FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

578
Odmeňovanie zdravotníckych pracovníkov v I. línii a v červenej zóne za obdobie od 1. apríla 2020 do 31. júla 2020

578 - Odmeňovanie zdravotníckych pracovníkov v I. línii a v červenej zóne za obdobie od 1. apríla 2020 do 31. júla 2020

Tagy: VIZUAL, MZDY
Tagy:
VIZUAL
MZDY
Dátum upravy: 04.12. 2020

Predmetné odmeny podliehajú daňovej a odvodovej povinnosti za zamestnávateľa ako aj zdravotníckeho pracovníka. Pre tento účel do mzdového číselníka je potrebné pridať položku typu príplatok pred zdanením s číslom 3xx.


Tieto odmeny sú zdaniteľný priíjem teda nemeníme údaj "Zdaňované sadzbou", necháme voľbu "mesačné zálohy". Po stlačení OK za zobrazí okno pre zapožítanie odmeny do vymeriavacieho základu na poistné.  
Tu ponecháme zapnuté zdravotné aj sociálne poistenia a stlačíme OK.

(Či zapnúť aj výpočet DDS a sociálneho fondu z tejto sumy necháme na Vaše uváženie.)

Nová položka mzdového číselníka sa uloží a je dostupná pre použitie vo výpočte mzdy. Stlačením Enter na takto pridanej položke sa otvorí okno pre zadanie hodnoty položky.Sem je potrebné zadať hodnotu odmeny zdr. zamestnanca zodpovedajúcu počtu odpracovaných hodín v 1. línii alebo červenej zóne "očistenú" o odvody zamestnávateľa.
Ak napríklad zamestnanec odpracoval 100 hodín v prvej línii urobíme súčin 100 hod * 0,9901251916 Eur/hod = 99,01251916 Eur. 
Táto hodnota predstavuje cenu práce, teda je potrebné z tejto sumy odpočítať odvody za zamestnávateľa. Zaväzná metodika ako tento prepočet vykonať nie je stanovená, tiež nie je povedané ako výpočty zaokrúhľovať vzhľadom na 10 miestnu presnosť čísla 0,9901251916 Eur / hod.
Približný výpočet pre zamestnanca, ktorý platí všetky fondy soc.poi a aj zdravotné poistenie celý mesiac v plnej výške môže byť nasledovný:
percentuálny súčet všetkých poistení za organizáciu je 35,2 %, 
teda "hrubá" odmena pre zadanie do výplaty je 99,01251916/1,352 = 73,23411180 Eur zaokrúhlene 73,23 Eur.

Poznámky k výpočtu:
- ak by bol zamestnanec ZPS, ŤZP, dôchodca súčet % poistného bude iný
- prepočet cez súčet % je nepresný, kto má zaujem získať presnejšiu hodnotu, nech prepočítavá postupne cez jednotlivé fondy s uplatnením zaokrúhlenia
- neodporúčame prepočítavať hodnotu  0,9901251916 Eur/hod a potom násobiť hodinami pretože výsledky budú ešte viac nepresné
- takéto prepočty nezohľadňujú znižovanie max. vym. základov vzhľadom na prípadnú vylúčenú dobu platenia poistného, prekročenie max. vym. základu, zmenu poberania dôchodku zamestnanca a podobne.


Vypočítanú "hrubú" hodnotu odmeny zadáme do výpočtu mzdy.Pre zjednodušenie nech má zamestnanec ostatné zložky mzdy v hodnote 1000 Eur. Úplný výpočet mzdy je nasledovný:

Hodnota 73,24 vstupi do výpočtu poistného pre všetky fondy soc. aj zdr. poistenia, čím sa navýši poistné organizácie o hodnotu približne vo výške ceny práce. Taktiež je z tejto odmeny vypočítané poistné za zamestnanca a je navýšený čiastkový základ dane pre výpočet preddavkov na daň.

Ak by bolo potrebné evidovať aj počet odpracovaných hodín v prvej línii môže sa do mzdového číselníka pridať pomocná hodinová položka.


Potom pri výpočte mzdy do tejto položky sa zadá počet hodín odpracovaných v 1. línii. Je potrebné zdôrazniť, že sa jedná o hodiny odpracované v iných obdobiach roka a nie je možné tieto hodiny zadať medzi štandardné dochádzkové položky viazané k aktuálnemu výplatnému obdobiu.
Samozrejme v programe by bolo možné, použitím vzorca, previazať túto hodinovú položku so mzdovou položkou 3xx a vypočítavať všetko automatizovane ale vzhľadom na nejasnú metodiku a krátkosť času sme sa rohodli tento postup nerealizovať.