FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

134
Postup exportovania výkazov pre Sociálnu poisťovňu (Vizuálny systém)

134 - Postup exportovania výkazov pre Sociálnu poisťovňu (Vizuálny systém)

Tagy: VIZUAL, MZDY
Tagy:
VIZUAL
MZDY
Dátum upravy: 08.09. 2009


Po spustení programu Mzdy a personalistika za predpokladu, že máte vypočítané poistné organizácie, zvolíte v menu Výstupy - Poistné a následne vyberiete tlačovú zostavu Export výkazu pre Soc. poisťovňu. Kliknete na tlačítko Do súboru. Zobrazí sa dialógové okno Uložiť ako. Potvrdením Uložiť bude odštartovaný proces generovania "xml" súboru. V prípade, že ste v dialógovom okne Uložiť ako nezmenili pripravenú cestu ani názov súboru, bude súbor uložený do podadresára Export\DataXXXX, kde XXXX zodpovedá poradovému číslu firmy v zozname firiem. Pripravený názov súboru je SPVykaz_mmyyyy.xml, kde mm je výplatný mesiac a yyyy je výplatný rok.

Príklad: Program Mzdy a personalistika je nainštalovaný v priečinku C:\Program Files\MRP\Mzdy a personalistika (SK), prípadne v priečinku C:\MrpWin\Mzdy a personalistika (SK). Exportované údaje sú údaje firmy č.15. Výplatné obdobie je 08/2009. Po spustení funkcie Export výkazu pre Soc. poisťovňu, za predpokladu, že pripravená cesta a ani názov súboru neboli modifikované, budú v priečinku

C:\Program Files\MRP\Mzdy a personalistika (SK)\Export\Data0015

Podľa vyššie uvedeného príkladu bude názov súboru v tvare: SPVykaz_082009.xml

Teraz sú údaje pripravené na export. V prípade, že je program Mzdy a personalistika nainštalovaný na jednom PC a pripojenie k internetu je na inom PC, môžete nakopírovať vyexportovaný súbor na disketu, prípadne USB kľúč a preniesť na počítač, kde je pripojenie k internetu.

Uloženie exportovaných súborov na disk resp. na iné médium:
Výkaz poistného je programom uložený do pripravenej cesty t.j. do podadresára Export. V dialógovom okne Uložiť ako je možné pripravenú cestu a pripravený názov súboru pred uložením zmeniť. Program sa pri vytváraní názvu súboru a cesty riadi parametrom Soc. poisťovňa - výkaz, ktorý je možné upraviť v menu Nastavenie - Program - Export a homebanking. Zmenou tohoto parametra docielite to, že pripravená cesta a názov súboru budú zodpovedať Vašim potrebám.

Internetové pripojenie na stránku Sociálnej poisťovne:

Postup elektronickeho odosielania vykazu do socialnej poistovne:

Pripojíte sa na internet na stránku https://podatelna.socpoist.sk

Viac informácií získate kliknutím vľavo v menu na "Používateľská príručka", kde nájdete podrobný postup pre odoslanie výkazov.