FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

231
Čo robiť keď nesúhlasí SÚVAHA a VÝKAZ ZISKOV A STRÁT? (Vizuálny systém)

231 - Čo robiť keď nesúhlasí SÚVAHA a VÝKAZ ZISKOV A STRÁT? (Vizuálny systém)

Tagy: VIZUAL, PODUC
Tagy:
VIZUAL
PODUC
Dátum upravy: 12.02. 2015

 Najčastejším problémom v zostavách Súvaha a Výkaz ziskov a strát je že nesúhlasí Hospodársky Výsledok (ďalej len HV) v týchto zostavách. Výpočet HV je iný v Súvahe a iný vo Výkaze ziskov a strát. V súvahe sa počíta z účtov 0xx, 1xx, 2xx, 3xx a 4xx a vo Výkaze ziskov a strát zase z účtov 5xx a 6xx.

 

Ako prvé odporúčame prejsť nasledovné kontroly:

 1. Kontrola účtovnej osnovy
  spustíte ju cez Účtovný denník / Funkcie / Účtovná osnova tlačítko Kontrola. Program Vám ponúkne 2 kontroly, ktoré je potrebné spustiť:
   

  Všetky chyby, resp. hlášky možný problém musia byť odstránené, tzn. opravené druhy účtov, doplnené syntetické účty.

  Účty, ktoré sa nenachádzajú v inšt. štruktúre nebudú zaradené ani do výkazov, preto doporučujeme skontrolovať či majú nulové zostatky, ak áno je možné ich zmazať, ak nie tak hodnotu preúčtujte podľa platných postupov účtovania.
   

  • Nadefinovania osnovy - táto kontrola skontroluje správnosť zadania druhu účtu (A alebo P), existenciu syntetických účtov ak používate analytické účty, a tiež či účty, ktoré používate sa nachádzajú v inštalačnej štruktúre.
  • Použitia účtov v denníku - táto kontrola skontroluje, či v denníku nie sú použité účty, ktoré neexistujú v účtovej osnove (napr. použitie samostatných účtov bez analytiky), ak áno doplňte ich do účtovej osnovy. Všetky prípadné chyby program zobrazí a je potrebné ich odstrániť.
    
 2. Kontrola počiatočných hodnôt
  spustíte ju cez Účtovný denník / Funkcie / Počiatočné hodnoty tlačítko Kontrola. Počiatočné hodnoty sú v poriadku ak za celú firmu platí že A - P = 0.

                    

                     

V prípade, že program zobrazí nejaký zoznam chýb, je potrebné si ho vytlačiť a skontrolovať, resp. upraviť príslušné počiatočné hodnoty. Pri chybovom hlásení "Sumy aktív a pasív v celej firme sú rozdielne!" doporučujeme na kontrolu počiatočných hodnôt vytlačiť výstupnú zostavu Počiatočný účet a predlohu 003 Počiatočný účet súvahový + súčty cez Účtovný denník -> Výstupy. Táto zostava zobrazí ako sú nahodené počiatočné hodnoty a aké sú súčty za aktíva aj pasíva.

V prípade, že používate strediská a kontrola Vám vypíše chyby týkajúce sa stredísk, doporučujeme tieto chyby odstrániť. Musí platiť: Súčet počiatočných hodnôt za jednotlivé strediská na vybranom účte sa musí rovnať počiatočnej hodnote za celú firmu na tom istom účte!

Pokiaľ budete tlačiť výkazy za celú firmu, nezrovnalosti za strediská sa v nich neprejavia.

! Doklady, ktoré majú zadaný dátum starší ako účtovné obdobie, sa napočítavajú vo výstupných zostavách k počiatočným hodnotám !

 

     3.  Kontroly v Účtovnom denníku
          spustíte ich cez Účtovný denník / Kontrola:
 
  1 - Zápisy v denníku mimo rozsah dátumu - zadajte kontrolované obdobie a kliknite na tlačítko Kontrola. Ak existuje v denníku zápis so zle zadaným dátumom (napr. zadanie roku 0209 namiesto 2009 viď obrázok), ktorý nespadá do aktuálneho účtovného obdobia, nebude vstupovať do výkazov ako obrat, ale bude ovplyvňovať počiatočné hodnoty (predchádzajúce obdobie). Doklad s nesprávne zadaným dátumom táto kontrola zobrazí a je potrebné ho skontrolovať a opraviť.

                


  4 - Chýbajúce a duplicitné čísla zápisov - problém môžu spôsobovať duplicitné čísla, ak by ste takéto chyby mali, je potrebné opraviť duplicitné čísla zápisov cez Účtovný denník/Funkcie/Zmena čísla účtovného zápisu.

  5 - Chýbajúce a duplicitné skupiny zápisov - problém môžu spôsobovať aj duplicitné skupiny zápisov, ak by ste takéto chyby mali, je potrebné poslať zálohu údajov na opravu na adresu ucto@mrp.sk (do mailu je potrebné uviesť licenčné číslo a popis problému).

  7 - Zápisy nezaradené do skupín - ak takéto zápisy máte, kontrola zobrazí aj číslo skupiny do ktorej by mali patriť. Potom je potrebné v účtovnom denníku pridať novú skupinu zápisov a zmeniť jej číslo na také ako vypísala kontrola, následne sa zápisy zobrazia

Kľúčové slová: nesedi, závierka, učtovná