FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

623
Opravné doklady – 100 dní po splatnosti (Vizuálny systém)

623 - Opravné doklady – 100 dní po splatnosti (Vizuálny systém)

Tagy: UCTO, PODUC, JEDUC, TOP
Tagy:
UCTO
PODUC
JEDUC
TOP
Dátum upravy: 23.02. 2023

Táto funkcionalita je dostupná v MRP - Vizuálny účtovný systém od verzie 8.70.1094  !


Prijatá faktúra je splatná 15.10.2022, bol uplatnený odpočet v 10/2022.

Kedže od splatnosti prešlo viac ako 100 dní, je povinný odberateľ (prijatá faktúra) vystaviť si sám sebe OPRAVNÝ DOKLAD

Najskôr zistíme, či existujú faktúry 100 dní po splatnosti:

Prijaté faktúry - Výstupy – Zoznam faktúr – predloha 006 – viď nižšie obrázok


 

alebo

v zozname faktúr je zobrazený stĺpec „Dni do splat.“ kde vidíte faktúry s presne vyčíslenými dňami:

Opravný doklad sa dá vystaviť len na doklady, kde je hodnota „Dni do splat.“ vyššia ako 100, zároveň doklad je možné vystaviť len pre tuzemské doklady (nie prenos DP, tzn. typy dph 40, 42 a 0). Doklad sa vystavuje len na pomernú hodnotu DPH - program zohľadňuje čiastočnú úhradu a čiastočný odpočet DPH pôvodného dokladu.

Opravný Doklad je možné vystaviť na faktúry ktorých splatnosť je najviac 100 dní pred dátumom platnosti novely zákona o DPH od 1.1.2023 (faktúry so splatnosťou koncom 09/2022 a neskôr). Pri vystavovaní opravných dokladov doporučujeme použiť samostatnú číselnú radu. Nie je to podmienka, ale je to vhodné, aby sa tieto doklady „nemiešali“ s ostatnými faktúrami.

Opravný doklad vystavíme nasledovne:

Nastavíme sa na faktúru po splatnosti - Funkcie - Opravný doklad


 

Opravnému dokladu program nastaví :

  • typ dokladu OD

  • Typ DPH podľa pôvodného dokladu

  • celková hodnota dokladu je len výška odpočítanej a neuhradenej DPH - hodnota je záporná, účtovať sa bude zápornou hodnotou ( tak ako je to aj pri dobropise )

  • doklad ako uhradený - na doklad na nerobí úhrada

prepojenie s pôvodným ( zdrojovým ) dokladom - kolónka „Vytvorené z“


 

Od verzie 8.70.1096 – bol do Opravného dokladu pridaný nový riadok s nulovaním Základu DPH – viď obrázok dokladu – riadok s položkou MIMO DPH

Pre správny výpočet KV je potrebné takúto položku doplniť aj do staršie vystavených Opravných dokladov – vytvorených v starších verziách 8.70.1094 a 8.70.1095

Od verzie 8.70.1096 tiež doplnené automatické zadávanie dátumom v Opravnom doklade

Dátum zaradenia - aktuálny účtovný dátum ( je možné zmeniťv Nastavenie -Program-Účtovný dátum)

Dátum odpočítania dane - dátum splatnosti pôvodného dokladu z ktorého sa doklad vystavuje + 101 dní (len pri prvom Opravnom doklade)


Uložíme, zaúčtujeme 343AE/343AE resp. inak.

Doklad je načítaný do tlačiva DPH r. 29, do KV časť C2od verzie 8.70.1095 - tlač Opravného dokladu – v module Prijaté faktúry - VýstupyUPOZORNENIE:

Ak odberateľ prevedie úhradu na doklad, ku ktorému už bol vystavený Opravný doklad ( mínusová hodnota),  musí urobiť Opravný doklad k Opravnému dokladu (plusová hodnota) - Funkcie / Opravný doklad – základ a DPH v položkách je potrebné doplniť ručne (v náväznosti na prevedenú úhradu pôvodnej faktúry).
 

_________________________________________________________________________________________________________________________


Poučenie ku KV:

Oprava odpočítanej dane podľa § 53b zákona

Túto kolónku vypĺňa len platiteľ dane (príjemca plnenia), ktorý opravuje odpočítanú daň z dôvodu, že úplne alebo čiastočne nezaplatil za dodanie tovaru alebo služby (§ 53b ods.1 alebo ods. 2 zákona o DPH), a ktorý opravuje opravenú odpočítanú daň, pretože následne úplne alebo čiastočne zaplatil za dodanie tovaru alebo služby (§ 53b ods.4 zákona o DPH). V kolónke sa vyznačí „x“.

UPOZORNENIE k uvádzaniu údaja „0“ v kontrolnom výkaze

V prípade, keď platiteľ dane (príjemca plnenia) nemá k dispozícii opravný doklad (lebo má povinnosť opraviť odpočítanú daň podľa§ 53b ods. 1 písm. a) alebo ods. 2 zákona o DPH bez vyhotovenia opravného dokladu dodávateľom a aj právo vykonať opravu oprav odpočítanej dane podľa § 53b ods. 4 písm. a) zákona o DPH skôr ako mu je doklad podľa § 25a ods. 7 písm. a) zákona o DPH doručený, uvedie sa v C.2. v kolónke stĺpca „poradové číslo opravnej faktúry alebo opravného dokladu“ údaj „0“

Prečítajte si viac o opravných dokladoch:
https://www.financnasprava.sk/sk/aktualne-dan-clo/faq/dph