FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

495
Výpočet zdravotného poistenia z dividend. Generovanie výkazu platiteľa dividend (Vizuálny systém)

495 - Výpočet zdravotného poistenia z dividend. Generovanie výkazu platiteľa dividend (Vizuálny systém)

Tagy: VIZUAL, MZDY
Tagy:
VIZUAL
MZDY
Dátum upravy: 21.02. 2017

Verzia pre tlač

1. Pridajte novú položku do Mzdového číselníka (Číselníky – Mzdový číselník – Práca so Mzdovým číselníkom) v sekcii Príplatky pred zdanením (z podielu na zisku sa síce neplatí daň, ale platí sa z nej zdravotné poistné a preto nemôže byť v sekcii Príplatky po zdanení – v tom prípade by nevstupovala do výpočtu poistného)

2. Vypnite v tejto položke započítavanie do hrubej mzdy a ceny práce.

3. označte, že ide o príjem nepodliehajúci zdaneniu a kliknutím na OK uložte túto novú položku.

4. Stlačte OK a zvoľte možnosť Nezapočítať položku do vymeriavacích základov poistných.

5. Pridajte novú položku mzdového číselníka v sekcii Poistné, zvoľte podtyp položky Poistné z dividend (zdravotné) a vyplňte hodnoty poistného zamestnanca, min. a max. vymeriavacieho základu a spôsob zaokrúhlenia.

Maximálny vymeriavací základ roka 2017 pre príjmy z dividend je 52 980 €.

6. V tom istom okne (Pridanie položky) sa prepnite na kartu Vymeriavací základ a dvojklikom na položku príplatku pred zdanením pre dividendy, ktorú ste vytvorili v predchádzajúcich krokoch otvorte vymeriavací základ a skontrolujte označenie políčka Započítať do vymeriavacieho základu a vyplňte Platnosť údajov od.
Okno Vymeriavací základ zavrite stlačením tlačítka OK.

7. Vyplňte potrebné údaje na kartách Účet a kód banky a Údaje poisťovne (stále v okne pridania položky) a údaje uložte a pridajte stlačením tlačidla OK.

8. V pracovnom pomere zamestnanca, ktorému bude podiel zo zisku / dividenda vyplatená, na karte poistné otvorte dvojklikom položku zdrav. poistného z dividend, ktoré ste pridali a kliknite na tlačítko pridať pre nastavenie platnosti popistného pre tohto zamestnanca.

9. V okne Oprava poistného vyplňte polia Platnosť od a Poistné zamestnanca a okno zavriete stlačením OK, čo vás vráti späť k oknu Poistné zamestnanca, ktoré ukončite stlačením Zatvoriť.
Uložte zmeny v pracovnom pomere.

10. V mzde zamestnanca za mesiac, v ktorom mu bude podiel zo zisku / dividenda vyplatená, sa prepnite na kartu Úplné údaje mzdy, pre uľahčenie si môžete zobraziť položky typu príplatky pred zdanením, dvojklikom si otvorte položku, ktorú ste pridali a do okna vpíšte hodnotu podielu zo zisku / dividendy, ktorá má byť zamestnancovi vyplatená.

11. Po výpočte poistného organizácie je možné vo výstupoch (Výstupy – Poistné – Zdravotné poistné, DDP a iné) vytlačiť výkaz platiteľa dividend (Výkaz pre dividendy) alebo vytvoriť exportný súbor (dávka 590)