FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

224
Filtrovanie a triedenie záznamov v sklade, objednávkach a faktúrach (Vizuálny účtovný systém)

224 - Filtrovanie a triedenie záznamov v sklade, objednávkach a faktúrach (Vizuálny účtovný systém)

Tagy: VIZUAL, PODUC, JEDUC, SKLAD
Tagy:
VIZUAL
PODUC
JEDUC
SKLAD
Dátum upravy: 19.10. 2006

V agende skladových kariet, skladových pohybov, objednávok prijatých, objednávok vydaných, faktúr prijatých, faktúr vydaných je možnosť použitia filtrovania záznamov podľa kritérií, ktoré si môžete navoliť v nastavení príslušného filtra. Okno s možnosťou nastavenia filtra sa zobrazí po stlačení tlačítka Zobrazenie v príslušnej agende. Aktivovať nastavený filter je možné odškrtnutím voľby Použiť filter v okne príslušnej agendy alebo v okne nastavenia filtra.


SKLAD
 • Triedenie skladových kariet
  • výber údaju, podľa ktorého budú skladové karty zotriedené

 • Filtrovanie skladových kariet

  • podľa IČO odberateľa (dodávateľa): vyfiltrujú sa karty, na ktorých je nastavené príslušné IČO.

  • podľa skladu: podľa nastavenia je možné vyfiltrovať karty pre všetky sklady alebo len pre aktuálny sklad.

  • podľa stavu MJ: možnosť vyfiltrovať karty podľa aktuálneho stavu MJ na kartách

  • podľa označenia: toto nastavenie slúži na vyfiltrovanie kariet, ktoré majú príznak označených kariet. Príslušnú kartu označíte prostredníctvom tlačítka Označenie v zozname kariet. Následným stlačením tohoto tlačítka sa karta odznačí.

  • podľa skupín kariet: karty je možné odfiltrovať podľa príslušnej skupiny kariet, katalógovej skupiny kariet a regálu.


  Nastavený filter je možné použiť aj v niektorých výstupných zostavách skladových kariet. V tomto prípade sa v okne pre nastavenie výstupnej zostavy zobrazí možnosť Použiť nastavený filter skladových kariet. Po zaškrtnutí tejto voľby sa výstupná zostava bude vytvárať z vyfiltrovaných záznamov.
 • Triedenie skladových pohybov
  • výber údaju, podľa ktorého budú pohyby zotriedené

 • Filtrovanie skladových pohybov

  • podľa pohybu: filtrovanie pohybov na príjmy, resp. výdaje.
  • podľa druhu pohybu
  • podľa prevzatia do faktúry resp. objednávky: podľa nastavenia tejto možnosti sa vyfiltrujú len tie pohyby, ktoré už boli prevzaté do faktúry alebo do objednávky.
  • podľa zaúčtovania do denníka: vyfiltrujú sa pohyby, ktoré už boli zaúčtované v denníku. Táto voľba je prístupná len vo verzii s podvojným účtovníctvom.
  • podľa zaúčtovania - FM: vyfiltrujú sa pohyby, ktoré sú zaúčtované vo fiškálnom module.
  • prevzatie do intrastatu: vyfiltrujú sa pohyby ktoré obsahujú príznak sledovania pre intrastat.
  • podľa použitej zahraničnej meny
  • podľa IČO odberateľa (dodávateľa): vyfiltrujú sa pohyby obsahujúce príslušné IČO.
  • podľa dátumu: filtrovanie pohybov, ktoré spadajú do nastaveného rozsahu obdobia.
  • podľa čísla pohybu: pri tejto voľbe je možné zadať priamo rozsah pohybov.
  Pokiaľ je špecifikovaný typ pohybu (príjem alebo výdaj) je možné sa priamo prepnúť do číselníka pre číselné rady pohybov a priamo vybrať číselnú radu, ktorej záznamy sa budú zobrazovať.

Nastavený filter je možné použiť aj v niektorých výstupných zostavách skladových pohybov. V tomto prípade sa v okne pre nastavenia výstupnej zostavy zobrazí možnosť Použiť nastavený filter skladových pohybov. Po zaškrtnutí tejto voľby sa výstupná zostava bude vytvárať z vyfiltrovaných záznamov.


OBJEDNÁVKY
 • Triedenie objednávok
  - výber údaju, podľa ktorého budú objednávky zotriedené


 • Filtrovanie objednávok
  • podľa stavu objednávky: všetky objednávky je možné vyfiltrovať podľa zvoleného stavu objednávok. Objednávka môže obsahovať jeden z nasledujúcich stavov: vybavené, nevybavené a čiastočne vybavené.
  • podľa rezervácie: vyfiltrujú sa objednávky, ktoré obsahujú rezervácie na sklad. Táto voľba je prístupná len pre objednávky prijaté.
  • podľa IČO odberateľa (dodávateľa): vyfiltrujú sa pohyby, ktoré obsahujú príslušné IČO.
  • podľa dátumu : filtrovanie objednávok, ktoré spadajú do nastaveného rozsahu obdobia.
  • podľa čísla objednávky: pri tejto voľbe je možné zadať rozsah objednávok alebo sa prepnúť do číselníka pre číselné rady objednávok s možnosťou priameho výberu číselnej rady, ktorej záznamy sa budú zobrazovať.
Filter je možné nastaviť samostatne pre objednávky prijaté ako aj pre objednávky vydané.

Nastavený filter je možné použiť aj v niektorých výstupných zostavách objednávok. V tomto prípade sa v okne pre nastavenia výstupnej zostavy v kolónke Vybrať objednávky zobrazí aj možnosť Použiť nastavený filter objednávok. Po výbere tejto voľby sa výstupná zostava bude vytvárať z vyfiltrovaných záznamov.


FAKTÚRY
 • Triedenie faktúr
  - výber údaju, podľa ktorého budú faktúry zotriedené


 • Filtrovanie faktúr
  • podľa typu faktúry: vyfiltrovanie faktúr podľa výberu na faktúry alebo predfaktúry
  • podľa typu DPH: vyfiltrovanie faktúr, ktorým prislúcha zvolený typ DPH.
  • podľa splatnosti: táto možnosť poskytuje filtrovanie faktúr podľa toho či boli splatené (nesplatené) v tuzemskej alebo zahraničnej mene, prípadne s prekročenou splatnosťou.
  • podľa zaúčtovania: možnosť vyfiltrovať faktúry podľa toho či boli alebo neboli zaúčtované v účtovnom denníku.
  • podľa použitej zahraničnej meny
  • podľa IČO odberateľa (dodávateľa): vyfiltrujú sa faktúry, ktoré obsahujú príslušné IČO.
  • podľa čísla faktúry: pri tejto voľbe je možné zadať rozsah faktúr alebo sa prepnúť do číselníka pre číselné rady faktúr s možnosťou priameho výberu číselnej rady, ktorej záznamy sa budú zobrazovať.

  Faktúry vydané je možné filtrovať podľa nastavenia nasledujúcich dátumov:
  - dátum vyhotovenia, dátum splatnosti, dátum daňovej povinnosti
  Faktúry prijaté je možné filtrovať podľa nastavenia nasledujúcich dátumov:
  - dátum zaradenia, dátum splatnosti, dátum odpočítania dane

  Filter je možné nastaviť samostatne pre faktúry prijaté ako aj pre faktúry vydané.

  Nastavený filter je možné použiť aj v niektorých výstupných zostavách faktúr. V tomto prípade sa v okne pre nastavenie výstupnej zostavy zobrazí možnosť Použiť nastavený filter faktúr. Po zaškrtnutí tejto voľby sa výstupná zostava bude vytvárať z vyfiltrovaných záznamov.