FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

259
Evidencia liehu (Vizuálny systém).

259 - Evidencia liehu (Vizuálny systém).

Tagy: VIZUAL, SKLAD
Tagy:
VIZUAL
SKLAD
Dátum upravy: 01.02. 2011

Pre výpočet hodnôt o príjme, výdaji a stave zásob spotrebiteľského balenia liehu je nutné dodržať nasledujúci postup pre vyplnenie potrebných údajov.


NASTAVENIE SKLADU

 1. V menu Nastavenie / Sklad zvoľte parameter Hlásenie pre štatistický úrad označte voľbu Hlásenie o liehu. 2. V kolonke Typ povolenia vyberte prislúchajúci typ povolenia na obchodovanie s liehom (Predaj = predajca, Distribúcia = distribútor).

 3. Do kolonky Colný úrad sa uvedie číslo miestneho príslušného colného úradu, pre ktoré sa hlásenie podáva

 4. Do kolonky Číslo povolenia/Číslo oprávnenia sa uvedie číslo povolenia na predaj, resp. Číslo povolenia na distribúciu SBL, ktoré bolo pridelené držiteľovi colným úradom.

 5. Spôsob hlásenia stavu zásob SBL určuje akým spôsobom sa v danom hlásení budú evidovať otvorené balenia SBL.
  Je nutné používať jednu z možností, ktorá eviduje a odpisuje len celé SBL (odpísať celé SBL po spotrebe, alebo odpísať celé SBL po otvorení).

  Vybraný spôsob evidencie sa musí dodržať rovnako za každý mesiac.

 

OZNAČENIE ADRIES PRE OBCHODOVANIE S LIEHOM:

Údaje pre obchodovanie s liehom sú zobrazené v adrese pod záložkou rozšírené informácie a sú prístupné len pri aktívnej voľbe Hlásenie o liehu v nastavení skladu.
 1. V kolonke Typ povolenia vyberte prislúchajúci typ povolenia na obchodovanie s liehom (Predaj = predajca, Distribúcia = distribútor).

 2. Do kolonky Číslo povolenia/Číslo oprávnenia zapíšte Číslo povolenia na predaj resp. Číslo oprávnenia na distribúciu SBL, ktoré bolo pridelené držiteľovi colným úradom.


OZNAČENIE KARIET PRE OBCHODOVANIE S LIEHOM:

 1. V Editácii karty je nutné prideliť prislúchajúcej karte správny typ položky s označením _A a do kolonky EAN kód uviesť EAN daného SBL.

 2. V záložke Nastavenia karty / otvoriť číselník Spotrebná daň / cez editáciu pridať nový záznam.

  Do tabuľky sa zapíše Kód záznamu (volí si ho uživateľ a slúži na prepojenie daného záznamu so skladovou kartou, ktorej zápis prislúcha).


  Do kolonky SBL kde sa vpisuje množstvo spotrebiteľského balenia liehu udávané v l. (napr. 0,5 = pol litra).
  Do kolonky %alkohol sa vpisuje % koncetrácia alkoholu v spotrebiteľskom balení liehu.
  Do kolonky SBL/MJ (l) sa vpisuje pomer objemu SBL k objemu MJ na danej karte.
  Ak je stav karty evidovaný v množstvách SBL pomer SBL / MJ bude v danom prípade 1, pretože objem SBL je rovnaký jako objem pre 1 MJ.
  Ak je stav karty evidovaný napr. v litroch a SBL = 0,5 l pomer SBL / MJ bude v danom prípade 0,5 l / 1 l = 0,5 l . 3. Takýmto spôsobom je nutné označiť všetky karty, ktoré spadajú do obchodovania s liehom.

VÝSTUPNÉ ZOSTAVY A XML HLÁSENIE:

 • Zoznam nových EAN kódov sa realizuje cez výstupnú zostavu Skladové pohyby / Výstupy / Evidencia SBL / XML Hlásenie o liehu (nové kódy). Zostavu je možné prezerať/tlačiť po kliknutí na tlačítko Ukážka, alebo uložiť do XML súboru po kliknutí na tlačítko Do súboru.
 • Na vytvorenie XML súboru o spotrebe SBL a stave zásob je pre distribútorov SBL určená zostava Skladové pohyby / Výstupy / Evidencia SBL / XML Hlásenie o liehu (stav zásob a nové kódy). Zostavu je možné realizovať len za mesačné obdobie! Zostavu je možné prezerať/tlačiť po kliknutí na tlačítko Ukážka, alebo uložiť do XML súboru po kliknutí na tlačítko Do súboru.
 • Na inventarizáciu zásob je určená zostava Skladové pohyby / Výstupy / Evidencia SBL / Stav zásob SBL.
 • V programe sú dostupné aj ďalšie evidencie, ktoré si môžete pozrieť cez Skladové pohyby / Výstupy / Evidencia SBL.
 • Pri výdaji aj príjme na sklad doporučujeme používať predlohy, ktoré obsahujú údaje potrebné pre obchodovanie s SBL. Ide o predlohy:
  • Skladové pohyby / Výstupy / Výdajka (lieh), Výdajka ako Dodací list (lieh), Príjemka (lieh)
  • Faktúry vydané / Výstupy / Faktúra - 2 sadzby (lieh)
 • Preberanie EAN kódov zo skladovej karty do položiek faktúry je nutné nastaviť cez Nastavenie / Sklad / Prepojenie na faktúry a objednávky / Prenos do položiek faktúr a objednávok.


Príjem a Výdaj liehu

Príjem liehu musí byť od dodávateľa, ktorý má číslo oprávnenia na distribúciu SBL. Každý takýto príjem musí byť po prepočítaní v celistvých spotrebiteľských baleniach, t.j. SBL musí byť okolkované a neotvorené!

Výdaj liehu pre odberateľa, ktorý má číslo povolenia na predaj alebo číslo oprávnenia na distribúciu SBL,musí byť po prepočte v celistvých spotrebiteľských baleniach,t.j. SBL musí byť okolkované a neotvorené!

Výdaj liehu určeného na priamu konzumáciu v mieste predaja (bary, výčapy, pohostinstvá...atd) sa realizuje na odberateľa bez udania IČO. V tomto prípade je možné robiť výdaj liehu po prepočte aj v necelistvých spotrebiteľských baleniach.

Príjem aj výdal liehu je nutné robiť v MJ, v ktorých je definovaná príslušná skladová karta.

Upozornenie:
Pri nedodržaní uvedeného nastavenia a postupu pri práci so skladovými kartami označenými ako "lieh - _A", evidencia liehu nie je správna a výstupné zostavy nemusia vykazovať správne hodnoty.