FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

552
Pracovná pohotovosť mimo pracoviska

552 - Pracovná pohotovosť mimo pracoviska

Tagy: VIZUAL, MZDY
Tagy:
VIZUAL
MZDY
Dátum upravy: 31.05. 2019

Podľa § 96 odst 5. patrí zamestnancovi náhrada najmenej 20 % minimálnej mzdy v eurách za každú hodinu neaktívnej časti pracovnej pohotovosti mimo pracoviska.
Pre tento účel je potrebné pridať do mzdového číselníka dvojicu položiek:
1. dochádzkovú položku pre zaevidovanie počtu hodín pracovnej pohotovosti
2. mzdovú položku, kde sa vypočíta a zaeviduje náhrada mzdy - najmenej 20 % minimálnej mzdy za hodinu podľa osobitného predpisu (nie minimálneho mzdového nároku zamestnanca).

Na pridanie predmetných položiek je potrebné v agende Práca so mzdovým číselníko, prepnúť sa na kartu "Príplatky pred zdanením" a z menu Agenda použiť funkciu "Pridať príplatok ako násobok hodinovej mzdy".


Potom v okne pridania položky zadať vhodný názov napríklad "POHOTOVOSŤ MIMO PRACOVISKA". 
Ďalej je potrebné z robaľovacieho zoznamu vybrať spôsob výpočtu, pre tento prípad, tak ako ukladá zákon, vyberáme voľbu "násobok minimálnej mzdy".
Nakonie zadáme percentuálnu hodnotu výšky náhrady - najmenej 20%. Môžeme zadať aj výššiu hodnotu ako zákonom dannú minimálnu hranicu.Stlačíme OK, zaznam sa uloží. Výledkom je pridanie dvojice položiek:
- mzdová položka "301 POHOTOVOSŤ MIMO PRACOVISKA"
- dochádzková položka " 16 POHOTOVOSŤ MIMO PRACOVISKA - HODINY"
Výpočet náhrady na pohotovosť.

Pri výpočte výplaty za konkretný mesiac zadáme do položky "16 POHOTOVOSŤ MIMO PRACOVISKA - HODINY" príslušný počet hodí pohotovosti mimo pracoviska pre aktuálny mesiac. 
Program potom automaticky vypočita v položke "301 POHOTOVOSŤ MIMO PRACOVISKA" hodnotu náhrady. Další výpočet výplaty prebieha štandardným spôsobom.