FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

185
Pri kontrole mesačných výkazov poistného do zdravotnej poisťovne sa zistilo, že prvá strana (sumarizácia poistného) nie je zhodná s prílohou výkazu. Kde je chyba? (Vizuálny systém)

185 - Pri kontrole mesačných výkazov poistného do zdravotnej poisťovne sa zistilo, že prvá strana (sumarizácia poistného) nie je zhodná s prílohou výkazu. Kde je chyba? (Vizuálny systém)

Tagy: VIZUAL, MZDY
Tagy:
VIZUAL
MZDY
Dátum upravy: 09.11. 2006

Vo Vestníku č.2 Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivostou z 31. marca 2005, na strane 15 bolo uverejnené Metodické usmernenie Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou k preddavkom na poistné. V bode 5 tohoto usmernenia sa píše: "Sumár v prvej časti výkazu, v ktorom sa vykazuje celková suma preddavku na poistné, vypočítaná ako 10% z úhrnu príjmov všetkých zamestnancov (§ 1, ods. 1, písm. l) vyhlášky MZ SR 769/2004) nemusí byť totožný so sumárom v druhej časti výkazu preddavkov na poistné, ktorá obsahuje zoznam zamestnancov a je vypočítaná ako úhrn preddavkov vyčíslených za jednotlivých zamestnancov (§ 1, ods. 2, písm. i) vyhlášky MZ SR 769/2004) z dôvodu zaokrúhľovania. Podľa § 16, ods. 2, písm. c) zákona č. 580/2004 sa zaokrúhľuje nahor v oboch prípadoch, pričom suma v druhej časti výkazu nie je záväzná." Z uvedeného vyplýva, že sa nejedná o chybu a teda výkaz a aj príloha sú v poriadku.