúr. Previesť zápočet môžeme viacerými spôsobmi, ktoré nám program ponúka od verzie 6.60.668. Agendu Zápočty nájdeme v Faktúrach, pohľ, záväzkoch.

Pre správny chod je nutné najskôr nastaviť Parametre pre agendu Zápočty – Nastavenie – Pohľ., záv., faktúry – záložka Zápočty, kde nastavíme nasledujúce parametre:

Umožniť do zápočtu zaradiť doklady už zahrnuté do iných zápočtov:

1. Umožniť vždy

2. Umožniť v prípade zahrnutia do Nepotvrdeného zápočtu (doklad je možné zahrnúť do zápočtov viackrát len v prípade, že je zahrnutý len do nepotvrdených zápočtov. Pokiaľ sa nachádza (aj keď iba čiastočne) v potvrdenom resp. jednostrannom zápočte už ho neponúkne do zoznamu dokladov pre zápočet)

3. Neumožniť

Výber dokladov do zápočtu podľa splatnosti:

1. Všetky doklady

2. Len doklady po splatnosti

Ďalej je potrebné nadefinovať pre agendu Zápočty aj samostatné číselné rady – Nastavenie – Pohľ., záv., faktúry – záložka Obecné – Číselné rady

Nový zápočet pridáme tlačítkom INSERT alebo tlačítkom „+“ . V políčku Druh a stav vyberieme jednu z nasledujúcich možností:

1. návrh zápočtu – nepotvrdený – po pridaní sa takýto zápočet iba zaeviduje

2. potvrdený zápočet – po jeho ukončení je ponúknuté v podvojnom účtovníctve zaúčtovanie, v jednoduchom účtovníctve je potrebné osobitné zaúčtovanie

3. jednostranný zápočet - po jeho ukončení je ponúknuté v podvojnom účtovníctve zaúčtovanie, v jednoduchom účtovníctve je potrebné osobitné zaúčtovanie

Postup pridania zápočtu:

1. Tlačítko Funkcie – Zoznam firiem pre zápočet (zotriedený podľa IČO) - vyberieme konkrétne IČO, adresu

2. Tlačítko Funkcie – Výber dokladov – dvojklikom vyberieme doklady, ktoré chceme zaradiť do zápočtu (alebo tlačítkami vpravo Zaraď, Zaraď všetko, Zaraď pohl, Zaraď záv.)

3. Ak máme doklady vybraté a presunuté do zápočtu a hodnoty na stranách pohľadávok a záväzkov nie sú zhodné, môžeme na záložke Položky upravovať hodnotu čiastky na zápočet, tak aby celkové započítané čiastky pohľadávok a záväzkov boli zhodné. Tieto celkové hodnoty zápočtu sa nachádzajú v pravej hornej časti označenej „Uhradiť zápočtom v EUR“

4. Vytvorenie zápočtu potvrdíme tlačítkom OK.

5. V prípade jednostranného zápočtu alebo Potvrdeného zápočtu program zapíše do jednotlivých faktúr, ktoré sú zaradené do zápočtu úhradu faktúry zápočtom, v podvojnom účtovníctve následne ponúkne aj zaúčtovanie týchto úhrad a tým vypárovanie v rámci saldokonta. (v prípade Návrh zápočtu-nepotvrdený účtovanie neponúka)

V prípade, že ste na začiatku pri pridávaní Zápočtu vybrali druh a stav zápočtu Návrh zápočtu-nepotvrdený po potvrdení druhej strany postupujete nasledovne:

v Podvojnom účtovníctve:
Ak návrh vzájomného zápočtu potvrdí 2.strana (dodávateľ, resp. odberateľ) je potrebné takýto zápočet otvoriť na opravu a v rozbaľovacom zozname Druh a  stav zápočtu vybrať potvrdený zápočet.
Po uložení potvrdeného zápočtu, resp. jednostranného zápočtu sa program opýta na zaúčtovanie úhrady pohľadávok a záväzkov zahrnutých do zápočtu. Zároveň je možné zadať k pohľadávkam a záväzkom účty, na ktoré majú byť zápočty zaúčtované.
Ak úhrady započítaných pohľadávok a záväzkov nedáte zaúčtovať, zapíšu sa len do zoznamu úhrad započítavaných pohľadávok a záväzkov odkiaľ je možné ich kedykoľvek zaúčtovať do denníka


v Jednoduchom účtovníctve:
Ak návrh vzájomného zápočtu potvrdí 2.strana (dodávateľ, resp. odberateľ) je potrebné takýto zápočet otvoriť na opravu a v rozbaľovacom zozname Druh a  stav zápočtu vybrať potvrdený zápočet.
Po uložení potvrdeného zápočtu, resp. jednostranného zápočtu program zapíše úhrady započítavaných pohľadávok a záväzkov len do zoznamu úhrad odkiaľ je možné ich kedykoľvek zaúčtovať do denníka