FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

203
Ako postupovať pri tvorbe multikariet. (Vizuálny systém)

203 - Ako postupovať pri tvorbe multikariet. (Vizuálny systém)

Tagy: VIZUAL, SKLAD
Tagy:
VIZUAL
SKLAD
Dátum upravy: 09.11. 2006

 1. V editácii príslušnej karty si vyberte TYP KARTY
  - Jednoduchá karta: Kartu, ktorá neobsahuje žiadne naväzujúce karty
  - Zreťazená a Zložená karta: Karta obsahujúca naväzujúce karty 2. Pri voľbe Zreťazenej alebo Zloženej karty pribudne v okne editácii karty záložka MULTIKARTA
 3. Po otvorení tejto záložky sa zobrazí tabuľka, do ktorej si môžete vybrať naväzujúce karty.
  Výber kariet sa robí v poli Číslo karty klávesou F4, ktorou sa prepnete do zoznamu skladových kariet alebo priamo vpísaním čísla karty.
 4. Do políčka Počet MJ sa vpisuje počet MJ, ktoré prislúchajú 1 množstvu zreťazenej alebo zloženej karty.

Tvorba zreťazenej karty:
Pri tvorbe zreťazenej karty je možnosť určiť priamo pri výbere naväzujúcich kariet či budú účtovné alebo neučtovné.
Priamo v editácii karty je možnosť nastavenia spôsobu zápisu kariet do pohybu :

 • Nepoužívať: Karta nebude brať do úvahy naväzujúce karty a bude sa chovať ako jednoduchá
 • Nahradiť zreťazenú kartu: V pohybe sa pri výdaji zreťazenej karty zobrazia iba naväzujúce karty, ktoré sme si navolili.
 • Prevziať všetko: V pohybe sa pri výdaji zobrazí všetko (zreťazená karta tak aj naväzujúce karty, ktoré danej karte prislúchajú)

Tvorba zloženej karty:
Pri tvorbe zloženej karty si naväzujúce karty vyberiete podľa popisu v bodoch 1 až 4.
Priamo v editačnom okne karty sa nenastavuje spôsob zápisu kariet do pohybu a ani sa nezadáva, či budú karty účtovné alebo neúčtovné ako to bolo pri zreťazenej karte.
Pri zloženej karte je dôležité nastavenie v Nastavenie / Sklad / Zložená karta kde sa dá nastaviť preberanie do pohybu.

Pri voľbe preberať do pohybu VŠETKO je možné nadefinovať účtovné položky. V tomto prípade budú účtovné položky všetky naväzujúce karty alebo len vybratá zložená karta.
Pri zaškrtnutí voľby položiť otázku sa toto nastavenie bude zobrazovať pri každom výdaji zloženej karty, v opačnom prípade sa nastavenie zobrazovať nebude.

Vysvetlenie pojmov :

Naväzujúce karty

 • sú to karty, ktoré prislúchajú zloženej alebo zreťazenej karte.
  Pri výdaji zreťazenej alebo zloženej karty sa budú prenášať automaticky do pohybu podľa nastavenia preberania do pohybu.

Účtovné položky

 • sú to položky pohybu, ktoré ovplyvňujú celkovú cenu pohybu
 • ovplyvňujú stav na danej karte
 • preberajú sa do inventúry
 • zobrazujú sa medzi pohybmi na danej karte

Neúčtovné položky

 • sú to položky pohybu, ktoré neovplyvňujú celkovú cenu pohybu
 • ide o informatívne položky pohybu (napr. informácia o recykl. poplatku)
 • nepreberajú sa do inventúry
 • nezobrazujú sa medzi pohybmi na karte


Farebné označovanie
:

 1. Položky pohybov
  - biela farba: ide o účtovné položky
  - červená farba: ide o neúčtovné položky
 2. Zoznam kariet:
  - zelená farba: karta s takýmto označením je zreťazená
  - modrá farba: karta s takýmto označením je zložená