FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

228
Preferovaný sklad a pridávanie kariet pre každý sklad zvlášť. (Vizuálny systém)

228 - Preferovaný sklad a pridávanie kariet pre každý sklad zvlášť. (Vizuálny systém)

Tagy: VIZUAL, SKLAD
Tagy:
VIZUAL
SKLAD
Dátum upravy: 16.11. 2006

Preferovaný sklad - nastavenie preferovaného skladu sa robí v nastaveni skladu Nastavenie / Sklad / Preferovaný sklad.
Možnosť výberu preferovaného skladu je prístupná až po zmene číslovania skladových kariet kariet pre každý sklad zvlášť.


Číslovanie kariet:

 • Spoločné pre všetky sklady : všetky sklady používajú spoločné číslovanie skladových kariet
 • Zvlášť pre každý sklad : pre každý sklad sa musí navoliť rozsah číslovania kariet.

 • Preferovaný sklad : výber preferovaného skladu priamo z číselníka skladov

Otvárať sklad:

 • Posledne otvorený : pri opätovnom spustení programu a otvorení agendy skladu sa automaticky otvorí posledne otvorený sklad, s ktorým sa pracovalo.
 • Preferovaný sklad : na rozdiel od predchádzajúcej voľby sa vždy otvorí nastavený preferovaný sklad

Pridávať pohyb na sklad:

 • Na všetky sklady: uživateľ bude při tejto voľbe môcť pridávať pohyby na všetky sklady
 • Na preferovaný sklad : možnosť pridávania nových pohybov len na preferovaný sklad

Nastavenie číselných radov pre jednotlivé sklady sa robí v okne nastavenia skladu (Nastavenie/Sklad/Sklady/Nast.Skladu), kde je možné zadať rozsah číslovania kariet pre príslušný sklad. V kolonke posledné číslo je zobrazené číslo karty, od ktorého sa bude v číslovaní kariet tohoto skladu pokračovať.
Nastav posl. číslo: toto tlačítko slúží na vyhľadanie chýbajúcich čísel kariet, ktoré spadajú do zvoleného rozsahu. V prípade, že neexistuje žiadne chýbajúce číslo karty z už použitého rozsahu kariet, program nastaví posledné použité číslo rozsahu kariet.

Zápis nových kariet na sklady:
V rámci každého skladu je možné nastaviť či sa nové karty budú pridávať len na príslušný sklad alebo sa budú pridávať aj na všetky ostatné sklady. Toto nastavenie je možné zvoliť v nastavení príslušného skladu v políčku Zápis kariet.
V prípade, že sa zvolí možnosť pridávania nových kariet len na aktuálny sklad, pri zapnutom filtrovaní kariet pre aktuálny sklad sa daná karta bude zobrazovať len na tomto sklade.

Zaradenie existujúcej karty na zvolený sklad:

 • Prepneme sa do daného skladu, do ktorého chceme kartu zaradiť
 • Vypnem filtrovanie kariet, tak aby sa mi zobrazili všetky karty
 • Nastavíme sa na príslušnú kartu, ktorú chcem na sklad zaradiť
 • Vybereme Funkcie/Zaradenie karty na sklad
 • Potvrdením tejto funkcie sa nám karta zaradí na sklad


Vyradenie existujúcej karty zo zvoleného skladu:

 • Treba sa presvedčiť či daná karta nemá na sklade nejaké pohyby, či má nulový stav počtu MJ. V opačnom prípade sa karta zo skladu nebude dať vyradiť
  Prepneme sa do skladu, z ktorého chceme kartu vyradiť
  Nastavíme sa na príslušnú kartu, ktorú chceme zo skladu vyradiť
  Vyberem Funkcie / Vyradenie zobrazenia karty zo skladu
  Potvrdením tejto funkcie sa nám karta vyradí zo skladu

V okne pre nastavenie príslušného skladu je možné priradiť typ príjmu a typ výdaja, ktorý sa bude pri vytváraní pohybu automaticky dopĺňať.