FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

379
Editácia výkazov - použitie účtov vo výkazoch (Vizuálny systém)

379 - Editácia výkazov - použitie účtov vo výkazoch (Vizuálny systém)

Tagy: VIZUAL, PODUC
Tagy:
VIZUAL
PODUC
Dátum upravy: 28.12. 2009

 1. Skontrolujte správnosť použitia jednotlivých účtov vo výkazoch cez Účtovný denník -> Výstupy -> Súvaha tlačítko Editovať.


  V otvorenom okne Súvaha kliknite na tlačítko Kontrola.


  Kontrola vypíše zoznam účtov, ktoré sú nadefinované v účtovej osnove, ale nie sú použité v súvahe.

  Môže však ísť aj o účty, ktoré sa nepoužívajú pri účtovaní, preto je dobré si výsledky kontroly vytlačiť a cez výstupnú zostavu Hlavná kniha analytickej evidencie skontrolujte či na týchto účtoch naozaj nebolo účtované. Ak nie, nie je potrebné ich zaradiť do zostavy.

  1. V prípade, že na týchto účtoch bolo účtované a ich zostatok je nenulový je potrebné:

   1. preúčtovať zostatok na účte na nejaký iný účet, ktorý je zaradený vo výkaze
   2. zaradiť uvedený účet do predpisu niektorého riadku výkazu (cez Editáciu)

Záleží na užívateľovi, ktorú možnosť si vyberie, naše doporučenie je použiť prvú možnosť.

  Prehľad stĺpcov tabuľky pre editáciu súvahy:

  Stĺpec Význam
  Riadok Poradové číslo riadku.
  Označenie Predpísané označenie (objaví sa v zostave).
  Text Text (objaví sa v zostave).
  Typ Rozdelenie podľa spôsobu čerpania údajov.

  U – z účtu
  R – z riadkov zostavy
  S – zo súvahy

  Úroveň V predvahe a výsledovke určuje poradie v akom budú riadky sumované tam, kde je vo výkaze potrebná náväznosť (týka sa iba riadkov typu R).
  V stromovej štruktúre určuje, v ktorej úrovni stromu budú účty zobrazené.
  Predpis Výpočtový predpis, vzorec na výpočet údaja v danom riadku. 1. Pri tvorbe/úprave editačných výrazov doporučujeme použiť nápovedu (vyvoláte ju klávesou F1 - Editácia riadkov zostavy).

  Ktorý účet, do ktorého riadku súvahy sa má zapísať musí vedieť samotný zákazník (účtovník).

  V okne Súvaha (editácia) je možné po kliknutí na tlačítko Inštal. štruktúra načítať štruktúru súvahy, ktorá je distribuovaná s programom.
  POZOR! Načítaním inštalačnej štruktúry sa zrušia všetky užívateľské zmeny v štruktúre výkazu.

Tento postup platí aj pre Výkaz ziskov a strát.

 

Editácia Obratov v Súvahe
Ide o skrytú funkciu, ktorú je možné vyvolať cez Výstupy / Súvaha / Ukážka - dvojklikom na políčko s výsledkom výpočtu. Otvorí sa okno Obrat.Okno Obrat slúži ako pomôcka na kontrolu správnosti napočítania súm v jednotlivých riadkoch výkazu.
Účet: možnosť vybrať účet z účtovej osnovy (stlačením klávesy F4, alebo kliknutím na ikonu)
Suma: suma obratov na vybranom účte (v kolonke účet)
Celková suma: tu sa sčítavajú sumy obratov vybraných účtov (+/- podľa výberu)
Účty: postupné zobrazenie vybraných účtov aj so znamienkami
Minulé obdobie: zaškrtávacie okienko, určuje odkiaľ sa budú sumy do prehľadu napočítavať

NEZAŠKRTNUTÉ - čiastky za aktuálne účtovné obdobie
ZAŠKRTNUTÉ - čiastky za minulé účtovné obdobie, čo sú v podstate počiatočné hodnoty na jednotlivých účtoch.

- pripočítanie k celkovej sume

- odpočítanie od celkovej sumy

- nulovanie už zadaných dát

Popis použitia tabuľky Obrat na príklade:

Máme napríklad Súvahu v plnom rozsahu - riadok 52 - Pokladnica (211+213) - z tohto predpisu sa dá vyčítať, že sa jedná o súčet obratov na účtoch 211 a 213 účtovej osnovy.

 1. Kontrola hodnoty v stĺpci Minulé obdobie
  - zaškrtnite okienko Minulé obdobie, čo zabezpečí že sa sumy budú napočítavať z počiatočných hodnôt
  - v okienku Účet vyberte z osnovy účet 211 a do okienka Suma sa zapíše hodnota (počiatočný stav na účte 211)
  - kliknite na tlačítko a hodnota z okienka Suma sa prenesie do okienka Celková suma
  - pokračujte výberom ďalšieho účtu 213 v okienku Účet a postupujte podľa predchádzajúcich pokynov, teda kliknite na tlačítko .

  Po výbere všetkých účtov a po postupnom sčítaní ich hodnôt (počiatočných) by sa hodnota v okienku Celková suma mala rovnať hodnote na riadku 52 v stĺpci Minulé obdobie (ak je všetko v poriadku).


 2. Kontrola hodnoty v stĺpci Netto
  - okienko Minulé obdobie musí byť nezaškrtnuté, čo zabezpečí že sa sumy budú napočítavať z obratov za vybrané účtovné obdobie. Konkrétne sa za aktuálne obdobie spočítajú obraty na strane MD pri vybranom účte a následne aj obraty na strane D pri tom istom účte. Urobí sa rozdiel týchto dvoch hodnôt a dostanete hodnotu, ku ktorej je potrebné pripočítať počiatočný stav na tomto účte a získate hodnotu Obratu.

  Príklad:
  Aktívny účet:      Obrat = PocHodnota + MD - D
  Pasívny účet:     Obrat = PocHodnota + D - MD
  - ďalší postup je identický ako pri kontrole 1 - postupné vyberanie účtov a znamienok.

  Po výbere všetkých účtov a po postupnom sčítaní ich hodnôt by sa hodnota v okienku Celková suma mala rovnať hodnote na riadku 52 v stĺpci Netto (ak je všetko v poriadku).