FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

106
Prevod údajov programu Mzdy a personalistika z MS-DOS verzie do verzie určenej pre MS Windows

106 - Prevod údajov programu Mzdy a personalistika z MS-DOS verzie do verzie určenej pre MS Windows

Tagy: VIZUAL, MZDY
Tagy:
VIZUAL
MZDY
Dátum upravy: 05.02. 2014

Postup pri prevode (importe) údajov z MS-DOS verzie programu Mzdy a personalistika do verzie určenej MS Windows pozostáva z nasledovných krokov: 1. Výber funkcie Údržba údajov v menu Firma
2. Výber funkcie Prevod z DOS verzie
3. Potvrdenie operácie prevodu
4. Výber adresára v ktorom sú umiestnené údaje MS-DOS verzie programu Mzdy a personalistika a výber formátu (kódovej stránky) v akom sú údaje uložené. Program Mzdy a personalistika pre MS-DOS je obvykle nainštalovaný v adresári C:\MRP\MP. Pri výbere je potrebné zadať adresár príslušnej firmy. Ak napr. importujete údaje firmy číslo 1, plný názov adresára je C:\MRP\MP\FIR1. Formát údajov vyberte v súlade s nastavením v Súbore účtovných agiend v boxe Diakritika (viď. Servisné funkcie - Konfigurácia).
5. Konverzia mzdového číselníka. Táto funkcia slúži na prenášanie obsahu mzdového číselníka z MS-DOS verzie do aplikácie W9x/NT/2000. Vo Win číselníku sú niektoré dôležité položky už preddefinované. Vami vytvorené položky mzdového DOS číselníka majú priradené určité číslo. Tieto čísla sa pravdepodobne nezhodujú s číslami položiek mzdového Win číselníka. Konverziou dôjde k spárovaniu položiek mzdového číselníka, čím sa zabráni vytvoreniu duplicitných položiek. Pri prenášaní jednotlivých položiek postupujte nasledovne: a) Vyberte položku mzdového Win číselníka v ľavom okne, nastavte sa do pravej časti okna a k danej položke vyhľadajte pár, t.j. položku s rovnakým významom. Poznámka: Ak vyberiete v mzdovom Win číselníku položku ako napr.: poistné, odčítateľné položky, alebo akúkoľvek inú položku, všimnite si, že na strane mzdového DOS číselníka sa objavia už len položky rovnakého typu. Upozornenie: Pre správnu činnosť aplikácie Mzdy a personalistika pre MS Windows je nutné spárovať položky mzdového číselníka č. 800, 892, 893, 894, 895, 896, 897 a 900.
b) Po vybratí položky, kliknite na tlačítko Pridať. Položky, ktoré ste zo mzdového Win a DOS číselníka vybrali vytvoria pár a prenesú a zobrazia sa v spodnej časti okna. Takto postupujte aj pri pridávaní ďalších položiek do mzdového Win číselníka.
c) Ak ste sa pri párovaní položiek dopustili chyby, v okne Prepojenie položiek sa nastavte na chybný riadok a kliknutím na tlačítko Odobrať odstráňte chybný pár položiek. d) Kliknutím na tlačítko OK zahájite konverziu číselníka. Obsah užívateľských položiek DOS číselníka, bude prekopírovaný do preddefinovaných položiek Win číselníka a užívateľské položky budú zmazané.
Položkám DOS číselníka, ktorým ste nepriradili zodpovedajúcu položku vo Win číselníku bude priradené nové číslo a budú zaradené do Win číselníka. Upozornenie: Nesprávne prevedenie konverzie mzdového DOS číselníka, môže spôsobiť duplicitu položiek vo Win číselníku, čo môže mať za následok nesprávnu činnosť programu. 6. Priebeh prevodu
7. Výsledok prevodu Po dokončení prevodu sa zobrazí dialógové okno so správou o prevode a o prípadných chybách ku ktorým počas prevodu došlo.
8. Oprava indexov