FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

445
Zmena platiteľa na ZP od 1.1.2013

445 - Zmena platiteľa na ZP od 1.1.2013

Tagy: VIZUAL, MZDY
Tagy:
VIZUAL
MZDY
Dátum upravy: 14.01. 2013

Zmena platiteľa na ZP od 1.1.2013
od verzie 6.30.008

Verzia pre tlač

Tlačivo Zmena platiteľa na ZP nájdete v menu VýstupyPoistnéZdravotné poistné, DDP a iné.
Pre správne vyplnenie tohto tlačiva je potrebné mať nastavené správne obdobie.
Na účely ZP sa dohodár nerozlišuje podľa typu príjmu t.j. nie je dôležité či má zadaný pravidelný
resp. nepravidelný príjem, dôležité je mať zadefinované u tohto dohodára zdravotné poistné
(Pracovný pomer – záložka Poistné, tlačítko Zdravotné poistenie)


Tlačivo sa samostatne vystavuje za dohody resp. za pracovné pomery mimo dohôd. Na jednom
tlačive nie je možné zadať súbežne dohody aj iné pracovné pomery viď vyznačené zaškrtávacie okná
(možné je vybrať len jednu z možností).


Po zaškrtnutí „Načítať dohody“ budú do nasledujúceho zoznamu vybratí tí zamestnanci, ktorí majú
uzatvorenú dohodu o vykonaní práce resp. dohodu v pracovnej činnosti a ich pracovný pomer je
otvorený.Prihlasovanie resp. odhlasovanie prebieha podľa nasledujúcich pravidiel:

1. podľa dochádzky
– každý zamestnanec na dohodu má automaticky zapnuté generovanie zmeny platiteľa podľa
dochádzky, nakoľko podľa nového Zákonníka práce ste povinný mu túto dochádzku aj
viesť.
– pri výbere „podľa dochádzky“ sa pri každom zamestnancovi napravo v tabuľke zobrazí jeho
dochádzka. Zaškrtnutím okienka v stĺpci „Poistený z dohody“ určujete dni kedy zamestnanec
pracoval tzn. že je z tohto titulu aj poistený. Na základe tejto dochádzky program vyznačí
vždy začiatok-prihlásenie(stĺpec Začiatok) a koniec - odhlásenie (stĺpec Koniec).
Stĺpce „Pracuje“ a „Odpočinok“ sú informatívne a nie sú editovateľné. Úplne na konci tabuľky
sa nachádza aj stĺpec „Poistený z iného PP“, ktorý je tiež dôležitým pri prihlasovaní
resp. odhlasovaní zamestnanca do ZP.

2. prihlásenie len na posledný deň v mesiaci
– ak z nejakých dôvodov dochádzku nevediete je možné mu prepnúť generovanie „Zmeny
platiteľa na posledný deň v mesiaci. Toto nastavenie je možné len vtedy, ak má už príslušný
pracovník na dohodu vystavenú mzdu.

3. podľa dátumu prijatia a ukončenia
Tieto hodnoty je možné kedykoľvek zmeniť jednoduchým zaškrtnutím okienka „Poistený z dohody“
a tak docieliť jeho prihlásenie resp. odhlásenie podľa vlastných kritérií resp. podľa požiadaviek
zdravotných poisťovní.

Tlačítkom „Ďalej“ sa vytvorí súhrnná tabuľka tlačiva „Zmena platiteľa na ZP“


Tlačítkom OK potvrdíte vytvorenie exportného súboru.

Viac o prihlasovaní a odhlasovaní zamestnancov nájdete v pokynoch MZ na stránkach Všeobecnej
zdravotnej poisťovne: https://www.vszp.sk/platitelia/platenie-poistneho/novinky-od-01-01.2013/
Platenie odvodov z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru .