FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

285
Ako získať ceny pre duálne zobrazovanie? (Účtovníctvo a Sklad Vizuálny systém)

285 - Ako získať ceny pre duálne zobrazovanie? (Účtovníctvo a Sklad Vizuálny systém)

Tagy: VIZUAL, PODUC, JEDUC, SKLAD
Tagy:
VIZUAL
PODUC
JEDUC
SKLAD
Dátum upravy: 25.08. 2008

Nutným predpokladom pre duálne zobrazovanie cien na dokladoch je nainštalovanie novej verzie programu - od verzie 5.50.

Nastavený Konverzný kurz a duálne zobrazovanie cien

 • cez menu Nastavenie / Program / Duálne zobrazenie cien
 • od 8.7.2008 je stanovený pevný konverzný kurz 1 € = 30,1260 SKK. Tento kurz sa od tohto dátumu nedá meniť! Program ale naďalej povoľuje nastaviť konverzný kurz k skoršiemu dátumu ako je 8.7.2008, pre prípad rekonštrukcie údajov z obdobia pred stanovením konverzného kurzu.
 • ak je zaškrtnutá možnosť Zobrazovať celkové čiastky v EUR, bude program vo výstupných zostavách zobrazovať celkové čiastky dokladov duálne podľa konverzného kurzu.

EURO kalkulačka

 • spúšťa sa cez menu Program / EURO kalkulačka alebo klávesovou skratkou Shift + F8
 • slúži ako pomôcka na prepočet čiastok z aktuálnej meny na EURO a opačne. Pri prepočte sa od 8.7.2008 používa konverzný kurz. V EURO kalkulačke je možné zadať aj platenú sumu v SKK alebo EURO a program vypočíta koľko je potrebné vrátiť alebo doplatiť v SKK alebo v EURO.Faktúry v duálnej mene

Pri tlači faktúry zvoľte jednu z najnovších predlôh výstupnej zostavy Faktúra cez tlačítko Výstupy, ktoré sú upravené podľa pravidiel duálneho oceňovania. Ide o predlohy s trojčíselným označením - napr. predloha 001.


Cenník v duálnaj mene

 • v module Skladové karty je možné vytlačiť cenník pre konkrétnu cenu, ktorá bude zobrazovaná v tuzemskej mene a následne zobrazovaná aj v duálnej mene EUR. Podľa dátumu, ku ktorému sa cenník tlačí sa na prepočet použije príslušný konverzný kurz, ktorým sa jednotlivé ceny prepočítajú.
 • Výstupné zostavy pre cenník kariet s duálnymi cenami nájdete cez Karty / Výstupy / Cenník
 • Informácie o duálnej cene obsahujú predlohy od čísla 003. Každá predloha je pre konkrétnu cenu, ktorá sa prepočítava.
 • Od čísla predlohy 011 je Cenník doplnený aj o jednotkovú cenu, ktorá sa uvádza taktiež v tuzemskej mene aj v duálnej mene.

Štítky v duálnej mene

 • podobne ako cenník je možné tlačiť štítky so zobrazením zvolenej ceny v tuzemskej aj duálnej mene. V prípade, že má skladová karta nadefinovú jednotkovú cenu, sa na štítky vytlačí aj táto hodnota v tuzemskej aj duálnej mene.
 • podľa dátumu, ku ktorému sa štítky tlačia sa na prepočet použije príslušný konverzný kurz
 • predlohy, ktoré obsahujú duálne zobrazenie nájdete cez Karty / Výstupy / Štítky / predlohy od čísla 007 Štítky s cenou


 • Výber ceny, ktorá bude tlačená na štítkoch sa realizuje v okne tlač štítkov pred samotným zobrazením zostavy. Je možné si vybrať medzi skladovou a predajnými cenami, taktiež či sa bude zobrazovať cena s DPH alebo bez DPH.
  Počet desatinných miest cien na štítku a cenníku je závislý od nastavenia desatinných miest v nastavení skladu. (Nastavenie / Sklad / Počet desatinných miest).
  Počet desatinných miest jednotkovej ceny v duálnej mene sa zobrazuje o 1 desatinné miesto viac ako zvolená cena v tuzemskej mene.

 

 

Duálne celkové čiastky na príjemkách a výdajkách

 • program pri nastavenom zobrazovaní celkových čiastok v duálnej mene zobrazuje prepočítané celkové čiastky dokladu podľa konverzného kurzu
 • Podľa zákona sa má podľa konverzného kurzu prepočítať celková čiastka dokladu, nie jej položky!

Predajné ceny v EUR na skladovej karte

 • každá skladová karta obsahuje záložku Zahraničné ceny, do ktorej je možné zapisovať zahraničné ceny v príslušnej mene. Tieto zahraničné ceny je možné využiť na nadefinovanie predajných cien v EURO mene a to buď každú predajnú cenu pre každú skladovú kartu samostatne priamo v skladovej karte na záložke Zahraničné ceny po vybratí meny EURO.


 • alebo hromadne na všetkých kartách cez hromadné funkcie: Karty / Funkcie / Hromadná zmena v skladových kartách / záložka Zahr. Ceny / Prenos cien do zahraničnej meny.
  Takto je možné pre vybranú menu zapísať predajné ceny prepočítané z tuzemských predajných cien 1 - 5 podľa zvoleného kurzu alebo presunúť predajné ceny, ktoré sú teraz definované v SKK do zahraničných cien. • Týmto spôsobom sa dajú nadefinovať predajné ceny pre EURO na konkrétnu skladovú kartu. Zahraničné predajné ceny sa pri zmene skladovej (nákupnej) ceny neprepočítavajú.

Prechod predajných cien na EURO menu v sklade

Pri prechode na EURO menu bude program umožňovať presunúť už existujúce (pripravené) zahraničné ceny v EUR do príslušnej predajnej ceny prislúchajúcej aktuálnej mene.
Takto je možné predajné ceny v mene EUR nadefinovať ku každej skladovej karte v časovom predstihu.
Pri samotnom prechode na EURO (1.1.2009) bude môcť užívateľ tieto ceny nastaviť ako aktuálne bez toho aby sa nejako prepočítavali.