FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

227
Export a import skladových kariet a pohybov. (Vizuálny systém)

227 - Export a import skladových kariet a pohybov. (Vizuálny systém)

Tagy: VIZUAL, SKLAD
Tagy:
VIZUAL
SKLAD
Dátum upravy: 09.11. 2006

Export skladových kariet:
Výber skladu:

 • Číslo skladu: Exportovať sa budú len tie skladové karty, ktoré sú evidované na zvolenom sklade. Exportovať sa budú aj počiatočné stavy týchto kariet.
 • Všetky sklady: Exportovať sa budú všetky skladové karty spolu s počiatočnými stavmi kariet na príslušných skladoch.

Import skladových kariet:
Pri importe skladových kariet je dôležité, či súbor, z ktorého sa bude importovať obsahuje karty z jedného skladu alebo z viacerých skladov.

 1. Ak importovaný súbor obsahuje zálohu kariet zo všetkých skladov:
  Výber skladu:
  • Číslo skladu: Zo súboru sa budú importovať len tie skladové karty, ktoré prislúchajú k danému skladu. Pri tejto voľbe sa dajú importovať len karty medzi rovnako očíslovanými skladmi. Importujú sa aj počiatočné stavy na sklade.
  • Všetky sklady: Pre každý existujúci sklad sa importujú len tie karty a ich prisluchajúce poč. stavy, ktoré boli exportované z rovnako očíslovaného skladu.
 2. Ak importovaný súbor obsahuje zálohu len z jedného skladu:
  Výber skladu:
  • Číslo skladu: Zo súboru sa karty a ich počiatočné stavy naimportujú na zvolený sklad.
  • Všetky sklady: Pre každý existujúci sklad sa importujú len tie karty a ich prislúchajúce poč. stavy, ktoré boli exportované z rovnako očíslovaného skladu.

Export skladových pohybov:
Výber skladu:

 • Číslo skladu: Exportovať sa budú len tie skladové pohyby, ktoré sú evidované na zvolenom sklade.
 • Všetky sklady: Exportovať sa budú všetky skladové pohyby zo všetkých skladov.

Automaticky sa s pohybmi exportujú aj skladové karty obsiahnuté v týchto pohyboch spolu so stavmi kariet na príslušnom sklade.

Import skladových pohybov:
Pri importe skladových pohybov je dôležité, či súbor, z ktorého sa bude importovať obsahuje pohyby z jedného skladu alebo z viacerých skladov.

 1. Ak importovaný súbor obsahuje zálohu pohybov zo všetkých skladov:
  Výber skladu:
  • Číslo skladu: Zo súboru sa budú importovať len tie skladové pohyby, ktoré prislúchajú k danému skladu. Pri tejto voľbe sa dajú importovať len pohyby medzi rovnako očíslovanými skladmi.

  • Všetky sklady: Pre každý existujúci sklad sa importujú len tie pohyby, ktoré boli exportované z rovnako očíslovaného skladu.


 2. Ak importovaný súbor obsahuje zálohu len z jedného skladu:
  Výber skladu:
  • Číslo skladu: Zo súboru sa všetky pohyby naimportujú do zvoleného skladu.

  • Všetky sklady: Pre každý existujúci sklad sa importujú len tie pohyby, ktoré boli exportované z rovnako očíslovaného skladu.

Automaticky sa s pohybmi importujú aj skladové karty obsiahnuté v týchto pohyboch spolu s poč. stavmi na príslušnom sklade. Karty sa importujú len vtedy pokiaľ sa ešte na príslušnom sklade nenachádzajú.