FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

208
Nesúlad medzi účtom 311 (321), zoznamom faktúr a saldokontom. (Vizuálny systém)

208 - Nesúlad medzi účtom 311 (321), zoznamom faktúr a saldokontom. (Vizuálny systém)

Tagy: VIZUAL, PODUC
Tagy:
VIZUAL
PODUC
Dátum upravy: 02.01. 2023

Kontrola saldokonta:

Podrobnejšia kontrola:

 1. Vytlačte si zostavu Zoznam vydaných faktúr - Neuhradených, v časti Výber podľa dátumu označte Všetko a následne vyberte buď podľa dátumu vyhotovenia, alebo dátumu daňovej povinnosti (v závislosti od toho s akým dátumom doklady účtujete). Do okienka Úhrady ku dňu zadajte dátum 31.12. príslušného roku.

 2. Vytlačte Hlavnú knihu analytickej evidencie - Skrátený výpis pre účet 311 za to isté obdobie.
 3. Zostatok na účte 311 by mal byť rovnaký ako suma neuhradených vydaných faktúr - prípadný rozdiel môže byť spôsobený kurzovým rozdielom.
  • Suma vystavených faktúr by mala súhlasiť so sumou na strane MÁ DAŤ účtu 311.
  • Suma uhradených faktúr zo zoznamu úhrad faktúr by mala zodpovedať sume na strane DAL účtu 311.
 4. Túto kontrolu je možné využiť len v prípade, že na účte 311 účtujete len faktúry (v prepojení cez modul fakturácia - aj úhrady faktúr je tiež potrebné robiť cez modul fakturácia s automatickým zaúčtovaním do denníka).

 

Ak hodnota neuhradených vydaných faktúr nesúhlasí s hodnotou na účte 311 spustite nasledovné kontroly:

 • Kontrola zápisov mimo rozsah dátumu - Účtovný denník / Kontrola / 1-zápisy v denníku mimo rozsah dátumu - následne zadajte Termín Od-Do, t.j. obdobie, ktoré účtujete.
 • Kontrola účtovania faktúr - Účtovný denník / Kontrola / 2-zaúčtovanie vydaných faktúr a ost. pohľadávok

V prípade, že kontrolné funkcie nájdu nejaké nezrovnalosti vo vašich údajoch, doporučujeme Vám čo najskôr si tieto nezrovnalosti odstrániť (opraviť údaje napr. dátumy, čiastky, zaúčtovanie, ...).

Rovnakým postupom skontrolujte aj faktúry prijaté a účet 321.

 

Postup aktualizácie dát (faktúry, ...) z predchádzajúceho obdobia - otázka č. 373

 

Príklad nájdenia zápisov zaúčtovaných priamo na účet 311:

 1. Na kontrolu zápisov, ktoré sú zaúčtované na účte 311 a nie sú prepojené na faktúry použite výstupnú zostavu Zoznam zápisov (účt. denník) za kontrolavané obdobie. V časti Zdroj zaškrtnite Použiť filter zdroja a do okienok Od, Do zadajte prefix zdroja napr. pre faktúry vydané FV - FVZ pre zobrazenie všetkých dokladov s uvedeným zdrojom. Zaškrtnutím okienka Opačný výber zabezpečíte, že do zostavy budú zaradené doklady bez uvedeného zdroja.