FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

72
Zadanie - zaúčtovanie Príjmového/výdavkového dokladu, Bankového výpisu, Interného dokladu (Vizuálny systém)

72 - Zadanie - zaúčtovanie Príjmového/výdavkového dokladu, Bankového výpisu, Interného dokladu (Vizuálny systém)

Tagy: VIZUAL, PODUC
Tagy:
VIZUAL
PODUC
Dátum upravy: 16.12. 2010

Od verzie 4.20 je v programe zapracovaný samostatný modul pomocná kniha pokladne. Pokladničné doklady je možné teda zadávať do pomocnej knihy pokladne (a potom zaúčtovať do denníka), alebo priamo do účtovného denníka.

Banková kniha je elektronická a umožňuje naimportovať elektronické bankové výpisy.

 

Evidovanie pokladničných dokladov (v účtovnom denníku)

 • Pridajte doklad (skupinu zápisov) cez Účtovný denník stlačením klávesy Ins. Do stĺpca Md alebo D zadajte účet 211 - Pokladňa s príslušnou analytikou. Program takto zadaný zápis eviduje ako pokladničný doklad. Následne v stĺpci doklad stlačte F4 na doplnenie čísla pokladničného dokladu.
 • Pokladničnú knihu aj pokladničný doklad vytlačíte kliknutím na tlačítko Výstupy a vyberte výstupnú zostavu Pokladňa, Pokladničný doklad alebo Hromadná tlač, potom môžete zadať ďalšie upresnenie a vytlačiť pokladničnú knihu alebo pokladničný doklad.

 

Evidovanie bankových výpisov

 • Zápisy na bankovom výpise týkajúce sa úhrad faktúr zadáte cez Faktúry, pohľadávky, záväzky - Faktúry prijaté/vydané - Uhradiť. Po zadaní takejto úhrady Vám program automaticky ponúkne zaúčtovanie do denníka do skupiny zápisov, ktorá sa týka aktuálne platnej faktúry. Zobrazí zaúčtovanie faktúry a pridá ďalší riadok so zaúčtovaním úhrady (221/311 resp. 321/221).
 • Ostatné položky výpisu, ktoré sa netýkajú faktúr - teda rôzne poplatky banke, zálohy, úroky a pod. zaúčtujete priamo do účtovného denníka jedným z nasledujúcich postupov:
  1. Každú položku zápisu do samostatnej skupiny zápisov.
  2. Príjmy spolu do jednej skupiny zápisov a výdaje tiež spolu do druhej skupiny zápisov.
  3. Zaúčtovanie príjmov a výdajov z bankového výpisu do jednej skupiny zápisov.

 

Evidovanie interných dokladov

 • Interný doklad zaúčtujete do denníka ako novú skupinu zápisov podobne ako pri pokladničných dokladoch. Doklady doporučujeme označiť napr. INT, ID.
 • Interný doklad vytlačíte kliknutím na tlačítko Výstupy a vyberte výstupnú zostavu Hromadná tlač a predlohu výstupnej zostavy napr. 003 Vnútorný zúčtovací doklad potom zadajte ďalšie upresnenie a vytlačte interný doklad.