FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

467
Na potvrdení o zdaniteľných príjmoch zamestnanca, je uvedená suma nezdaniteľnej časti základu dane nižšia o niekoľko centov, ako je ročná suma nezdaniteľnej časti na daňovníka.

467 - Na potvrdení o zdaniteľných príjmoch zamestnanca, je uvedená suma nezdaniteľnej časti základu dane nižšia o niekoľko centov, ako je ročná suma nezdaniteľnej časti na daňovníka.

Tagy: VIZUAL, MZDY
Tagy:
VIZUAL
MZDY
Dátum upravy: 30.01. 2015

Ročnú suma nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka definuje Zákon o dani z príjmov v § 11 ods. 2 ako 19,2-násobku sumy platného životného minima platného k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia. Podľa § 35 ods. 1 písmeno b zákona je v jednotlivých výplatných mesiacoch zdaniteľnou mzdou zamestnanca úhrn zdaniteľných príjmov znížený o sumu zodpovedajúcu 1/12 nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka. Suma 1/12 nezdaniteľnej časti sa zaokrúhľuje podľa § 47 ods. 2 zákona.

Na potvrdení o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti, o preddavkoch na daň, o daňovom bonuse sa v riadku č.6 uvádza suma nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona,
na ktorú zamestnávateľ v zdaňovacom období prihliadol. T.j. v riadku č.6 sa uvedie suma, ktorú zamestnávateľ skutočne uplatnil pri výpočte miezd.

Keďže mesačná suma nezdaniteľnej časti základu dane sa zaokrúhľuje podľa zákona je len málo pravdepodobné, že jej 12-násobok bude rovnaký ako ročná suma nezdaniteľnej časti základu dane.


Príklad:

Ročná suma nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka pre roky 2014 a 2015 je

3 803,33 Eur

Mesačná suma nezdaniteľnej časti je

3 803,33 Eur / 12 = 316,9441666 Eur

po zaokrúhlení

316,94 Eur

Zamestnancovi, ktorý pracoval celý rok bola teda v jeho mesačných mzdách 12 krát uplatnená nezdaniteľná časť základu dane vo výške 316,94 Eur.

12 x 316,94 Eur = 3 803,28 Eur

12 násobok mesačnej sumy nezdaniteľnej časti 3 803,28 Eur je o pár centov nižší ako ročná suma 3 803,33 Eur práve v dôsledku zaokrúhlenia, ku ktorému dochádza pri výpočte mesačnej sumy.

Suma 3 803,28 Eur je uvedená na mzdovom liste zamestnanca a bude uvedená aj v riadku č.6 potvrdenia.