FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

223
Export/Import dát (Vizuálny systém)

223 - Export/Import dát (Vizuálny systém)

Tagy: VIZUAL, PODUC, JEDUC, SKLAD
Tagy:
VIZUAL
PODUC
JEDUC
SKLAD
Dátum upravy: 07.12. 2012


  Typ dát
1. PHC
2. import z DBF
3. import z TXT
4. Maloobchod
5. E-shop
6. EURO pokladňa


PHC - INTERNÝ FORMÁT SÚBORU

pre export/import, ktorý je možné použiť napríklad:

 • pri prenose do novovytvorenej firmy niektorých agiend
 • na synchronizáciu údajov medzi vzdialenými prevádzkami
 • E/I skladových kariet + možnosť naimportovať predajné ceny z exportovaného súboru
 • pri importe faktúr (vydaných, alebo prijatých) rozšírený o úhrady s možnosťou voľby:
  1. import faktúr bez úhrad - import ešte nenaimportovaných faktúr bez úhrad
  2. import faktúr s úhradami - import ešte nenaimportovaných faktúr s úhradami + chýbajúce úhrady k existujúcim faktúram

  3. reimport faktúr s úhradami - import neexistujúcich faktúr s úhradami + prepísanie existujúcich faktúr z importovaného súboru

   

IMPORT Z DBF SÚBOROV - IMPORT Z EXTERNÝCH ZDROJOV

 • Ide o možnosť importu z externých zdrojov, z DBF súborov, ktorá umožňuje do programu naimportovať napr. faktúry vytvorené iným programom.
 • z DBF súborov je možné hromadne importovat dáta do agiend: Adresy, Faktúry vydané, Faktúry prijaté, Účtovný Denník (len pri PU) - vhodné pre SW, leasingové spoločnosti, správcovské spoločnosti, bytové družstvá.
 • pre úspešné používanie takéhoto importu musia byť splnené podmienky:
  - importované súbory musia byť umiestnené v adresári Prenos. Jeho umiestnenie na disku závisí od inštalácie programu
  (napr. C:\Program Files\MRP\Podvojné účtovníctvo\Prenos)
  - súbory musia mať predpísaný názov a predpísanú štruktúru. Súbory na stiahnutie: Popis štruktúry a Testovacie súbory

IMPORT Z TXT

 • ide o možnosť importu z externých zdrojov, z TXT súborov, ktorá umožňuje do programu naimportovať faktúry vytvorené iným programom.
 • z TXT súborov je možné importovať dáta do agiend: Adresy, Faktúry vydané a Faktúry prijaté.
 • pre úspešné používanie takéhoto importu musia byť splnené podmienky:
  - importované súbory musia byť umiestnené v adresári Prenos. Jeho umiestnenie na disku závisí od inštalácie programu
  ( napr. C:\Program Files\MRP\Podvojné účtovníctvo\Prenos )
  - súbory musia mať predpísaný názov a predpísanú štruktúru. Súbor na stiahnutie: Popis štruktúry a Testovacie súbory

MALOOBCHOD

 • ide o export údajov (skladových kariet) do programu MRP Maloobchod (OFF LINE režim) a import predaja realizovaného v maloobchode do skladového výdaja.

E-SHOP

 • ide o export skladových kariet pre MRP Internetový obchod a import prijatých objednávok z Internetového obchodu.


EURO POKLADŇA

 • ide o export údajov do pokladní typu EURO a import predaja realizovaného cez EURO pokladňu do skladového výdaja.
 • zobrazenie tejto voľby je podmienené verziou programu s fiškálnym modulom.

PREVOD DÁT Z TABULIEK INÝCH ÚČTOVNÝCH SYSTÉMOV

Údržba dát / Prevod dát / Prevod tabuliek

- Adresy

- Skladové karty