FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

561
Nulovanie platidiel v MRP Reštaurácia + MRP eKasa 8000

561 - Nulovanie platidiel v MRP Reštaurácia + MRP eKasa 8000

Tagy: mrp ekasa 8000, ekasa, nastavenie
Tagy:
mrp ekasa 8000
ekasa
nastavenie
Dátum upravy: 26.05. 2021

Systém e-kasy “Online registračnej pokladnice” (ďalej ORP) na strane Finančnej správy (ďalej FS) nerozlišuje medzi rôznymi spôsobmi úhrad za predaný tovar, resp. poskytnutú službu.

To znamená, že pokiaľ použijete v ORP na úhradu hotovosť, alebo bezhotovostnú platbu platobnou kartou na serveri FS je výška finančných prostriedkov ”tržba” reprezentovaná len jednou čiastkou tvorenou sumou jednotlivých platieb. 

Podľa zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice ustanovuje pojem "tržba" a jej evidovanie v pokladnici e-kasa klient nasledovne. Tržbou sa na účely citovaného  zákona považuje platba prijatá z predaja tovaru alebo z poskytovania služby na predajnom mieste v hotovosti alebo inými platobnými prostriedkami, ktoré nahrádzajú hotovosť, najmä elektronickými platobnými prostriedkami alebo poukážkou.

V pokladniciach pred zavedením pokladníc e-kasa “Elektronické registračné pokladnice” (ďalej len ERP) sa vklad a výber používal len pre hotovostné operácie. To znamená že vkladom, alebo výberom ovplyvňovali len hotovostné operácie. 

Aby sa predišlo k nezrovnalostiam v porovnaniach výšky finančných prostriedkov evidovaných v našej pokladnici a výške finančných prostriedkov v systéme FS bola do MRP eKasa 8000 (v1.0.6) doplnená funkčnosť pre “Nulovanie platidiel”. Táto funkcia urobí výber v jednotlivý typoch platieb, zaeviduje na serveri FS a vytlačí doklad výberu. Jeho funkčnosť je podrobnejšie popísaná nižšie. 

Príklad: Podnikateľ ako prvú operáciu urobil vklad na 100 EUR. Následne počas dňa prijal platby vo výške 354 EUR v hotovosti, 125 EUR ako platby platobnou kartou a 64 EUR ako platby stravnými lístkami. Na konci dňa má:
Tržba 543 EUR z toho:
Hotovosť 454 EUR  (vklad 100 EUR + hotovostné platby 354 EUR)
Pl. karta 125 EUR
Str. lístky   64 EUR


Pri ORP vzniká pre podnikateľa nová ”povinnosť” a tou je urobiť na konci dňa výber. A to výber v sume všetkých platidiel za dané obdobie. V uvedenom príklade je to suma 643 EUR. V prípade že tak podnikateľ neurobí, tak podľa evidencie na serveri FS máte tieto hodnoty ako počiatočný stav nasledujúceho dňa. 

V ERP sa na konci dňa urobila POVINNÁ denná uzávierka a nový predajný deň začínal s nulovými stavmi tržby, hotovosti, atď. (pozn. málokto robil na konci dňa výber hotovosti) a prvá operácia nasledujúceho dňa bola opäť Vklad do pokladnice. 

!!! V ORP nie je zo zákona vyžadovaná ŽIADNA uzávierka !!!

Aby sme našim zákazníkom čo najviac zjednodušili prácu s ORP bola k tlači prehľadovej uzávierky doplnená aj funkcia pre nulovanie platidiel. Správaním je to podobné ako pri ERP a tlači dennej uzávierky, kedy sa stavy “nulovali” automaticky. Funkcia je dokonca parametrizovaná a vytlačením intervalovaj uzávierky na konci dňa sa vie spustiť automaticky.

Pre MRP eKasa 8000 pribudlo nastavenie pre túto funkciu.

môžete si vybrať z nasledovných možností.

  • nenulovať - na základe novej funkčnosti nedoporučujeme používať.
  • položiť otázku - spustenie funkcie je podmienené zobrazení potvrdzovacieho okna v programe.
  • nulovať automaticky - spustenie funkcie nie je ničím podmienené a spustí sa automaticky.
ďalej si môžete vybrať kedy sa má nulovanie previesť
 
  • pred vytlačením uzávierky - funkcia nulovanie platidiel spustená pred tlačou intervalovej uzávierky.
  • po vytlačení uzávierky - funkcia nulovanie platidiel bude spustená až  po tlači intervalovej uzávierky.
Do programu bola doplnená aj nová funkcia “Intervalová uzávierka - ukážka”. Ako už názov napovedá výsledok uzávierky za zvolené obdobie nebude vytlačená na pokladni ale si ju zákazník zobrazí v programe. Pri ukážke nie je spustená funkcia nulovania platidiel.

Kombinácia nastavenia pri používaní:
  • pri potrebe tvorby intervalovej uzávierky opakovane počas dňa (zmena smien) doporučujeme nastavenie “položiť otázku”  a spustenie nulovania tak viete ovplyvniť odpoveďou na otázku, alebo použiť novú funkciu “Intervalová uzávierka - ukážka”
  • v prípade, že uzávierku tlačíte len raz za deň (ukončenie predajného dňa) doporučujeme nastavenie “nulovať automaticky”
Variabilnosť nastavenia spúšťania tejto funkcie je dostačujúca nato aby si každý zákazník vedel nadefinovať správanie ktoré mu vyhovuje.

Upozornenie: Pôvodná funkcia Vklad/Výber bude aj naďalej v ORP ovplyvňovať iba hotovosť.