FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

184
Nastavenie číselných radov pre pokladničné, interné doklady, faktúry, zákazky, skladové výdajky a príjemky. (Vizuálny systém)

184 - Nastavenie číselných radov pre pokladničné, interné doklady, faktúry, zákazky, skladové výdajky a príjemky. (Vizuálny systém)

Tagy: VIZUAL, PODUC, JEDUC, SKLAD
Tagy:
VIZUAL
PODUC
JEDUC
SKLAD
Dátum upravy: 18.11. 2008

Číselné rady slúžia na číslovanie dokladov. Podľa číselného radu sú doklady zoraďované a číselné rady poskytujú najrýchlejší spôsob orientácie v množstve dát.

PROGRAM UMOŽŇUJE NADEFINOVAŤ ČÍSELNÉ RADY PRE:

  • pokladničné doklady príjmové a výdavkové (Nastavenie / Účtovný (Peňažný) denník)
  • interné doklady (Nastavenie/Účtovný denník)
  • predfaktúry, faktúry vydané a prijaté, ostatné pohľadávky a záväzky (Nastavenie / Pohľadávky, záväzky, faktúry)
  • zákazky (Nastavenie / Pomocné knihy)
  • skladové príjemky, výdajky (Nastavenie / Sklad)

Program čísluje doklady ppodľa číselných radov vždy počas pridávania nového zápisu (napr. faktúry, objednávky, …). Skôr ako pridáte položky je možné
číselný rad zmeniť prípadne vytvoriť nový. Stlačením klávesy F4 otvoríte dialóg na definíciu a výber číselných radov. Pri faktúrach nedoporučujeme v prefixe používať nenumerické znaky, napr. lomítko.

 

NADEFINOVANIE ČÍSELNÉHO RADU:

Číselný rad sa skladá z:

  • Prefixu (nemenná časť čísla) - reťazec znakov max. 10 znakov a
  • Poradového čísla - numerickej časti. Počet cifier sa vyjadrí zadaním požadovaného počtu núl. Hodnota por. čísla sa zvyšuje sprava.


Prefix môže byť od poradového čísla oddelený, napr. lomítkom (lomítko bude zadané v prefixe). Pri zadávaní prefixu je potrebné si uvedomiť, že zaradenie záznamov podľa čísel prebieha tak, že sa porovnávajú nie ako čísla, ale ako reťazce znakov, t. j. znak po znaku podľa jeho pozície (abecedne). Môže sa teda stať, že neskôr vytvorený číselný rad sa zaradí inde ako si prajete. Pri definícii prefixu je potrebné si uvedomiť, že zaradenie záznamov podľa čísiel prebieha tak, že sa porovnávajú nie ako čísla, ale ako reťazce znakov, t. j. znak po znaku podľa jeho pozície (abecedne). Môže sa teda stať, že neskôr vytvorený číselný rad sa zaradí inde ako si prajete. Pri faktúrach nedoporučujeme v prefixe používať nenumerické znaky, napr. lomítko.

Príklad prefixu pre faktúry vydané v roku 2008: 08

Poradové číslo - pri nastavovaní poradového čísla pre číselný rad je potrebné odhadnúť predpokladaný počet záznamov. Podľa toho zadajte počet cifier poradového čísla. Napr. pri predpoklade max. 999 záznamov stačí trojciferný rad - zadajte požadovaný počet núl t. j. 3 (000) - poradové číslo bude trojmiestne.
Pri pridávaní nového dokladu program ponúkne ešte nepoužité ďalšie poradové číslo dokladu - číselný rad sa zväčší o hodnotu 1 - napr. z 001 na 002.

Celková dĺžka čísla je podľa agendy 10 až 15 miest.

 

Príklad celého číselného radu:

08/000

08 je prefix
000 je poradové číslo

Poradové číslo novopridaného dokladu bude 08001. V stĺpci Aktívny sa zobrazuje, ktorý číselný rad je aktívny, tzn. ktorý číselný rad program ponúkne pri pridávaní nového dokladu. Aktívny môže byť len jeden číselný rad.

 

Prehľad doporučených znakov, ktoré možno použiť pri navrhovaní číselných radov, prípadne pri ich opravách:

Znaky sú zoradené vzostupne zľava:
( ) + . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > A .. Z [ \ ] ^ _ a .. z { | } ~

A .. Z označuje písmená A až Z (rozlišuje sa veľkosť písmen).

 

Správne navrhnuté číselné rady:

080001 Nasledovať bude 080002, ...., 080010, 080011, ...
08/0001 Nasledovať bude 08/0002, ....


Chybne navrhnuté číselné rady:

08-1 Nasledovať bude 08-2, 08-3, ..., 08-9, 08-10, čo sa zaradí pred 08-2 a číslovanie sa zablokuje.
001/98 Nasledovať bude 001/99, potom 001/100, čo sa zaradí pred 001/98 (prvý rozdiel je na piatej pozícii a 1 je menšia ako 9) a číslovanie sa zablokuje.


PREČÍSLOVANIE DOKLADOV

Zmeniť poradové číslo je možné len príjmových, výdavkových, interných dokladov, nie je však možné hromadné prečíslovanie týchto dokladov. Nie je možné zmeniť číslo predfaktúry, faktúry, zákazky a skladovej výdajky a príjemky.

Prečíslovať uvedené doklady nie je možné z dôvodu, že sa tieto poradové čísla prenášajú aj do ďalších modulov programu. Pokiaľ potrebujete číselný rad zmeniť, je potrebné v nastavení pridať nový číselný rad, ktorý si budete po nadefinovaní môcť zvoliť ako aktívny pre označenie ďalších pridávaných dokladov.