FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

604
Poistné na financovanie podpory a podpora v čase skrátenej práce - kurzarbeit

604 - Poistné na financovanie podpory a podpora v čase skrátenej práce - kurzarbeit

Tagy: VIZUAL, MZDY
Tagy:
VIZUAL
MZDY
Dátum upravy: 26.09. 2022

     Od 1. marca 2022 nadobúda účinnosť nový zákon č. 215/2021 Z. z. o podpore v čase skrátenej práce. Obsahom zákona je úprava poskytovania podpory v čase skrátenej práce (kurzarbeit) na úhradu časti mzdových nákladov zamestnávateľa spojených s vyplácaním náhrady mzdy počas prekážok v práci  v čase skrátenej práce. V tejto súvislosti sa upravuje aj Zákonník práce, Zákon o sociálnom poistení a ďalšie zákony.

Z pohľadu mzdového programu sú dôležité dve oblasti:
1. Poistné na financovanie podpory v čase skrátenej práce.
2. Prekážky v práci na strane zamestnávateľa v čase skrátenej práce - 
§142 Prekážky na strane zamestnávateľa odst. (5)


     Podpora v čase skrátenej práce sa vzťahuje len na zamestnancov v pracovnom pomere a v právnom vzťahu na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu bez ohľadu na dĺžku a rozvrhnutie pracovného času.  Podpora sa zamestnávateľovi poskytuje, ak došlo k obmedzeniu činnosti zamestnávateľa vplyvom vonkajšieho faktoru alebo z dôvodu mimoriadnej okolnosti.
Podpora  sa nevzťahuje na dohodárov, štatutárov, konateľov a podobné právne vzťahy.  
 

1. Poistné na financovanie podpory v čase skrátenej práce.

1.1. Mzdový číselník


     S platnosťou od výplatného obdobia marec 2022 sa zavádza nový druh sociálneho poistného a to Poistné na financovanie podpory v čase skrátenej práce. Pre tento účel je do mzdového číselníka, do sekcie poistné, doplnená nová položka typu sociálne poistné:
891 POISTNÉ NA FINANCOVANIE PODPORY
  
Pre výpočet sociálneho poistného pre príjmy po skončení poistenia je doplnená položka:
881 POISTNÉ NA FIN. PODPORY - NEPR. PRÍJEM


Toto nové poistné platí iba zamestnávateľ za zamestnancov, sadzba poistného je 0,5 %. Vymeriavací základ a maximálny VZ je rovnaký ako u iných fondov sociálneho poistenia, rovnaké je aj nastavenie zaokrúhlenia poistného.

1.2. Pracovné pomery

     Poistné na financovanie podpory zamestnávateľ platí iba za zamestnancov v pracovnom pomere a v právnom vzťahu na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu. V pracovnom pomere je poistné nastavené na výpočet od obdobia marec 2022.1.3. Hromadné nastavenie poistného na financovanie podpory

     Pre jednoduché zapnutie výpočtu predmetného poistenia sa po inštaláci príslušnej aktualizácie programu automaticky spustí sprievodca nastavením poistného.
V tabuľke sa zobrazia,  k obdobiu marec 2022, otvorené pracovné pomery. V stĺpci "Zapnúť PFP" je vyznačené zapnutie poistného na financovanie podpory. Ak sú pracovné pomery správne nadefinované nie je potrebné nič meniť. Stlačením tlačitka OK sa zapne PFP.  
Ak tento úkon vynecháte (stlačením Storno) môžete opakovane aktivovať túto funkciu v agende Pracovné pomery menu Agenda - Legislatívne zmeny - Nastavenie pre 03/2022.
 

1.4. Výpočet poistného na financovanie podpory vo  mzde.

    Výpočet mzdy prebehne štandardným spôsobom. Od marca 2022 pre pracovné pomery so zapnutým PFP je vypočítané nové poistné za zamestnávateľa vo výške 0,5 % vymeriavacieho základu. Ak je toto poistné na financovanie podpory vypočítané, potom je poistenie v nezamestnanosti za zamestnávateľa znížené z 1 % na 0,5 % vymeriavacieho základu.1.4. Poistné organizácie - výkazy do Sociálnej poisťovne

Výpočet poistného, prípadne funkcia uzávierky sa vykoná štandardným spôsobom. Vo výpočte je od 3/2022 aj položka PFP.


Výkaz do Sociálnej poistovne XML dávka verzia 2022 (platná od výplatného obdobia 3/2022) aj tlačená forma obsahuje doplnené údaje pre PFP. 
Aktualizované je generovanie XML Výkazu poistného a príspevkov a vo verzii pre rok 2022 (platné aj pre nepravidelné príjmy za mzdové obdobie 2/2022, kde obdobie vyplatenia príjmov je 02/2022).
 

2. Prekážky v práci na strane zamestnávateľa v čase skrátenej práce

2.1. Mzdový čiselník, dochádzkový čiselník

Pre účel evidencie času prekážok v práci sú do mzdového číselníka, doplnené nové dochádzkové položky :
74 PREK.V ČASE SKRÁTENEJ PRÁCE - DNI
75 PREK.V ČASE SKRÁTENEJ PRÁCE - HODINY  


Pre výpočet 80 % náhrady mzdy je doplnená položka:
236 NÁHRADY V ČASE SKRÁTENEJ PRÁCE

Do dochádzkového číselníka je doplnená položka
30 Prekážky v čase skrátenej práce
Táto položka je prepojená na mzdové položky 74 PREK.V ČASE SKRÁTENEJ PRÁCE - DNI a 75 PREK.V ČASE SKRÁTENEJ PRÁCE - HODINY.

2.2. Evidencia dochádzky a výpočet mzdy

Do dochádzky, sekcia Denné záznamy, je možné zaevidovať prekážky v práci v čase skrátenej práce.


Po vstupe do mzdy zamestnanca sa z dochádzky načítajú hodiny a dni trvania predmetnej prekážky a vypočítajú sa náhrady mzdy v čase skrátenej práce.

2.3. Parametre miezd - koeficient náhrad pri prekážkach v práci


V parametroch miezd je doplnený parameter Koeficient náhrad pri skrátenej práci. 
Parameter je nastavený na hodnotu 80 %, ak zamestnávateľ rozhodne koeficient navýšiť je možné údaj modifikovať.