FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

457
Zadávanie dokladov pre Kontrolný výkaz k DPH od 1.1.2014 (Vizuálny účtovný systém)

457 - Zadávanie dokladov pre Kontrolný výkaz k DPH od 1.1.2014 (Vizuálny účtovný systém)

Tagy: VIZUAL, PODUC, JEDUC, SKLAD, FAKTURACIA
Tagy:
VIZUAL
PODUC
JEDUC
SKLAD
FAKTURACIA
Dátum upravy: 12.06. 2014

Verzia pre tlač

V zmysle poučenia k vyplneniu kontrolného výkazu k dani z pridanej hodnoty:

1. Do faktúr prijatých/vydaných a ostatných pohľadávok/záväzkov pribudlo nové pole pôvodné číslo dokladu, ktoré bude využívané na účely kontrolného výkazu DPH ďalej len KV ( stĺpec 2 v častiach A1, A2, B1, B2, C1, C2 )

Vydané faktúry – pôvodné číslo dokladu
- pri dobropise a ťarchopise program sám uvedie číslo dobropisovaného resp. ťarchopisovaného dokladu.
(postup vytvorenia dobropisu/ťarchopisu je uvedený nižšie v časti Pokyny pre zádávanie prijatých/vydaných faktúr... v bode 3.
- pokiaľ nie je možné vytvoriť dobropis/ťarchopis podľa vyššie uvedeného postupu tzn. ak sa zdrojový doklad nenachádza v dátach je číslo možné upraviť

Prijaté faktúry – pôvodné číslo dokladu
- uvádza sa celé číslo dodávateľskej faktúry vrátane lomítok, pomlčiek, písmen, bez medzier

Vydané faktúry – záložka Rozšírené informácie – Originálne číslo faktúry
- do tohto políčka vpisujeme hodnoty vtedy, pokiaľ Vám doklady vystavuje sám odberateľ napr. na inom softvéri, kde je úplne iné číslovanie ako máte nastavené v programe

Prijaté faktúry – Rozšírené informácie – Číslo zdrojového dokladu
- uvedené v prípade dobropisu/ťarchopisuje – číslo je prevzaté z dokladu ktorý je dobropis/tarchopis vytvárame – jedna sa o údaj z políčka pôvodné číslo faktúry
- v prípade, že sa zdrojový doklad nenachádza v dátach je možné údaj aj priamo zadať

2. Dátum dodania – uvádza sa vtedy, pokiaľ nie je zhodný s dátum daňovej povinnosti resp. dátumom odpočítania dane.

Príklad:
Dodanie tovaru: 25.1.2014 (vznik daňovej povinnosti u dodávateľa)
fa vystavená 7.2.2014
fa prišla až po podaní daňového priznania za 01/2014 napr. 26.2.2014 tzn. že do dátumu odpočítania dane vo faktúre uvediete dátum 26.2.2014 (par. 51 odst. 2 zákona o DPH)
Podľa poučenia ku KV sa tento doklad má uvádzať v KV za 02/2014 (v tomto období je aj nárok na odpočet) avšak s dátumom 25.1.2014 tzn. s dátumom kedy vznikla daňová povinnosť vášmu dodávateľovi – viď Obrázok č.1

3. Variabilný symbol bude naďalej využívaný pre príkazy na úhradu, resp. na párovanie úhrad v bankových výpisoch.

4. Do číselníka TYP DOKLADU pribudli nové typy dokladov UZ – uzávierka ERP ( KV časť D1 ), ZF – zjednodušená faktúra ( dôležité pre KV časť B3 a D2 )

5. Do číselníka typov položiek pribudli nové typy položiek:
_M - Mobilné telefóny,
_I - Integrované obvody,
_K - Kovy,
_P - Poľnohospodárske plodiny
( KV časť A2 a C1 )

Pokyny pre zádávanie prijatých/vydaných faktúr resp. ostatných pohľadávok a záväzkov

1. V dokladoch, ak je to možné musí byť uvedené správne IČ DPH;

2. Predovšetkým pri prijatých dokladoch je potrebné vyplniť pôvodné číslo dokladu;

3. Pri tvorbe dobropisu/ťarchopisu je potrebné tento doklad vytvoriť z pôvodnej faktúry s použitím Funkcie – Dobropis/Ťarchopis ( KV časť C2 stĺpec 3 – poradové číslo pôvodnej prijatej faktúry ). Dobropis resp. Ťarchopis doporučujeme vystavovať len k jednému dokladu, nie súhrnne k viacerým faktúram;

4. V prípade, že obchodujete s položkami Mobilné telefóny, Integrované obvody, Poľnohospodárske plodiny a Kovy - do položiek dokladu je potrebné vybrať príslušný typ položky ( KV časť A2 stĺpec 6, časť C1 stĺpec 8);

5. V prípade, že potrebujete uvádzať aj v KV časť A2 stĺpec 5 alebo C1 stĺpec 7 tzn. číselný kód podľa Spoločného colného sadzobníka – je potrebné mať zakúpenú verziu so skladom, kde príslušné skladové karty musia mať tento kód uvedený ( Skladová karta – záložka Intrastat – Colný sadzobník ) a zároveň pri vytváraní dokladu je potrebné sa na sklad prepájať cez prijem/výdaj alebo použiť klávesovú skratku CTRL+S bez prepojenia na modul sklad. Ak je na doklade viac tovarov, ktoré patria do rovnakého 4-miestneho číselného kódu SCS je ich nutné uvádzať v rovnakej mernej jednotke aby sa dal uviesť súčet množstva.
Vo faktúre, v položkách faktúry prepojenie so skladovou kartou indikuje stĺpec Číslo karty (viď obrázok č.1 a č.2)

6. Užívateľom, ktorí nepotrebujú evidovať skladové hospodárstvo, ale vzhľadom ku KV potrebujú načítať položky z colného sadzobníka doporučujeme postupovať podľa FAQ 461

Pokyny pre účtovanie pokladničných dokladov:

1. Všetky pokladničné doklady doporučujeme účtovať cez Pokladničnú knihu a následne zaúčtovať do Účtovného resp. Peňažného denníka.

 • 1.1. úhrady faktúr - cez tlačítko Uhradiť vo faktúrach (pri účtovaní úhrady vybrať možnosť Zaradiť úhradu – aj do pokladničnej knihy)
 • 1.2. ostatné výdavkové doklady, ktoré nie sú úhradami fa resp. ostatných pohľadávok a záväzkov - cez tlačítko Pridať výdaj
 • 1.3. ostatné príjmové pokladničné doklady, ktoré nie sú úhradami fa resp. ostatných pohľadávok a záväzkov - cez tlačítko Pridať príjem napr. dotácia do pokladne, výplata miezd, tržba z ERP bez platby platobnou kartou atď.

  V prípade dokladov, kde sa uplatňuje percentuálny nárok na odpočet DPH bol pridaný nový parameter v prijatých faktúrych, v ostatných závazkoch a v pokladničných dokladoch výdavkový pokladničný doklad – zašktávacie okienko „odpočet v plnej výške“. Jedná sa napríklad o doklad o nákupe PHM, kde sa spoločnosť rozhodne uplatňovať podľa zákona o dani z príjmu len 80% výdavky na PHM a tým teda aj 80% v odpočte DPH (viď obr. 6).

  Príklad:
  Blok z ERP, kde základ dane je 50 EUR, DPH: 10 EUR, SPOLU 60 EUR
  80% zo základu: 40 EUR, 80% z DPH: 8 EUR
  20% zo základu: 10 EUR, 20% z DPH: 2 EUR

  V prípade dennej uzávierky z ERP kde sa nachádzajú aj platby platobnou kartou je potrebné túto uzávierku zaevidovať ako ostatnú pohľadávku s tým, že k nej postupne prevádzate úhrady t.j. časť pohľadávky je uhradená v hotovosti, zvyšné časti úhrady postupne podľa bankových výpisov (cez tlačítko Uhradiť v Ostatných pohľadávkach- viď Obrázok č.4 a č.5)

2. Správne určenie typu DPH

 • 2.1. typ DPH pokl. dokladov pri úhradách faktúr – štandardne je predvyplnený typ DPH 19 alebo 39 nakoľko údaje pre výpočet DPH, pre KV sú prevzaté zo zdroja t.j. prijatá/vydaná fa, ost. pohľadávka/záväzok
 • 2.2. typ DPH pri výdavkových dokladoch a príjmových dokladoch - je potrebné poznať paragraf resp. riadok tlačiva daňové priznania viac o typoch DPH Zadávanie typov DPH od 1.1.2012
  pozn. veľmi často dochádza k nesprávnemu označeniu typu DPH č.19 resp. 39(neovplyvňujúce DPH). Tieto typy DPH používame iba vtedy ak sa jedná o doklad od neplátcu DPH, prípadne o doklad ktorého obsah nie je predmetom DPH napr. mzdy, dotácia pokladne a podobne...Ak sa jedná o doklady, kde zákon o DPH hovorí o ich oslobodení par. 28 až 41 - v tomto prípade využívame iné typy DPH (nie 19,39), kde pri danej službe neuvádzame sadzbu DPH ( t.j. oslobodené od DPH)

3. Správne určenie typu dokladu

 • 3.1. Výdavkové pokladničné doklady (bloky z ERP)
  – zrejme najčastejší typ dokladu bude využívaný typ dokladu – „ZF“ zjednodušená faktúra (podľa par. 74 odst. 3 zákona o DPH hovorí čo všetko môže byť zjednodušená faktúra), ak doklad podmienky nespĺňa potom používame spravidla typ dokladu „bežný“
 • 3.2. Príjmové pokladničné doklady
  – prijmový pokl. doklad – účtovanie dennej uzávierky z ERP – typ dokladu „UZ“, pri iných prijmových dokladoch používame spravidla typ dokladu „bežný

4. Správne nadefinovanie adresy

 • 4.1. FO nepodnikateľ – nemá uvedené IČO (len vnútorné pridelené programom), DIČ ani IČ DPH, zašktnuté okienko „Fyzická osoba“ - doklad vystavený adresu ide do KV do D2
 • 4.2. FO podnikateľ – má uvedený aspoň jeden z údajov DIČ, IČ DPH, zaškrtnuté okienko „Fyzická osoba“ - doklad vystavený na adresu ide do KV A1
 • 4.3. PO – nezaškrtnuté okienko „Fyzická osoba“ - doklad vystavený na adresu ide do KV A1