FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

70
Rozdiel v hospodárskom výsledku pri výpočte Súvahy a Výsledovky na celé € (Vizuálny systém).

70 - Rozdiel v hospodárskom výsledku pri výpočte Súvahy a Výsledovky na celé € (Vizuálny systém).

Tagy: VIZUAL, PODUC
Tagy:
VIZUAL
PODUC
Dátum upravy: 13.01. 2011

Problém v rozdieloch medzi hospodárskym výsledkom (HV) v Súvahe a Výkaze ziskov a strát spočíva v požiadavke finančných úradov robiť výpočet v celých €. V prípade, že spustíte výpočet na 2 desatinné miesta a máte správne účtované, tak HV v Súvahe aj vo Výkaze ziskov a strát musí byť rovnaký. Rozdiel v celých € je v zaokrúhľovaní - napríklad:

na 2 des. miesta celé €
účet 211
100,51
101
účet 221
200,51
201
súčet
301,02
302

Tu je vidieť, že pri "nevhodnej" konštelácii dochádza pri zaokrúhľovaní k rozdielom. Tieto rozdiely nie sú spôsobené samotným programom, ale METODIKOU výpočtu. Program zaokrúhľuje matematicky SPRÁVNE! Riešením je ručná úprava niektorých hodnôt v tabuľke výkazu. Najskôr vo Výstupoch účtovného denníka vyberte Súvaha (Výkaz ziskov a strát) a potom kliknite na tlačítko Ukážka a vyberte zostava v celých €. Program spustí prvotný výpočet výkazu a zobrazí vypočítané hodnoty. V tejto tabuľke upravte niektorý z riadkov (hodnotu zvýšte/znížte o 1).

! POZOR! Neupravujte súčtové riadky. Upravujte iba riadky, ktoré sa vypočítavajú priamo zo zostatkov účtov. Potom kliknite na tlačítko Prepočet. Všetky súčtové riadky sa touto funkciou prepočítajú a tiež sa prepočíta aj hospodársky výsledok.