FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

352
Výpočet DPH

352 - Výpočet DPH

Tagy: VIZUAL, PODUC, JEDUC
Tagy:
VIZUAL
PODUC
JEDUC
Dátum upravy: 22.03. 2010


Od verzie 6.10(558) bol ZMENENÝ spôsob výpočtu DPH. Do výpočtu DPH vstupujú aj doklady zadané v POKLADNIČNEJ KNIHE !

Do výpočtu DPH vstupujú doklady z nižšie uvedených modulov programu na základe zadaného typu DPH (Popis zadávania typov DPH do 31.12.2009 viď otázka č. 270, od 1.1.2010 otázka č. 388.), čiastok a dátumov.

  1. modul FAKTURÁCIA (faktúry vydané aj faktúry prijaté)
  2. modul OSTATNÉ POHĽADÁVKY aj OSTATNÉ ZÁVÄZKY
  3. modul POKLADNIČNÁ KNIHA
  4. modul DENNÍK

Pri zadaní dokladu do modulov 1-3 (napr. faktúra, pokladničný doklad, ...) je preto potrebné venovať zvýšenú pozornosť zadávaniu typu DPH, dátumov, čiastok a sadzby DPH. Pri zaúčtovaní dokladu z modulov 1-3 do účtovného / peňažného denníka, program zmení údaj typ DPH na 19, 39 (tzn. neovplyvňujúce DPH). Tento typ DPH pri zaúčtovaní uvedených dokladov do denníka nie je nutné meniť!

Doklady v denníku, ktoré boli zaúčtované z modulov 1-3 majú v okienku ZDROJ uvedené napr: <FV>, <FP>, <PH>, <ZV>, <PK>, tzn. údaje pre výpočet DPH sú čerpané priamo zo zdrojových dokladov (faktúr, pokladničných dokladov,...), nie z ich zaúčtovania v denníku.

 

modul POKLADNIČNÁ KNIHA

Po prechode na verziu 6.10(558) doporučujeme pozorne skontrolovať zadané údaje v Pokladničnej knihe aj v Účtovnom / Peňažnom denníku. V pokladničnej knihe skontrolujte hlavne typ DPH a v prípade potreby opravte.

Ak ste doteraz nepoužívali pokladničnú knihu, nie je nutné začať ju používať. Pokiaľ budú pokladničné doklady zadané len v denníku, vstúpia do výpočtu DPH, tak ako doteraz.

Ak používate pokladničnú knihu, potom pri výpočte DPH si program preberá údaje z dokladov Pokladničnej knihy na základe typu DPH, čiastok a dátumov.

Do pokladničnej knihy je teraz možné zadať aj doklady z EÚ, ktoré podliehajú samozdaneniu (viď otázku č. 353).

 

modul DENNÍK

Doklady, ktoré ste nezdali do modulov 1-3 zadajte do Účtovného / Peňažného denníka. Ak ste pokladničné doklady nezadali do modulu Pokladničná kniha, zadajte ich do Účtovného / Peňažného denníka. Doklady zadané priamo do denníka môžu vstupovať do výpočtu DPH na základe zadaného typu DPH, dátumov a čiastok.