FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

225
Pri kontrole tlačovej zostavy Sumarizácia mesačná sa zistilo, že hodnota položky HRUBÁ MZDA sa nerovná hodnote položky CELKOVÝ ÚHRN PRÍJMOV. Taktiež počet výskytov u oboch týchto položiek je rôzny. Prečo? (Vizuálny systém)

225 - Pri kontrole tlačovej zostavy Sumarizácia mesačná sa zistilo, že hodnota položky HRUBÁ MZDA sa nerovná hodnote položky CELKOVÝ ÚHRN PRÍJMOV. Taktiež počet výskytov u oboch týchto položiek je rôzny. Prečo? (Vizuálny systém)

Tagy: VIZUAL, MZDY
Tagy:
VIZUAL
MZDY
Dátum upravy: 09.11. 2006

Do hodnoty položky č.700 - CELKOVÝ ÚHRN PRÍJMOV sú započítané hodnoty všetkých položiek z intervalu 200299 (základná mzda a pod.), 300399 (príplatky pred zdanením) a 500599 (nepeňažné príjmy) a odpočítané hodnoty položiek 400499 (zrážky pred zdanením).

Do hodnoty položky č.701 - HRUBÁ MZDA sú započítané rovnaké položky ako do celkového úhrnu príjmov s výnimkou položiek:
č.202 - DOHODA O VYKONANÍ PRÁCE,
č.214 - DOHODA O BRIGÁDNICKEJ PRÁCI ŠTUDENTA,

pol.č.300399 ktoré nemajú nastavený parameter Započítať do hrubej mzdy,
pol.č.500 599 (nepeňažné príjmy).

Z uvedeného vyplýva, že hodnoty mzdových položiek nemusia byť rovnaké. Ak by hodnoty oboch položiek boli rovnaké, nemalo by žiaden zmysel obe tieto položky v mzdovom číselníku definovať, stačila by jedna položka.

Ak teda napr. zamestnávateľ zamestnáva okrem zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere aj zamestnancov na dohody o vykonaní práce, bude sa v tlačovej zostave Sumarizácia mesačná v položkách HRUBÁ MZDA a CELKOVÝ ÚHRN PRÍJMOV rôzna hodnota, pretože položka č.202 - DOHODA O VYKONANÍ PRÁCE bude započítaná do položky CELKOVÝ ÚHRN PRÍJMOV ale nie do položky HRUBÁ MZDA. U zamestnanca zamestnaného na dohodu o vykonaní práce bude hodnota položky HRUBÁ MZDA nulová a teda aj počet výskytov položky HRUBÁ MZDA bude v zostave nižší.