FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

400
Nastavenie obratov v účtovnom denníku v prípade, že nie sú k dispozícii dáta od začiatku účtovného obdobia. (Vizuálny systém)

400 - Nastavenie obratov v účtovnom denníku v prípade, že nie sú k dispozícii dáta od začiatku účtovného obdobia. (Vizuálny systém)

Tagy: VIZUAL, PODUC
Tagy:
VIZUAL
PODUC
Dátum upravy: 08.03. 2010

V prípade, že nastane situácia, keď nie sú k dispozícii dáta od začiatku účt. obdobia, napr. z dôvodu personálnych zmien týkajúcich sa obsluhy MRP účtovného systému, alebo prechodu z iného účtovného systému uprostred účtovného obdobia, môžete postupovať nasledovným spôsobom. V popise uvádzame príklad prechodu z iného účtovného systému na MRP softvér uprostred roka 2010 a to k 1.7.2010.

 1. V Účtovnom denníku cez FunkciePočiatočné hodnoty – nadefinujte skutočné stavy k počiatku účtovného obdobia napr. k 1.1.2010.
   
 2. Ak na MRP softvér prechádzame k 1.7.2010 – je potrebné mať k dispozícii Predvahu (Obratovku) za obdobie do 30.6.2010.
   
 3. Hodnoty obratov získaných z Predvahy pridáme ako účtovné zápisy do účtovného denníka, kde ako protiúčet použijeme účet 395, alebo nami vytvorený účet v účtovnej osnove.   
 4. Hodnoty skontrolujeme prostredníctvom výstupnej zostavy Predvaha – skontrolujeme zostatky. Preúčtovací účet napr. 395 musí mať nulový zostatok. Okrem zadaných hodnôt v účtovnom denníku je vhodné zaevidovať neuhradené vydané a prijaté faktúry a ostatné pohľadávky a záväzky, aby bolo možné v budúcnosti urobiť ich úhrady.

   
 5. Pred spracovaním Súvahy, Výkazu ziskov a strát postupujte podľa otázky 231.