FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

342
Doklady vystavené v mene EUR v roku 2008 po prechode na rok 2009 a menu EUR (Vizuálny systém).

342 - Doklady vystavené v mene EUR v roku 2008 po prechode na rok 2009 a menu EUR (Vizuálny systém).

Tagy: VIZUAL, PODUC
Tagy:
VIZUAL
PODUC
Dátum upravy: 09.03. 2009

Faktúry vystavené v mene EUR

V roku 2008 bola faktúra vystavená napr. na 100,- EUR pri kurze NBS 1 EUR = 32,- SKK. Účtovníctvo v roku 2008 sa viedlo v mene SKK a preto pri zaúčtovaní faktúry bolo ponúknuté zaúčtovanie sumy 3200,- SKK s možnosťou zaúčtovania aj sumy 100,- EUR pokiaľ účet na ktorom sa účtovalo bol v zahraničnej mene.

K 31.12.2008 bolo potrebné k faktúram vystaveným v mene EUR zaúčtovať kurzový rozdiel (ku každej faktúre samostatne), aby sa prepočítala suma v SKK kurzom 1,- EUR = 30,126 SKK. Po zaúčtovaní kurzového rozdielu zostane k úhrade 100,- EUR resp. 3012,60 SKK.

Pri konverzii na menu EUR sú prepočítavané hodnoty v SKK konverzným kurzom na menu EUR, t.j. hodnota 3200,- SKK (celková suma faktúry) bude prepočítaná na 106,22 EUR, ak bol zaradený kurzový rozdiel k 31.12.2008 bude prepočítaná aj hodnota kurzového rozdielu na menu EUR. Ak kurzový rozdiel zaradený nebol, program pri prepočte na menu EUR do zoznamu úhrad faktúry zaradí zaúčtovanie spomínaného kurzového rozdielu vo výške 6,22 EUR s dátumom 1.1.2009. Kurzový rozdiel s dátumom 1.1.2009 by ale v účtovníctve roku 2009 nemal byť zaradený a preto doporučujeme opraviť zaradenie a zaúčtovanie kurzového rozdielu s dátumom 31.12.2008 (ako archívny zápis). Neuhradená suma faktúry (výška pohľadávky/záväzku) zostane v mene EUR nezmenená (taká ako bola v roku 2008 t.j. 100,- EUR).

Po prevode na menu EUR sa vo faktúrach vydaných/prijatých zobrazila suma Celkom v žltom políčku. Toto žlté políčko označuje, že vo faktúre bol z dôvodu prepočtu na menu EUR vypnutý prepočet celkových čiastok (tzn. že program samostatne prepočítaval položky faktúry aj celkovú hodnotu faktúry). V prípade, že potrebujete zapnúť prepočet celkových čiastok, otvorte faktúru na opravu, kliknite na tlačítko Čiastky a zaškrtnite okienko Prepočet.

Zaúčtovanie faktúr vystavených v mene EUR, resp. dokladov v mene EUR

Pri zaúčtovaní faktúry vystavenej v mene EUR je potrebné v denníku zadať okrem čiastky v SKK aj čiastku v zahraničnej mene (EUR) po stlačení klávesy F4 v okienku Čiastka alebo V zahr. mene.

Správnosť účtovania v zahraničnej mene si viete skontrolovať cez výstupnú zostavu Hlavná kniha (analytická ev.), predloha výstupnej zostavy 004 Podrobný výpis - v cudzej mene. Táto zostava zobrazí všetky zápisy zaúčtované v účtovnom denníku so sumou aj v SKK aj v zahraničnej mene napr. EUR.

Pri prevode na menu EUR program prepočíta sumu v SKK konverzným kurzom na menu EUR. Ak bolo účtovanie v poriadku tak vypočítaná suma v EUR by mala byt totožná so sumou EUR účtovanou v roku 2008. Ak však neboli správne účtované zahraničné doklady, môže pri prepočte vzniknúť rozdiel.