FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

351
Zmeny týkajúce sa rozpočtových a príspevkových organizácií od verzie programu 6.10.558 (Vizuálny systém)

351 - Zmeny týkajúce sa rozpočtových a príspevkových organizácií od verzie programu 6.10.558 (Vizuálny systém)

Tagy: VIZUAL, PODUC
Tagy:
VIZUAL
PODUC
Dátum upravy: 09.06. 2009

Verzia pre tlač

 1. Číselník rozpočtovej klasifikácie (Nastavenie - Účtovný denník - Rozpočtová klasifikácia) – zmena zobrazovania aj editácie položiek.

  Vysvetlenie použitých skratiek:

 2. Trieda
  Zložená z  počtu znakov
  Použitie znakov
  1..4
  5
  2 znaky - Oddiel
  1 znak - Skupina
  1 znak - Trieda
  1 znak - Podtrieda
  SY5+6
  6
  3 znaky - Položka
  3 zanky - Podpoložka
  SY7
  4
  4 znaky - Zdroj
  SY8..10
  7
  7 znakov - Program
  11
  3
  voľné použitie
  12
  1
  voľné použitie
  13
  1
  tzv. symbol 13


 3. Možnosť vybratia klasifikácie z číselníka pre účtovnú stranu MD aj DAL (klávesa F4)zmena oproti predchádzajúcim verziám, v ktorých bolo možné vyplniť klasifikáciu ručne a pri jej nekorektnom zadaní dochádzalo k nekorektným výsledkom vo výkazoch.

 4. Zobrazovanie ‘kompletnej ' rozpočtovej klasifikácie – zobrazovanie aj v zozname aj v editácií účtovného prípadu.

 5. Firemné nastavenie rozšírené o možnosť zadať údaje: Právna forma, Kód okresu a Kód obce v predchádzajúcich verziách tieto údaje chýbali a nebolo ich možné ani nikde zadať a na výkazoch sa museli dopisovať ručne.

 6. Predkontácie doplnené o klasifikáciu – v predkontačných zápisoch je možné vybrať klasifikácie pre obe účtovné strany.

 7. Tieto zmeny si vyžiadali zmeny v programe aj vo výstupných zostavách:


  1. Kontroly - vzhľadom k zmenám v denníku bolo potrebné upraviť aj kontroly

  2. Prepracované výstupné zostavy:
   • Rozpočtová klasifikácia – predloha 001 Rozpočtová klasifikácia prepracovaná na systém zobrazenia číselníka.
   • Fin 1 - 04 a Fin 2 - 04 zobrazovanie údajov z firemného nastavenia na zostavách – doplnenie údajov z identifikácie firmy pri tlači prvých strán výkazu.

  3. Nové výstupné zostavy:
   • Výkaz Fin 7 - 04 (UD) – vzhľadom na komplikovanosť získania údajov do tejto zostavy programovo je určená pre ručné vyplnenie. Ručne vyplnené hodnoty sa uložia a je ich potom možné exportovať v súborovej forme pre hromadné spracovanie vyššími územnými celkami v programe AZUV.
   • Čerpanie rozpočtu (Účtovný denník) – nový výstup pre sledovanie čerpania rozpočtu na jednotlivých položkách. Výstup je možné tvoriť za všetky príslúchajúce klasifikácie, alebo je ho možné obmedziť podľa výberu pred tvorbou samotnej zostavy.
   • Likvidačný list (Účtovný denník, Faktúry prijaté – Hromadná tlač dokladov) – nový výstup ktorý bol doplnený o klasifikácie.

  4. Export pre Datacentrum - bol rozšírený o nový výkaz Fin 7 - 04, a boli upravené všetky doteraz problematické exporty existujúcich výkazov.