FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

151
Prekážky v práci na strane zamestnávateľa, náhrada mzdy 80%, 60% a 100% - opatrenia v súvislosti s ochorením COVID19 (Vizuálny systém)

151 - Prekážky v práci na strane zamestnávateľa, náhrada mzdy 80%, 60% a 100% - opatrenia v súvislosti s ochorením COVID19 (Vizuálny systém)

Tagy: VIZUAL, MZDY
Tagy:
VIZUAL
MZDY
Dátum upravy: 26.09. 2022

           Ak je prevádzka firmy uzatvorená z dôvodu opatrení ÚVZ SR v súvislosti s ochorením COVID-19 a zamestnávateľ nemôže prideľovať zamestnancom prácu môže sa jednať o prekážky v práci na strane zamestnávateľa s náhradou mzdy podľa §142 Zákonníka práce.
          Od 4.4.2020 platí novela Zákonníka práce §250b: ak zamestnanec nemôže v čase krízovej situácie a v období 2 mesiacov po jej skončení vykonávať prácu celkom alebo z časti pre zastavenie alebo obmedzenie činnosti zamestnávateľa na základe rozhodnutia príslušného orgánu alebo pre zastavenie alebo obmedzenie činnosti zamestnávateľa ako dôsledku vyhlásenia krízovej situácie, ide o prekážku v práci na strane zamestnávateľa, pri ktorej patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume 80 % jeho priemerného zárobku, najmenej však v sume minimálnej mzdy.
          Pre účel evidencie a výpočtu náhrad pre tieto situácie sú do dochádzkového a mzdového číselníka doplnené nasledovné  položky:

1. Evidencia dochádzky a výpočet 80% náhrady mzdy pre prekážky v praci podľa §250b odst. 6.
 

Položka dochádzkového číselníka: 

 • 27 Prekážky v práci mimoriad.situácia 80 %
​Položky mzdového číselníka:
 • 76 PREK.V PRÁCI MIMORIAD.SITUÁCIA 80% - DNI
 • 77 PREK.V PRÁCI MIMORIAD.SITUÁCIA 80% - HODINY
 • 235 NÁHRADY MIMORIADNA SITUÁCIA 80% - pre výpočet 80 % náhrady príjmu

Kontrola na minimálnu mzdu pri 80 % nahradách


§250b odst.6 Zákonníka práce je uvedené .... ide o prekážku v práci na strane zamestnávateľa, pri ktorej patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume 80 % jeho priemerného zárobku, najmenej však v sume minimálnej mzdy...".
Tu je potrebné  zdôrazniť slová minimálnej mzdy (nie minimálneho mzdového nároku) teda prepočet na minimálny mzdový nárok cez koeficient stupňa náročnosti práce podľa §120 nemá opodstatnenie.
Teda pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou sa do výpočtu vezme aktuálne suma minimálnej mzdy 580 €/mes.
Napríklad:
Vezmime "bežného" zamestnanca - týždenný úväzok 40 hod. mesačná mzda, rovnomerne rozvrhnutý pracovný čas.
Nech jeho priemerný zárobok je 3,4000 Eur/hod.
Priemer prepočítaný cez percento pre náhradu mzdy 80,00 %  3,4 Eur/hod. * 0,8  = 2,7200 Eur/hod.
V tomto prípade vezmeme min. mesačnú mzdu 580,00 Eur/mes. Nie je potrebné túto hodnotu prepočítavať, kedže zamestnanec ma úvazok 40 hod./týždeň
Ďalej prepočítame min. mzda mesačnú na hodiny cez aktuálny plný fond pracovnej doby 580,00 Eur/176,00 hod = 3,2955 Eur/hod.
Túto prepočítanú minimálnu mesačnú mzdu na hodiny porovnáme s hodnotou 3,4 * 0,8  = 2,7200 Eur/hod.
Kedž hodnota 2,7200 Eur/hod. je mensia ako 3,2955 Eur/hod výpočet náhrady je nasledovný:
Ak zamestnanec ma prekážku v práci v rozsahu 136 hod, potom náhrada mzdy sa určí nasledovne: 3,2955 Eur/hod * 136,00 hod = 448,19 Eur


Veľkonočné sviatky 2020 prekážky v práci na strane zamestnávateľa.

Držíme sa výkladu Dr.Miháľa a jeho článku: http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=316 kde v závere textu je uvedené ako postupovať. Teda "bežný" zamestnanec (pracoval by kedy nebol sviatok) s mesačnou mzdou za tieto dva sviatky má dostať mzdu, (nie 80 % náhradu mzdy) a tieto dva sviatky sa paradoxne považujú za odpracovaný deň v zmysle §122 odst.3 druhá veta (nie za deň s prekážkou v práci). Detto ostatné typy mzdy, §122 odst.3 prvá veta, teda 100% náhrada mzdy.
 

2. Evidencia dochádzky a výpočet 100% náhrady mzdy pre prekážky v praci podľa §142 odst. 1. a odst. 3.

Položka dochádzkového číselníka:

 • 23 Prekážky v práci u zamestnávateľa

​Položky mzdového číselníka:

 • 78 PREKÁŽKY V PRÁCI U ZAMESTNÁVATEĽA - DNI

 • 79 PREKÁŽKY V PRÁCI U ZAMESTNÁVATEĽA - HODINY

 • 233 NÁHRADY PREK. V PRÁCI U ZAMESTNÁVATEĽA - pre výpočet 100 % náhrady príjmu


3. Evidencia dochádzky a výpočet náhrady mzdy pre prekážky v práci podľa §142 odst. 4. teda najmenej 60% a viac - dohodnuté so zástupcami zamestnancov napr. v kolektívnej zmluve.

Položka dochádzkového číselníka:

 • 24 Prekážky v práci kolektívna zmluva

Položky mzdového číselníka:

 • 80 PREK.V PRÁCI KOLEKTÍVNA ZMLUVA - DNI
 • 81 PREK.V PRÁCI KOLEKTÍVNA ZMLUVA - HOD
 • 234 NÁHRADY PREK.V PRÁCI KOLEKTÍVNA ZMLUVA

Kedže percento pre výpočet náhrady môže byť dohodnuté  v rôznej výške je do parametrov miezd doplnený nový prameter "Koeficient náhrad pri prekážkach v práci na strane zamestnávateľa dohodnutý v kolektívnej zmluve". Tento parameter je možné individuálne nastaviť podľa dohody v príslušnej organizácii.Je bežné dohodnúť v kolektívnej zmluvuve v jednej organizácii rôzne percento náhrad pre rôznych zamestnancov. Pre tento účel je parameter  "Koeficient náhrad pri prekážkach v práci na strane zamestnávateľa dohodnutý v kolektívnej zmluve" možné zadať aj k príslušnému pracovnému pomeru kde chceme použiť iné % náhrad. Ak sa tento parameter nevyplní vezme sa hodnota z nastanenia celej firmy.


 

Dochádzkový a mzdový čísleník

Nasledovné obrázky zobrazujú predmetné položky v dochádzkovom a mzdovom čiselníku.
Evidencia dochádzky

Ak evidujeme v programe dochádzku, potom do agendy Dochádzka - denné záznamy  zaevidujeme dobu kedy zamestnanec nepracuje z predmetných dôvodov. Výpočet výplaty:

Ak bola zaevidovaná predmetná doba v dochádzke, po vstupe do mzdy su prislušné dochádzkové položky mzdy zosumované a vypočítaná náhrada. Tieto položky sú označené zelenou farbou. Ak sa dochádzka v programe neediduje je možné dni a hodiny prekážok v práci zadať priamo do výpočtu mzdy.