FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

243
Odpisy majetku (Vizuálny systém)

243 - Odpisy majetku (Vizuálny systém)

Tagy: VIZUAL, PODUC, JEDUC
Tagy:
VIZUAL
PODUC
JEDUC
Dátum upravy: 28.03. 2011

Súčasťou programov Podvojné a Jednoduché účtovníctvo je Pomocná kniha majetku, ktorá umožňuje evidovať jednotlivé položky majetku, a na základe zadaných parametrov vypočíta ročný daňový odpis v aktuálnom účtovnom roku.

Majetok do pomocnej knihy zaradíte nasledovne:

 • Otvorte Pomocné knihy - cez menu Agendy/Pomocné knihy/Majetok alebo kliknite myšou na lištu Pomocné knihy a následne na ikonu HNDM (Dlhodobý majetok). Kartu majetku pridáte stlačením klávesy Ins. Otvorí sa okno Pridanie HNDM, v ktorom je potrebné vyplniť nasledovné údaje:
  • Názov
  • Druh (majetku) - hmotný/nehmotný
  • Dátum zaradenia - t.j. skutočný dátum nadobudnutia majetku, resp. zaradenia majetku do používania
  • Typ - po stlačení klávesy F4 program umožní vybrať (preddefinovať) typy majetku. Tento parameter Vám umožní vytlačiť zoznam majetku s určitým typom napr. budovy, pričom vo výstupnej zostave sčíta sumu zostatkových cien aj odpisov za skupinu majetku so zadaným typom. Zostavu môžete použiť ako podklad pre zaúčtovanie odpisov do denníka.
  • Zaraďovacia cena - t.j. obstarávacia cena
  • Druh odpisu - rovnomerný/zrýchlený
  • Odpisová skupina - 1 až 4 podľa druhu majetku
  • Odpisový rok - t.j. poradie roku odpisovania majetku
  • Ročná odpisová sadzba/ Koef. pre zrých. odpis - program doplní tieto údaje podľa druhu odpisu a preddefinovanej tabuľky Odpisových sadzieb HNDM
  • Zostatková cena - v prvom roku odpisovania sa zostatková cena rovná odstarávacej cene, nie je ponižovaná o hodnotu ročného odpisu
  • Ročný odpis - je vypočítaný na základe už zadaných údajov, ako Zaraďovacia cena, Druh odpisu, Odpisová skupina a Odpisový rok

Príklad: Podnikáte od roku 2009 a účtovníctvo ste začali spracovávať na MRP programe napr. v roku 2010.

Zaradenie majetku:

 1. Výrobná hala obstaraná v roku 2009 v hodnote 66000,-€, zaradenie do pomocnej knihy majetku v roku 2010.
 2. Prerušenie odpisovania výrobnej haly v roku 2011.
 3. Počítačová zostava zakúpená v roku 2010 v hodnote 1500,-€, zaradenie do pomocnej knihy majetku tiež v roku 2010.
 4. Technické zhodnotenie majetku - napr. DVD napaľovačka - 20.3.2010, t.j. v roku obstarania počítačovej zostavy, t.j. r. 2010.
 5. Technické zhodnotenie majetku - napr. druhý pevný disk v ďalšom roku obstarania počítačovej zostavy, t.j. v roku 2011.

1. Zaradenie výrobnej haly obstaranej v roku 2009 v hodnote 66000,-€ do pomocnej knihy majetku v roku 2010 (začiatok spracovania účtovníctva v MRP programe).

Keďže budova bola obstaraná skôr ako sa začalo účtovníctvo spracovávať v MRP programe (napr. v roku 2010), budovu zaraďte nasledovne:

 • Druh (majetku) - hmotný
 • Dátum zaradenia - napr. 17.2.2009 (skutočný dátum zaradenia do používania)
 • Typ - napr. Budovy (užívateľsky definovateľná položka)
 • Zaraďovacia cena - 66000,-€ (obstarávacia cena bez DPH)
 • Druh odpisu - napr. rovnomerný
 • Odpisová skupina - 4
 • Odpisový rok - 2 (aktuálny rok odpisovania majetku)
 • Ročná odpisová sadzba - program doplní údaj 5, ktorý je závislý na Druhu odpisu a preddefinovanej tabuľke Odpisových sadzieb HNDM
 • Zostatková cena - v 2.roku odpisovania 62700,-€ (po odpočítaní odpisov za 1 rok)
 • Ročný odpis - 3300,-€ (je vypočítaný na základe už zadaných údajov)

2. Prerušenie odpisovania napr. výrobnej haly v roku 2011

Po spustení ročného prevodu k 31.12.2010 (prechod do roku 2011), program automaticky zvýši odpisový rok, zníži zostatkovú cenu o hodnotu ročného odpisu a nastaví hodnotu ročného odpisu na ďalší rok.

Pri požiadavke na prerušenie odpisovania v roku 2011, doporučujeme zmazať hodnotu ročného odpisu a upraviť odpisový rok - t.j. hodnotu znížite o 1.

Program na základne takto upravených údajov, po prechode do roku 2012 zvýši odpisový rok na skutočný rok odpisovania a vypočíta hodnotu ročného odpisu.


3. Zaradenie počítačovej zostavy zakúpenej v roku 2010 v hodnote 1500,-€ do pomocnej knihy majetku tiež v roku 2010.

 • Druh (majetku) - hmotný
 • Dátum zaradenia - napr. 18.8.2010 (skutočný dátum zaradenia do používania)
 • Typ - napr. Počítače (užívateľsky definovateľná položka)
 • Zaraďovacia cena - 1500,-€ (obstarávacia cena bez DPH)
 • Druh odpisu - napr. zrýchlený
 • Odpisová skupina - 1
 • Odpisový rok - 1
 • Koef. pre zrýchlený odpis - program doplní údaj 4, ktorý je závislý na Druhu odpisu a preddefinovanej tabuľke Odpisových sadzieb HNDM
 • Zostatková cena - sa v 1.roku odpisovania rovná Zaraďovacej cene, t.j. 1500,-€
 • Ročný odpis - 375,-€ (je vypočítaný na základe už zadaných údajov)

4. Technické zhodnotenie majetku v roku obstarania (2010) počítačovej zostavy, napr. dokúpenie DVD napaľovačky - 10.12.2010 v cene 50,-€.

Na karte majetku je potrebné upraviť hodnotu Zaraďovacej a Zostatkovej ceny na sumu 1550,-€ = 1500,-€ + 50,-€ (t.j. cena počítačovej zostavy + cena DVD napaľovačky). Nie je potrebné zadávať hodnotu do okienka Zvýšenie ceny.


5. Technické zhodnotenie počítačovej zostavy v 2. roku odpisovania, t.j. v roku 2010, napr. dokúpenie ďalšieho pevného disku - 10.3.2011 v cene 100,-€.

Na karte majetku je potrebné zadať zvýšenie ceny 100,-€ a povýšiť Zostatkovú cenu 1162,-€ o hodnotu zvýšenia ceny 100,-€ na sumu 1262,-€. Program automaticky prepočíta hodnotu ročného odpisu.

Poznámka: Pri rovnomernom odpisovaní je postup zadávania technického zhodnotenia majetku rovnaký ako pri zrýchlenom odpisovaní (viď bod 4 a 5). Rozdiel je len v spracovaní zadaných údajov programom.Zaúčtovanie odpisov

 • do Peňažného denníka (Jednoduché účtovníctvo) - V programe Jednoduché účtovníctvo je možné odpisy majetku zaevidovaného v pomocnej knihe majetku zaúčtovať automaticky (skôr ako budete tlačiť výstupnú zostavu Ročný výkaz). V Peňažnom denníku kliknite na tlačítko Funkcie vyberte Ročný prevod a následne kliknite na Zaradenie ročných odpisov HNDM.
 • do Účtovného denníka (Podvojné účtovníctvo) - V programe Podvojné účtovníctvo je možné odpisy majetku zaevidovaného v pomocnej knihe majetku zaúčtovať do denníka pridaním zápisu na príslušné účty podľa skupiny majetku. Hodnotu odpisov aj zostatkovú cenu je možné zistiť z výstupnej zostavy Zoznam majetku. Pri tlači zostavy zoznam majetku vyberte Typ majetku, za ktorý požadujete zostavu tlačiť. Na základe takto vytlačenej zostavy je možné zaúčtovať odpisy do denníka.