FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

371
EDI komunikácia - hromadný import objednávok a export vydaných faktúr vo formáte INHOUSE. (Vizuálny systém)

371 - EDI komunikácia - hromadný import objednávok a export vydaných faktúr vo formáte INHOUSE. (Vizuálny systém)

Tagy: VIZUAL, PODUC, JEDUC
Tagy:
VIZUAL
PODUC
JEDUC
Dátum upravy: 19.12. 2019

Verzia pre tlač


EDIFACT V MRP

Súčasný stav podporuje tieto druhy správ: ORDERS(Objednávka), INVOIC(Faktúra), DESADV(Dodací list), APERAK(potvrdenie o prebratí správy aplikáciou).

Základné nastavenia v programe

Nastavenie - Program - EDI komunikácia - nutnosť zaškrtnutia Používať Edifact. Následne sa sprístupní tlačidlo pre Nastavenie

 

Po stlačení tlačidla nastavenie sa otvorí samostatné okno pre ďalšie potrebné nastavenia EDI komunikácie.

 

EAN identifikácie mojej firmy - v rámci EDI komunikácie je každý obchodný partner identifikovaný prostredníctvom EAN kódu, ktorý mu pridelí EDI provider.
Cesta k súborom - nastavenie priečinku (adresára) odkiaľ sa importujú objednávky a exportujú faktúry a dodacie listy. V rámci vybratého priečinku sa vytvoria ešte ďalšie priečinky IN (pre import) a OUT (pre export)
Prípona súboru - prípona s akou sa pri exporte správa uloží.
Sledovanie priečinku pre prichádzajúce správy - sledovanie obsahu priečinku určeného pre ukladanie prichádzajúcich správ v rámci EDI komunikácie. Zaškrtnutím tejto voľby sa v stavovom riadku programu (medzi názvom firmy a prihláseným užívateľom) zobrazí panel informujúci o stave sledovaného priečinku. Pri prázdnom, resp. neobsahujúcom správu určenú pre nás, alebo inú ako dokáže systém spracovať bude pole prázdne.

Pokiaľ sa v priečinku objaví správa pre spracovanie bude v nej modrý text EDI.

Dvoj-klikom na daný panel sa zobrazí informatívne okno s popisom o počte správ.

 

Pre spracovanie jednotlivých správ je potrebné spustenie funkcií v príslušných agendách.

Aj napriek tomu že InHouse je štandard v rámci EDI komunikácie, každý obchodný partner má svoje špecifiká a upravuje si správy podľa vlastných potrieb. Pre implementáciu takýchto odchýlok od štandardu vzniklo nasledujúce nastavenie.

Faktúra (INVOICE)
Odstrániť z čísla dodacieho listu nenumerické znaky (AHOLD) - v rámci MRP sw môžu byť v číselných radách použite aj nenumerické znaky. Zaškrtnutím tejto voľby sa tieto znaky pri exportovaní čísla dodacieho listu odstránia.
Duplicitné riadky dokladu --> pole Druh dokladu=83 (AHOLD) - pokiaľ sú v položkách dokladu duplicitné riadky, chápe sa takýto doklad ako dobropis, teda doklad obsahuje jeden riadok so stornovanými a druhy so správnymi hodnotami. Takýto doklad je potom označený kódom 83.

Nakoľko je celá komunikácia založená na identifikácií EAN kódoch je potrebné mať nadefinované údaje na skladovej karte.

 

Názov - textová špecifikácia tovaru
EAN Kód - kód pre identifikovanie tovaru. K jednej karte je možné nadefinovať viacero EAN kódov. Táto možnosť slúži napríklad nato keď obchodujeme s tovarom v kartónových baleniach. Po kliknutí na tlačidlo sa rozbalí okno kde sa dajú tieto údaje nadefinovať. Pre správnu identifikáciu je potrebné zachovať jedinečnosť kódov. V prípade, že vám príde objednávka ktorá obsahuje EAN kartónových balení bude pri importe prepočítaná na skutočný počet kusov, teda nie kartónové balenia.

 

Ďalej je možné obchodovať s jedným tovarom s viacerými odberateľmi. Každý odberateľ môže mať iné zmluvné ceny a aj iné kódové označenie tohto tovaru vo svojom systéme. Pre možnosť nastavenia týchto špecifík je potrebné ich nadefinovať na skladovej karte na záložke Odberatelia. Tieto zmluvné ceny je možné použiť už pri importe objednávky do systému.

 

V rámci EDI komunikácie sú kódmi identifikované aj napríklad spôsob úhrady faktúry. Preto v číselníku Formy úhrad pribudol stĺpec EDI kód. Štandardne je pred vyplnený, ale je možné ho zmeniť.

 

InHouse formát pracuje so správami v dvoch štandardoch (subsetoch). To ktorý štandard použiť pri exporte správ je potrebné nastaviť v Adrese na záložke EAN kódy. Na danej záložke sa nastavujú aj ďalšie EAN kódy pre EDI komunikáciu.

 

EAN identifikácie firmy - slúži na identifikáciu odberateľa v MRP sw.
EAN miesta fakturácie - slúži na identifikáciu miesta fakturácie (ak nie je vyplené pri exporte sa plní EAN identifikácie firmy)
EAN pre zasielanie (SYS) - slúži na identifikáciu komu je správa určená (ak nie je vyplené pri exporte sa plní EAN identifikácie firmy)
EDIFACT štandard - D96A alebo D01B. Informáciu o tom aký štandard použiť, by mal poskytnúť samotný odberateľ, alebo EDI provider.

 

Spracovanie jednotlivých správ

ORDERS (Objednávka)
Funkcia prístupná v prijatých objednávkach cez Funkcie - Import Objednávky EDI

 

Importovať z adresára - zobrazí priečinok, kde hľadá súbory pre import. Na tomto mieste je ho možné zmeniť, ale jeho zmena ovplyvní nastavenie aj pre export. (identické nastavenie ako v hlavnom nastavení pre EDI komunikáciu)
Počet súborov pre import - zobrazí sa počet nájdených súborov vyhovujúcich importu. (hľadajú sa súbory s príponou *.inh)

Záložka - Nastavenie importu
Výber skladu - slúži na previazanie položiek objednávky na skladové karty v MRP sw. (je to nutná podmienka aby bolo možne ďalej objednávku spracovávať)
Rezervácie položiek na sklad - umožňuje nastaviť rezerváciu položiek objednávky na sklade.
Súbor po importe - umožňuje nastaviť ako so súborom po importe naložiť. Je možné ho vymazať, alebo presunúť do priečinku určeného k archivácii.
Pri importe preberať ceny - umožňuje nastaviť preberanie cien do položiek objednávky. Z objednávky preberú sa údaje z importovaného súboru. Zmluvné ceny preberú sa ceny, ktoré sú nastavene na danej karte a pre príslušného odberateľa.

Záložka - Protokol
Na tejto záložke ste informovaný o prípadnom úspešnom, alebo neúspešnom importe.

APERAK (Potvrdenie o spracovaní správy aplikáciou)
Správa generovaná príjemcom nami zaslanej správy na strane prijímateľa. Nakoľko sa z MRP sw. generujú dva typy výstupných správ (INVOICE, DESADV) systém umožňuje spracovanie potvrdzujúcich správ pre obidva tieto dokumenty samostatne. Funkcie sú prístupné v oboch agendách vydaných faktúr a skladových pohyboch cez Funkcie – Spracovanie EDI správ. O prípadných nezrovnalostiach, alebo aj úspešnom spracovaní Vašich správ na strane prijímateľa ste informovaný v nasledujúcom okne.

 

INVOIC (Faktúra)
Funkcia prístupná vo výstupoch modulu vydaných faktúr

 

Po stlačení tlačidla Do súboru je spustení export faktúry do priečinku z nastavenia vo formáte InHouse.
O prípadných nezrovnalostiach, alebo aj úspešnom exporte ste informovaný v nasledujúcom okne.

Od verzie programu 6.90 (736) je podporovaný aj export súhrnných faktúr v D01B subsete. Či ide o export jednotnej alebo súhrnnej faktúry rozhoduje spôsob vystavenia dokladu. Pre súhrnnú faktúru musí byť faktúra vytvorená z viacerých skladových pohybov - výdajok (dodacích listov) a musí obsahovať iba skladové pohyby - výdajky.

DESADV (Dodací list)
Funkcia prístupná vo výstupoch modulu skladových pohybov

 

Po stlačení tlačidla Do súboru je spustení export dodacieho listu do priečinku z nastavenia vo formáte InHouse. O prípadných nezrovnalostiach, alebo aj úspešnom exporte ste informovaný v nasledujúcom okne.