FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

388
Zadávanie typov DPH od 1.1.2010 (Vizuálny systém).

388 - Zadávanie typov DPH od 1.1.2010 (Vizuálny systém).

Tagy: VIZUAL, PODUC, JEDUC
Tagy:
VIZUAL
PODUC
JEDUC
Dátum upravy: 16.02. 2012

Pre správny výpočet DPH je potrebné do každého dokladu zaevidovaného cez účtovný/peňažný denník, resp. do každej zaevidovanej/vystavenej faktúry, ostatnej pohľadávky/ostatného záväzku, príjmového/výdavkového pokladničného dokladu zadať príslušný typ DPH. Na základe zadaných typov DPH program do jednotlivých riadkov Priznania DPH načíta hodnoty - viď obrázok.

V dokladoch (v účtovnom/peňažnom denníku, vo faktúrach aj v pokladničnej knihe) je možné zadať typ dokladu (bežný daňový doklad, D - daňový dobropis, T - daňový ťarchopis). Prijaté faktúry a výdavkové doklady s typom dokladu D/T nevstupujú do riadkov 22 - 25 Priznania k DPH.

Legenda:

1)

ΣX = súčet hodnôt DPH z dokladov s typom DPH 15 + 40 + 43 + 46 + 49 + 52 + 61 + 64 + 65 + 67 - 80

ΣY = súčet hodnôt DPH z dokladov s typom DPH 42 + 45 + 48 + 51 + 54 + 69

 

2)

predd. - preddavok - typ DPH 66

Rpom = R19 - R20 - R21 - R26 - R27

R19 = R02 + R04 + R06 + R08 + R10 + R12 + R14 + R18

R28: ak Rpom > 0 potom R28 = Rpom, inak R28 = 0

R29: iba ak predd. <> 0

potom ak R28 = 0 a R30 > 0 tak R29 = 0, inak R29 = R28 - predd.

R30: ak Rpom < 0 potom R30 = Abs(Rpom), inak R30 = 0

R31: iba ak predd. <> 0 a R30 >0

potom R31 = R30 - predd., inak R31 = 0

R33: ak predd. = 0 tak R33 = R26 - R32

inak ak R28 > 0 alebo R30 >0 tak potom ak R29 - R32 > 0

tak R33 = R29 - R32, inak R33 = 0

 

Skontrolovať jednotlivé riadky priznania k DPH si môžete vo výstupnej zostave Záznamná povinnosť (Účtovný/Peňažný denník - Výstupy). Tu nájdete podrobný rozpis dokladov DPH rozdelený podľa toho, ako vstupujú do jednotlivých riadkov priznania DPH.