FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

183
Zamestnancovi bolo vykonané ročné vyúčtovanie dane, ktorého súčasťou bolo aj doplatenie daňového bonusu. Preplatok z ročného vyúčtovania bol zamestnancovi načítaný do mzdy. Doplatok daňového bonusu sa však neprejaví na štvrťročnom hlásení o zrazenej dani. (Vizuálny systém)

183 - Zamestnancovi bolo vykonané ročné vyúčtovanie dane, ktorého súčasťou bolo aj doplatenie daňového bonusu. Preplatok z ročného vyúčtovania bol zamestnancovi načítaný do mzdy. Doplatok daňového bonusu sa však neprejaví na štvrťročnom hlásení o zrazenej dani. (Vizuálny systém)

Tagy: VIZUAL, MZDY
Tagy:
VIZUAL
MZDY
Dátum upravy: 09.11. 2006


Pri načítaní údajov z ročného vyúčtovania dane bol doplatok daňového bonusu spolu s preplatkom resp. nedoplatkom dani načítaný a uložený do položky č.1499 resp. č.1699 čím dochádzalo k uvedenému problému. Od verzie 4.30.004 sa v mzdovom číselníku nachádza položka č.1496 - DAŇOVÝ BONUS - DOPLATOK PO ROČ. VYÚČTOVANÍ. Pri načítaní údajov z ročného vyúčtovania dane je teda od tejto verzie doplatok daňového bonusu načítaný do položky č.1496. Pre eliminovanie uvedeného problému je potrebné u zamestnancov, ktorí majú doplatok daňového bonusu opätovne previesť načítanie údajov z ročného vyúčtovania dane do mzdy vo výplatnom období, v ktorom bolo načítanie pôvodne vykonané a mzdu uložiť. Takto modifikovaná mzda sa ako celok nezmení, avšak tlačové zostavy štvrťročné a ročné hlásenie o zrazenej dani a žiadosť o daňový bonus budú korektné.