FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

545
Otec na "materskej".

545 - Otec na "materskej".

Tagy: VIZUAL, MZDY
Tagy:
VIZUAL
MZDY
Dátum upravy: 31.03. 2022

Teda presne povedané muž, otec: 
1. na rodičovskej dovolenke (ďalej RD). Podľa §166 Zákonníka práce, muž nemá nárok na materskú dovolenku, má  nárok na iba RD.
2. pričom ak Sociálnu poisťovňu požiada a má nárok, môže poberať materskú dávku ako jednu z dávok nemocenského poistenia (§ 49 zákona č. 461/2003 Z. z.)

Takto je to potrebné zaevidovať aj do programu. Slúži na to agenda Dochádzka, kde urobíme dva kroky: 

1. Zaevidovanie rodičovskej dovolenky. 

K pracovnému pomeru z ktorého zamestnanec pôjde na RD (a bude čerpať materskú dávku) pridáme do agendy Obdobia neprítomnosti nový záznam pre RD,  zadáme dátum začiatku RD, prípadne, ak vieme, aj koniec RD.

2. Zaevidovanie poberania materskej dávky.

Prepneme sa na záložku Poberanie dávok pre osobu zamestnanca, pridáme nový záznam pre poberanie materského s uvedením dátumu od kedy do kedy poberá dávku. Tieto dátumy sa môžu líšiť od dátumov RD. Tu sa eviduje čas, kedy poistenec dostáva peniaze od Sociálnej poisťovne, na rozdiel od  1. kroku, kde sa eviduje čas, kedy zamestnanec nepracuje, je na dovolenke (myslené z pr. pomeru z ktorého poberá dávku).Tu je dôležité pripomenúť §140 Vylúčenie povinnosti platiť poistné, kde je v odstavci (1) písmeno a) doba poberania materského je definovaná ako vylúčená doba platenia, podobne ako PN. Toto vylúčenie sa uplatňuje pre osobu zamestnanca  - teda sa vzťahuje na každý poistný vzťah poistenca - aj v programe sa prenáša do všetkých ďalších pracovných pomerov, či dohôd osoby zamestnanca.

Do 31.12.2020 sa vykonával nasledovný krok. Od 1.1.2021 toto nie je potrebné RLFO zmena zasielať.
Pre pracovný pomer z ktorého ide otec na rodičovskú dovolenku program vygeneruje nasledovný registračný list:


Jedná sa o registračný list ZMENA, začiatok rodičovskej dovolenky. RD je obvykle prerušenie poistného, ale kedže otec poberá materskú dávku hlásime zmenu, v danom prípade má vylúčenie povinnosti platiť poistné na sociálne poistenie prednosť pred prerušením povinného sociálneho poistenia a vzťahuje sa na každý poistný vzťah zamestnanca.


Poberanie materskej dávky a práca

Osoba, ktorá poberá materské z poistenia zamestnanca, nesmie mat' z tohto zamestnania príjem za aktívnu prácu, nesnie v tomto zamestnaní pracovať. Môže však mať prjíem z iného zamestnania, napríklad z novo uzatvoreného pracovného pomeru, či dohody (aj u toho istého zamestnávateľa - ale pozor musí ísť o iný druh práce).

Teda oteckovi z predchádzajúceho textu založíme další vzťah - napríklad DoPČ od 17.9.2018. Doba poberania materského je vylúčená doba aj v tejto dohode. V princípe sociálne poistné sa z tejto dohody platí, len vzhľadom na vylúčenú dobu je výška sociálneho poistného nulová, teda pri vytváraní, zaevidovaní dohody nevypíname výpočet sociálnych poistení.


Kedže poberanie materského je zaevidované k osobe zamestnanca, hneď vidíme záznam o poberaní materského zaevidované v predchádzajúcom texte.Keď vypočítame výplatu pre túto dohodu, tak je počet dní sociálneho poistenia znížený o počet dní poberania materského v tomto prípade na nulu, teda max. VZ pre sociálne odvody je nula a aj poistné bude vypočítane ako nulové, teda okrem úrazového poistenia (ktoré nemá max. VZ). 


Na výkaze do sociálnej poisťovne bude táto dohoda vykázaná nasledovne:

Jedinný fond sociálneho poistenia, ktorý sa v tomto mesiaci pre túto dohodu zaplatí je úrazové poistenie, ktoré nemá max.VZ.

Vytvorené: 10/2018, MZ