FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

439
Postup pre vytvorenie Mesačného prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň (Vizuálny systém)

439 - Postup pre vytvorenie Mesačného prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň (Vizuálny systém)

Tagy: VIZUAL, MZDY
Tagy:
VIZUAL
MZDY
Dátum upravy: 22.02. 2012

Verzia pre tlač

1. V menu vyberte Výpočet -> Dane -> Prehľad o dani - mesačný od roku 2012

2. Dvojklikom alebo klávesou Enter vyberte mesiac, pre ktorý budete mesačný prehľad vystavovať.3. Po potvrdení prehľadu sa automaticky načítajú údaje z generovaných príkazov na úhradu a prepočítajú sa potrebné hodnoty.

Dôležité:
Ak neboli príkazy k úhrade vygenerované, zobrazí sa vo výpise správa napr. " Informácie o generovaní príkazov na úhradu za mesiac 01/2012 neboli nájdené, zopakujte načítanie úhrad." Jednotlivé riadky prehľadu sú v takomto prípade prázdne. Pri zobrazení takejto správy je potrebné sa vrátiť do uvedeného obdobia a načítať príkazy na úhradu.


4. V menu vyberte Výpočet -> Príkazy k úhrade -> Načítať úhrady.

Po vygenerovaní príkazov na úhradu sa vráťte späť do Výpočtu mesačného prehľadu už známym spôsobom, kde budú automaticky načítané údaje z generovaných príkazov na úhradu a prepočítajú sa potrebné hodnoty.

Poznámka:
Všetky údaje prehľadu ktoré sa uvádzajú na tlačive je možné editovať. Farebne odlíšené riadky sú len informatívne, na tlačive sa neuvádzajú, a nie je možné ich editovať.

5. Pre uloženie prehľadu v menu vyberte Agenda -> Uložiť, alebo použite klávesovú skratku Ctrl + S.


6. Prehľad vytlačíte nasledovne: v menu vyberte Výstupy -> Prehľad o dani (mesačný, štvrťročný) a ročné hlásenie. Pre tlač prehľadu vyberiete výstupnú zostavu Mesačný prehľad o dani (2012) - PDF a kliknete na tlačítko Do súboru. Pre tlač prílohy postupujete rovnako avšak vyberiete zostavu Mesačný prehľad o dani V. časť (2012) - PDF.

Pre úspešné otvorenie dokumentu je potrebné mať nainštalovaný Adobe Reader CE, alebo iný prehliadač PDF súborov. Tlač potom aktivuje priamo v prehliadači PDF súborov.7. Prehľad je tiež možné exportovať do formátu XML a vygenerovaný súbor odoslať prostredníctvom systému elektronického zberu údajov na internetovej stránke DRSR alebo prostredníctvom aplikácie eDane. Pre generovanie prehľadu vyberiete výstupnú zostavu Mesačný prehľad o dani (2012) - XML a kliknete na tlačítko Do súboru.

8. Potvrdenie o podaní mesačného prehľadu je možné vytlačiť nasledovne: V menu vyberte Výstupy -> Prehľad o dani (mesačný, štvrťročný) a ročné hlásenie. Pre tlač potvrdenia vyberte výstupnú zostavu Mesačný prehľad o dani (2012) - vzor. Následne z rozbaľovacieho zoznamu Tlačový formulár - predloha vyberte predlohu F01 Potvrdenie o podaní mesačného prehľadu (2012) a kliknite na tlačítko Ukážka.