FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

366
Vedenie skladu metódou FIFO (Vizuálny systém)

366 - Vedenie skladu metódou FIFO (Vizuálny systém)

Tagy: VIZUAL, SKLAD
Tagy:
VIZUAL
SKLAD
Dátum upravy: 19.12. 2019

 

Úlohou dole uvedeného je načrtnúť princíp a fungovanie metódy FIFO v MRP programoch. Doporučujeme užívateľom pozorne si preštudovať uvedený popis a hlavne dobre si premyslieť nastavenie FIFO skladu vo svojom MRP programe v náväznosti na vlastnú organizáciu a logistiku svojej prevádzky.

 

Čo znamená FIFO?

Metóda FIFO (prvý dnu, prvý von) je charakteristická tým, že jednotlivé skladové položky si pamätajú svoje nákupné ceny, t.j. ceny v ktorých boli na sklad prijaté. Pri výdaji sa zo skladu odpíšu najskôr tie skladové položky, ktoré boli prijaté ako prvé v nákupných cenách príjmu.

Metóda FIFO je založená na presnej evidencii skladových zásob - príjemiek a výdajok, ktoré je nutné zadávať v časovom slede a nie je vhodné ich dodatočne dátumovo preusporiadať. Pri takejto evidencii skladových zásob nevznikajú problémy spojené s finančnými rozdielmi v sklade, ktoré sú spôsobené priemerovaním skladových cien.

 

Obmedzenia FIFO

Nakoľko metóda FIFO vyžaduje presnú evidenciu skladu, je vhodné si uvedomiť a následne dodržiavať doporučovaný systém pri práci so skladom.

V porovnaní s metódou priemerovania program pri metóde FIFO obsahuje nasledovné obmedzenia:

  • úplný zákaz výdaja do mínusu
  • spätné vytváranie pohybov na skladových kartách, ktoré už obsahujú ďalšie pohyby
  • neumožňuje použiť OFFLINE prepojenie na maloobchod
  • neumožňuje použiť Export/Import údajov do skladu (napr. medzi prevádzkami), nakoľko dôjde k narušeniu štruktúry FIFO
 

Prechod na FIFO

Prechod na vedenie skladu metódou FIFO je možné realizovať len za podmienky, že skladové karty neobsahujú žiadne skladové pohyby, napr. po ročnej uzávierke skladu, a na skladových kartách nie sú mínusové stavy, a nie sú zaevidované skladové karty s nulovou cenou a nenulovým počtom.

Vedenie skladu metódou FIFO nastavíte v menu Nastavenie / Sklad / Parametre – Základné nastavenie modulu sklad + Preferovaný sklad .

 

Karty a ich evidencia

Základný rozdiel pri evidencii skladových kariet metódou FIFO a metódou Priemerovania je, že pri metóde FIFO neexistuje pojem skladová cena, nakoľko každá karta môže obsahovať viac nákupných cien.

Na každej skladovej karte je ale definovaná Priemerná cena (aktualizuje sa po každom príjme, alebo cez Skladové karty/Funkcie/Prepočet cien podľa pohybov na sklade). Priemerná cena je vypočítaná ako podiel finančného stavu zásob na danej karte na všetkých skladoch voči stavu zásob karty na všetkých skladoch, a slúži len na určenie čiastky, potrebnej na výpočet predajných cien (na základe definovaných marží).

Karty obsahujú aj presnú evidenciu aktuálnych zásob v nákupných cenách v časovom slede v akom boli prijaté na sklad. Tieto zásoby je možné zobraziť v skladovej karte na záložke Stav zásob.

 

Nastavenie a zmena počiatočných hodnôt

Počiatočný stav zadaný na skladovej karte nie je možné zmeniť priamo na karte (tak ako to je možné pri metóde Priemerovania).

Dodatočne je možné upravovať existujúce počiatočné zásoby, ktoré sa ešte nevyčerpali cez Skladové karty / Funkcie / Úprava počiatočných zásob karty po zadaní Nového počtu a Novej ceny kliknite na Funkcie / Zapísať počiatky kariet. Počiatočné stavy je možné znížiť len o počet, ktorý z karty ešte nebol vydaný, aby nedošlo k narušeniu štruktúry FIFO.

 

Pohyby a ich evidencia

Skladové pohyby je možné zaraďovať len v časovom slede. Nie je možné spätne doplniť pohyb, nakoľko dôjde k narušeniu štruktúry FIFO.

Pohyby nesmú obsahovať položky so záporným počtom (s výnimkou vratných obalov alebo pohybu vytvoreného z fyzickej inventúry). Za vratný obal sa považujú skladové karty na ktorých je zadaná MJ “_vf“.

Význam niektorých čiastok v položkách skladových pohybov:

Skladový príjem:

Účtovná čiastka – účtovná čiastka položky (CenaMJ x PočetMJ)

Priemerná cena nákupu – priemerná cena nákupu danej položky (Účtovná čiastka / Počet MJ)

Skladový výdaj:

Účtovná čiastka – účtovná čiastka položky. Jej hodnota závisí od nákupných cien tovaru vydávaného zo skladu.

Priemerná cena výdaja – priemerná cena výdaja danej položky (Účtovná čiastka / Počet MJ)

 

Zmena dátumu skladových pohybov

Zmenu dátumu pri už vytvorených skladových pohyboch nedoporučujeme robiť, pretože môže dôjsť k narušeniu štruktúry FIFO. Ak aj napriek tomuto upozorneniu chcete dodatočne zmeniť dátum skladového pohybu je to možné cez Funkcie / Editácia pohybu / Editácia dátumu a času. Zmenu dátumu je môžné urobiť len v určitom časovom rozsahu, tak aby sa nenarušila štruktúra FIFO.

 

Editácia pohybov

Na rozdiel od metódy Priemerovania nie je možné editovať všetky položky skladového pohybu súčasne.

Editovať (upravovať) môžete konkrétnu položku skladového pohybu cez Funkcie / Editácia položky a následne vyberte, ktorý údaj v položke chcete meniť.

Skladový príjem:

  • Zmena ceny - cenu je možné dodatočne meniť len s následnou aktulizáciou cien vydaného materiálu z daného príjmu. Dôjde k zmene účtovných čiastok vo výdajkách.
  • Znížiť počet MJ - je možné maximálne o Zostatok z daného príjmu
  • Zvýšiť počet MJ - je možné ak sa z daného príjmu nevydal všetok tovar

Skladový výdaj:

  • Zmena ceny MJ - Cenu MJ je možné meniť, nakoľko ide o predajnú cenu v položke
  • Znížiť počet MJ - na základe porušenia štruktúry FIFO sa táto zmena povolí len v poslednej výdajke na danej karte
  • Zvýšiť počet MJ - je možné ak stav zásob na karte nie je nulový a z karty sa nerobil ďalší výdaj, maximálne je možné zvýšiť počet MJ len o zostatok na skladovej karte, aby nevznikol výdaj do mínusu

V prípade, že skladový pohyb ešte nie je ukončený a plánujete ho ešte dopĺňať o ďalšie položky, alebo ho iným spôsobom editovať doporučujeme používať Rozpracované pohyby, ktoré je možné kedykoľvek meniť.

 

Storno pohybov

V tabuľke Pohyby na sklade pribudlo tlačítko Storno. Storno umožňuje vytvoriť stornovaný zápis pre konkrétny skladový pohyb (príjemku, resp. výdajku). V storno pohybe sa vytvoria stornované položky s mínusovým počtom, ktorý je možné meniť.

Stornovať je možné len tovar, ktorý je fyzicky na sklade (platí pre príjemku).

 

Medziskladový prevod

Prenos tovaru medzi skladmi je možné urobiť len cez Funkcie / Medziskladový prevod.

 

Výrobné čísla a ich odpisovanie zo skladu

Odpisovanie výrobných čísel je možné až po ukončení výdajky, pričom je možné použiť FIFO metódu odpisovania výrobných čísel.

 

Fyzická inventúra

Ide o dorovnanie stavu zásob, ktoré sa realizuje cez Karty / Výstupy / Fyzická inventúra.

Pri fyzickej invetúre sa vytvorí výdajka so záporným alebo kladným počtom MJ, v závislosti od poníženia alebo povýšenia stavu zásob na karte.

Pohyb sa zaradí s dátumom fyzickej inventúry, pričom sa môže narušiť štruktúra FIFO.

Po tejto funkcii sa automaticky spustí aktualizácia FIFO tabuľky, čím dôjde k zmene účtovných čiastok v existujúcich výdajoch. Pozor, ak skladové pohyby zaúčtovávate do účtovného denníka, je potrebné opraviť aj zaúčtovanie týchto skladových pohybov.

 

Prepojenie na Maloobchod

Pri FIFO metóde je možné iba ON LINE prepojenie na Maloobchod.