FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

234
Zúčtovanie zálohových platieb - daňový doklad k zálohe v podvojnom účtovníctve (Vizuálny systém)

234 - Zúčtovanie zálohových platieb - daňový doklad k zálohe v podvojnom účtovníctve (Vizuálny systém)

Tagy: VIZUAL, PODUC, JEDUC
Tagy:
VIZUAL
PODUC
JEDUC
Dátum upravy: 28.03. 2011

 1.  Vystavte vydanú predfaktúru na predpokladanú (vopred dohodnutú) sumu.
  • Súčasne doporučujeme viesť podrobnú evidenciu zálohový platieb pomocou zákaziek (číslo zákazky zadajte do predfaktúry) a definíciou číselných radov pre faktúry a predfaktúry, ktoré majú byť rozdielne.
  • Na tlač predfaktúry použite niektorú z predlôh výstupných zostáv určených pre predfaktúry.
  • Ak používate zákazky, potom môžete vytlačiť zoznam faktúr pre konkrétnu zákazku.

 2. Úhrada predfaktúry + zaúčtovanie úhrady
 3. Pri zaúčtovaní platby (aj čiastočnej) za predfaktúru kliknite na tlačítko Uhradiť.

  • Ak požadujete predfaktúru len uhradiť bez vytvorenia daňového dokladu vyberte možnosť 1. Uhradiť predfaktúru.
  • V okne úhrady zadajte platenú sumu a v rozbaľovacom zozname Zaradiť úhradu vyberte aj do účtovného denníka.

   Následne sa zadaná úhrada zapíše do zoznamu úhrad faktúry a zároveň sa zaúčtuje do účtovného denníka.

    

   V prípade potreby vytvorenia daňového dokladu (v iný deň) na základe takto zaúčtovanej úhrady, sa znovu nastavte na predfaktúru a kliknite na tlačítko Uhradiť, vyberte možnosť 3. Vytvoriť faktúru daňový doklad.

   Program ponúkne vytvorenie faktúry, v ktorej sú prenesené údaje z predfaktúry. Vo faktúre opravte fakturovanú sumu a sadzbu DPH.

   Po uložení faktúry sa program spýta na zaúčtovanie faktúry a preúčtovanie zálohy.

  • Ak požadujete predfaktúru uhradiť a zároveň vytvoriť daňový doklad vyberte možnosť 2. Uhradiť predfaktúru a vytvoriť faktúru (daňový doklad). V okne úhrady zadajte platenú sumu a v rozbaľovacom zozname Zaradiť úhradu vyberte aj do účtovného denníka. Následne sa zadaná platba zaúčtuje do účtovného denníka a program ponúkne vytvorenie faktúry (daňového dokladu). Vo faktúre opravte fakturovanú sumu a sadzbu DPH. Po uložení faktúry program zaúčtuje faktúru a preúčtuje zálohu. Na tlač takto vytvorenej faktúry použite predlohu 017 Faktúra s odpočtom zálohy + info z predfaktúry - 2 sadzby výstupnej zostavy Faktúra.


 4. Zoznam vystavených predfaktúr a k nim zaevidovaných faktúr vytlačíte pomocou výstupnej zostavy 007 Sumarizácia vydaných faktúr zo Zoznamu faktúr. Táto zostava vytlačí všetky predfaktúry a tiež všetky faktúry na základe zadaných parametrov napr. pri zadaní IČO len pre jedného zákazníka resp. čísla zákazky. Ak sú predfaktúry a k nim vystavené faktúry prepojené na jednu zákazku, je takto možné vyfiltrovať prehľadnú evidenciu zoznamu týchto dokladov na základe čísla zákazky.

 5. Pri ďalších čiastočných úhradách pôvodnej predfaktúry postupujte podľa bodov 2 až 3.

 6. Ukončenie zákazky - vystavenie faktúry na zostatkovú sumu (dofakturovanie)
 7. Pri dodaní tovaru sa nastavte na príslušnú predfaktúru a kliknite na tlačítko Uhradiť, následne vyberte možnosť 4. Vytvoriť faktúru (daňový doklad) a označiť predfaktúru za uhradenú.

  Program označí predfaktúru ako uhradenú a vytvorí sumarizačnú faktúru, v ktorej je potrebné upraviť čiastky a sadzbu DPH. Tlačítkom Odpočet záloh zaradíte do položiek faktúry zaevidované zaplatené zálohy z pôvodnej predfaktúry s mínusovými čiastkami.

  Na tlač takto vytvorenej faktúry použite predlohu 018 Faktúra s odpočtom záloh (sumarizačná) výstupnej zostavy Faktúra.


 8. Výstupnú zostavu Zoznam faktúr - predlohu 007 Sumarizácia vydaných faktúr pre konkrétnu zákazku (číslo zákazky ste zadali do predfaktúry aj do súvisiacich faktúr) si vytlačte 2-krát, jednu kópiu priložte k sumarizačnej faktúre a druhú označte ako interný doklad a zálohy preúčtujte na tržby (ak ich ešte nemáte preúčtované).

Upozornenie!

 • Uvedený postup je len názorným príkladom evidencie záloh a ich platieb v náväznosti na zákon 289/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov.
 • Vzhľadom k nejasnostiam v zákone o DPH a jeho rôznych interpretáciam Vám doporučujeme uvedený postup prekonzultovať s Vašim audítorom, daňovým poradcom.