FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

344
Načítanie údajov za minulé obdobie do Súvahy a Výkazu ziskov a strát (Vizuálny systém).

344 - Načítanie údajov za minulé obdobie do Súvahy a Výkazu ziskov a strát (Vizuálny systém).

Tagy: VIZUAL, PODUC
Tagy:
VIZUAL
PODUC
Dátum upravy: 18.03. 2009

Aby program načítal hodnoty do výkazov do stĺpca Minulé obdobie, musí byť splnená jedna z nasledujúcich podmienok:

  1. Spustenie funkcie Aktualizácia počiatočnych stavov podľa otázky č. 333 - popis sa zobrazí po kliknutí na odkaz: Aktualizácia počiatočných hodnôt v roku 2009 na základe konečných stavov z roku 2008 (Podvojné účtovníctvo multiverzia - Vizuálny systém) .

    alebo

  2. Zadanie hodnôt predchádzajúceho obdobia ručne v Účtovnom denníku - Funkcie - Počiatočné hodnoty. Hodnoty zadajte do okienka Stav k 1.1. 2009 začiatku účt. obdobia.
    Pre nákladové a výnosové účty sa hodnoty nastavujú v dolnom okienku - Stav ku koncu predch. účt. obdobia.