FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

482
Evidencia práce nadčas a čerpanie náhradného voľna

482 - Evidencia práce nadčas a čerpanie náhradného voľna

Tagy: VIZUAL, MZDY
Tagy:
VIZUAL
MZDY
Dátum upravy: 31.12. 2015

V mesiaci 12/2015 sa pridala do programu Mzdy a Personalistika funkcia na evidovanie náhradného voľna. Táto funkcionalita je rozšírením funkcionality programu Mzdy a Personalistika a jej používanie je dobrovoľné, ak si tieto funkcie neprajete používať, ne je potrebné meniť spôsob práce s programom.

V dochádzkovom číselníku sa nachádzajú položky č. 19 - Práca nadčas pre náhradné voľno a č. 20 - Čerpanie náhradného voľna, pomocou ktorých je možné zamestnancovi evidovať nadčas a náhradné voľno čerpané za tento nadčas po dohode so zamestnancom v zmysle §121 ods. 3 - 5 Zákonníka práce. Za nadčas odpracovaný za účelom čerpania náhradného voľna patrí zamestnancovi mzda, ktorá mu bude vyplatená v mesiaci, v ktorom bol tento nadčas odpracovaný. Pri čerpaní náhradného voľna už zamestnanec nemá nárok na náhrady/mzdu (pretože mu bola vyplatená v mesiaci, v ktorom odpracoval nadčas za účelom čerpania náhradného voľna). Zamestnancovi za Nadčas za účelom čerpania náhradného voľna patrí len mzda, mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas mu v tomto prípade nepatrí.

Vykonanie práce nadčas pre náhradné voľno

Prácu nadčas, za ktorú bude zamestnancovi poskytnuté náhradné voľno musíte v dochádzke zaevidovať ako položku č. "19 - Práca nadčas pre náhradné voľno", v tomto prípade sa nepoužíva položka č. 6 pre nadčas.

Nadčas na čepranie náhradného voľna evidovaný v dochádzke zamestnanca aplikácia berie ako záväzný až po výpočte mzdy v mesiaci, v ktorom bol tento nadčas evidovaný. Mzda za nadčas sa vypočíta a vyplatí v tejto mzde.

Nadčas pre náhradné voľno (dochádyková položka) sa nachádza v mzdovom číselníku pod číslom 88 - Nadčas pre náhradné voľno - hodiny, mzda za nadčas pre náhradné voľno má čislo položky 219 - Mzda za nadčas pre náhradné voľno.

Na obrázku je v položke 219 vypočítaná mzda za prácu nadčas zadanú v položke 88 ako súčin hodín nadčasu a hodinovej mzdy (8 hodín * 4 E/hod = 32 Euro). Pri použití bez dochádzky sa priamo v mzde sa môž počet hodín práce nadčas zadať priamo do položky č. 88 - Nadčas pre náhradné voľno - hodiny 

Čerpanie náhradného voľna za prácu nadčas

Čerpanie náhradného voľna za prácu nadčas zaevidujete v dochádzke zamestnanca pridaním položky č. 20 - Čerpanie náhradného voľna. Počet hodín náhradného voľna môžte vymedziť vyplnením času od a času do, alebo zaškrtnutím políčka Celý deň, ktoré sa riadi denným úväzkom nastaveným v pracovnom pomere zamestnanca.

Pri použití bez dochádzky sa priamo v mzde čerpanie náhradného voľna z dochádzky zapíše do položky č. 89 Čerpanie náhradného voľna - Hodiny, ktorá predstavuje voľno - tzn. zníži počet odpracovaných dní a hodín a taktiež zníži základnú mzduZa čerpanie náhradného voľna zamestnancovi nepatrí odmena/mzda. Patrí mu mzda za prácu nadčas, ktorá je vyplatená v mesiaci, v ktorom nadčas odpracoval (nepriamo to vyplýva zo §121 ods. 3 Zákonníka práce), v dôsledku čoho bude v mesiaci čerpania náhr. voľna mzda nižšia.

Kontrola čerpania nadčasov

Po vypočítaní je možné použiť funkciu Kontrola čerpania nadčasov, ktorú nájdete pri výpočte mzdy v Agenda - Kontrola čerpania nadčasov. Funkcia vypočíta zostávajúci počet hodín nevyčerpaných nadčasov na začiatku mesiaca a zobrazí každú zmenu tohto stavu. 
Kontrola nadčasov vypočíta stav ku koncu daného výplatného obdobia a zobrazí počet hodín nevyčerpaných nadčasov, príp. počet hodín prečerpaného náhradného voľna, ako aj počet hodín nevyčerpaných nadčasov po prekročení obdobia  podľa §121 ods. 4 Zákonníka práce - štandardne po prekročení 4 mesiacov. 

Maximálny počet mesiacov pre vysporiadanie nevyčerpaného nadčasu zákonník práce stanovuje na 4 mesiace, môže byť upravený v kolektívnej zmluve až na maximálnu hodnotu 12 mesiacov.

Pokiaľ sa riadite kolektívnou zmluvou, ktorá tento počet upravuje, môžte ho zmeniť cez Nastavenie - Parametre miezd v kategórii Ostatné Parametre - Maximálny počet mesiacov pre vysporiadanie nevyčerpaného nadčasu.

Pokiaľ zamestnanec nevyčerpá náhradné voľno do maximálneho počtu mesiacov, podľa ods. 5 § 121 Zákonníka práce mu za tento nadčas patrí mzdové zvýhodnenie. (nadčas odpracovaný za účelom čeprania náhradného voľna sa vyplatením zvýhodnenia stáva "obyčajným" nadčasom -ods. 1 § 121 Zákonníka práce, po vyplatení zvýhodnenia už zamestnanec nemôže tento nadčas vyčerpať vo forme náhradného voľna)

Pokiaľ sa po spustení funkcie Kontrola nadčasov v mzde zamestnanca zistí, že bol prekročený maximálny počet mesiacov pre čerpanie náhradného voľna, je potrebné zamestnancovi vyplatiť mzdové zvýhodnenie za tento nadčas (len za tie hodiny nadčasu, ktoré prekročili počet mesiacov, ostatných nevyčerpaných hodín sa to nedotkne).

Mzdové zvýhodnenie za nadčas po prekročení maximálneho počtu mesiacov pridáte nasledovne:
V mzde zamestnanca v aktuálnom mesiaci sa presuňte na záložku Úplné údaje mzdy.
Dvojklikom otvorte položku č. 90 - Nevyčepraný nadčas pre náhradné voľno - Hodiny

V okne, ktoré sa vám otvorí stlačte tlačítko Pridať, do poľa Odprac. hod. vložte počet hodín nevyčerpaného nadčasu a potvrďte tlačítkom Uložiť.

Okno zavriete stlačením tlačítka OK.

Po výpočte mzdy sa mzdové zvýhodnenie za nevyčerpaný nadčas vypočíta a uloží do položky 220.

Znovu spustite funkciu Kontrola nadčasov. Skontrolujte si, či sa všetky hodnoty z posledného riadku presunuli do riadku so zvýhodnením. Ak nie, upravte počet hodín v položke 90 a znovu spustite výpočet mzdy a následne kontrolu.

Pre evidenciu Náhradného voľna a Nadčasu pre náhradné voľno nie je nevyhnutné používať dochádzku, možu sa priamo v mzde použiť položky č. 88 Nadčas pre náhradné voľno - hodiny a 89 Čerpanie náhradného voľna - Hodiny v Úplných údajoch mzdy pri jej vystavení.