FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

543
Nová dohoda dôchodcov s uplatnením odvodovej výnimky od 1.7.2018

543 - Nová dohoda dôchodcov s uplatnením odvodovej výnimky od 1.7.2018

Tagy: VIZUAL, MZDY
Tagy:
VIZUAL
MZDY
Dátum upravy: 26.05. 2021

Do zoznamu zamestnancov zaevidujme osobu zamestnanca - starobného dôchodcu.Tento dôchodca si chce od začiatku trvania dohody, napríklad 2. 7. 2018  uplatniť odvodovú úľavu, teda pri vzniku dohody podpíše dokument s názvom  "Oznámenie a čestné vyhlásenie (odvodová úľava – DÔCHODCOVIA )".
Tento dokument je v programe dostupný v okne Výstupy - personalistika.
 Do agendy Pracovné pomery  od 2.7.2018 pridáme pre tohto dôchodcu  dohodu o vykonaní práce. Odmena nech je pod 200 Eur.V dalšom kroku, ak dôchodca podpísal  čestné vyhlásenie (odvodová úľava – DÔCHODCOVIA ) označíme parameter "Dohoda dôchodcu prihlásená do registra SP bez dôch. poistenia".Výsledkom je pridaná dohoda s nastavením zvýhodnenia pre dôchodcu.

Po uložení pracovného pomeru je možné vygenerovať geristračný list pre Sociálnu poisťovňu.
Výsledkom tejto operácie je nový záznam registračného listu prihláška kód 33 - ZED1B - DoVP bez dôchodkového poistenia – pravidelný príjem.
 Vygenerovanie registračného listu do XML súboru sa vykoná v okne Výstupy - Sociálne poistenie.


Registračný list v XML formáte vyzerá nasledovne.