FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

512
Mzdové zvýhodnenia za prácu v sobotu a nedeľu od 1.5.2018

512 - Mzdové zvýhodnenia za prácu v sobotu a nedeľu od 1.5.2018

Tagy: MZDY, VIZUAL
Tagy:
MZDY
VIZUAL
Dátum upravy: 26.05. 2021

 

Sadzby zvýhodnení


Novela Zákonníka práce účinná od 1.5.2018 zavádza povinnosť poskytovať za prácu v sobotu a za prácu v nedeľu mzdové zvýhodnenia.

Minimálne sadzby mzdových zvýhodnení za prácu v sobotu a za prácu v nedeľu sú od 1.5.2018 bez ohľadu na stupeň náročnosti práce,  stanovené minimálnou percentuálnou sadzbou z hodinovej minimálnej mzdy nasledovne :

Za prácu v sobotu : 25% minimálnej mzdy v eurách na hodinu (1.5.2018 - 30.4.2019)

Za prácu v nedeľu : 50 % minimálnej mzdy v eurách na hodinu (1.5.2018 - 30.4.2019)

 

Pre tento účel sú do parametrov miezd pridané percentuálne sadzby zvýhodnenia:

ZvyhododneniepercentoSobota

 

 

Je možné % sadzby prepočítať na minimálne hodinové sadzby zvýhodnení. Po prepočte % sadzby a aktuálnej hodnoty minimálnej mzda v eurách na hodinu 2,759 Euro/hod  (5/2018) sú minimálne hodinové sadzby mzdového zvýhodnenia platé od 1.5.2018 do 31.12.2018 nasledovné :

- za sobotu 0,6898 Euro/hod

- za nedeľu 1,3795 Euro/hod

 

Ak organizácia uprednostní stanovenie zvýhodnení dohodnutou hodinovou sadzbou sú pre tento účel sú do parametrov miezd pridané penažné hodnoty zvýhodnenia v Eurách za hodinu:

ZvyhododnenieSadzbaSobota

 

 

Tieto parametre sú prednastavené aktualizáciou programu. V prípade zákonnej zmeny sadzieb zvýhodnení, alebo spôsobu výpočtu zvýhodnení budú tieto parametre aktualizované.

Taktiež prepočítané hodinové sadzby zvýhodnení budú aktualizované pri zmene minimálnej hodninovej mzdy.

 

Užívateľské sadzby mzdových zvýhodnení

 

Kedže Zákonník práce definuje iba minimálne % sadzby zvýhodnení môže si zamestnávateľ v  internom predpise  alebo kolektívnej zmluve stanoviť vyššie sadzby zvýhodnení.

Pre tento účel je evidencia mzdových parametrov rozšírená o sekciu "Užívateľom nastavené hodnoty parametra".

 

parameter zvyhodneni user defined

 

Zadaním užívatelských hodnôt sú prednastavené hodnoty potlačené. Tieto užívateľské prarametre, už ďalšie aktualizácie nastavovať nebudú, kedže sa jedná o internú záležitosť u konkrétneho zamestnavateľa. Aktualizácie programu budú meniť - teda dopĺňať nové hodnoty a nové obdobia platnosti len pre prednastavené minimálne hodnoty.

 

Ak zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v sobotu, nedeľu, a noc platia znížené sadzby zvýhodnení je potrebné tieto sadzby zadať do sekcie "Užívateľom nastavené hodnoty parametra".  MRP, ako dadávateľ programu, nepridal tieto parametre medzi prednastavené z dôvodu vzniku veľkého počtu parametrov a zneprehladneniu evidencie parametrov. Ak bude od zákazníkov, používateľov programu, veľa dopytov na doplnenie takto znížených hodnôt zvýhodnení,  budú postupne doplnené medzi prednastavené parametre.

 

 

Mzdové parametre v pracovnom pomere

 

Od verzie 7.03.001 je do evidencie pracovného pomeru doplnená záložka "Individuálne mzdové paramerte".  Tu je možné vybrané mzdové parametre nastaviť na špecifické hodnoty pre aktuálny pracovný pomer.

Zadaním mzdového parametra k pracovnému pomeru je hodnota z centrálneho nastavenia mzdových porametrov potlačená. Čiže ak pre pracovný pomer je v prac. zmluve alebo internom predpise dohodnutá iná hodnota zvýhodnenia za sobotu, nedeľu, (percentuálna alebo hodnotová) je možné túto sumu zvýhodnenia a obdobie platnosti zaevidovať k pracovnému pomeru. Pri vystavení mzdy program upradnostní a vezme do výpočtu individuálnu hodnotu parametra. Ak  individálna hodnota nie je nastavená alebo výplatné obdobie nespadá do obdobia platnosti parametra, prevezme hodnota z centrálneho nastavenia mzdových porametrov.

 

 

mzdove parametre v prac pomere

 

 

 

Spôsob výpočtu zvýhodnenia.

 

Výpočet zvýhodnenia je možné v programe pri výpočte mzdy vykonať troma spôsobmi:

(1) násobok dohodnutej % sadzby * minimálna mzda v Euro/hod * počet hodín práce v sob.nedeľu

(2) násobok hodinovej sadzby zvýhodnenia v Euro/hod * počet hodín práce v sob.nedeľu.

ak je u zamestnávateľa dohodnuté tak je možné zvoliť aj tretí spôsob:

(3) násobok dohodnutej % sadzby * aktuálna hodinová mzda zamestnanca v Euro/hod * počet hodín práce v sob.nedeľu

 

 

Rozhodnutie, ktorý spôsob výpočtu sa použije  určuje mzdový parameter: Spôsob výpočtu zvýhodnenia sobota, nedeľa, noc

Pre (1) spôsob výpočtu zvoľte hodnotu parametra % sadzba z minimálnej mzdy

Pre (2) spôsob výpočtu zvoľte hodnotu parametra Hodinová sadzba zvýhodnenia

Pre (3) spôsob výpočtu zvoľte hodnotu parametra % sadzba z hodinovej mzdy

 

 

ZvyhododnenieSposob vypoctu.

 

Tento parameter je tiež možné individuálne nastaviť pre konkrétny pracovný pomer, ak zamestnanci majú dohodnutý rôzny spôsob výpočtu zvýhodnenia.

mzdove parametre v prac pomere sposob vypoctu zvyhodneni

 

Mzdový číselník

Pre účely výpočtu zvýhodnení sú do mzdového čiselníka doplnené:

1. Dochádzkové položky pre výpočet zvýhodnenia:

       83 PRÁCA V NEDEĽU - HODINY

       84 PRÁCA V SOBOTU - HODINY

Mzdovy ciselnik doch polozka sob nedela

 

 

2. Položky mzdového zvýhodnenia:

       224 MZD.ZVÝHODNENIE ZA PRÁCU V SOBOTU        

       225 MZD.ZVÝHODNENIE ZA PRÁCU V NEDEĽU

Mzdovy ciselnik zvyhodnenie sob nedela

 

Evidencia pracovného pomeru

Kedže s vedúcim zamestnancom možno v pracovnej zmluve dohodnúť mzdu už s prihliadnutím na prípadnú prácu v sobotu a v nedeľu, taktiež mzdové zvýhodnenia za prácu v sobotu a nedeľu sa nevzťahujú na domáckych zamestnancov a pri telepráci je do evidencie pracovného pomeru doplnené označovacie políčko pre zapnutie alebo vypnutie automatizovaného výpočtu hodín práce v sobotu a nedeľu.

Zapnutím parametra sa aktivuje automatizovaný výpočet hodín práce v sobotu a nedeľu z dochádzky alebo pracovného kalendára.

parameter pr pomer autonapocet sobota nedela

 

 

Výpočet mzdy

Ak má zamestnanec definovaný pracovný kalendár alebo zaevidovanú dochádzku, tak pri vstupe do mzdy sa hodiny práce v sobotu a nedeľu vypočitajú automatizovane a sú vyznačené zelenou farbou.

Ak nepoužívate pracovný kalendár ani evidenciu dochádzky je možné zadávať, či meniť hodiny práce v sobotu alebo nedeľu ručne pri vystavení mzdy.

Dochádzkové položky 83 PRÁCA V NEDEĽU - HODINY a 84 PRÁCA V SOBOTU - HODINY sú chápené ako podiel z odpracovaných hodín evidovaných v položkách 1 ODPRACOVANÉ HODINY,   2 NADČASOVÉ HODINY a 7 ODPRACOVANÉ SVIATKY HODINY teda mzda za tieto hodiny je už vypočítana. Z týchto položiek (83 a 84) sa vykoná iba výpočet mzdového zvýhodnenia.

Ak výpočet zvýhodnenia je nastavený na % sadzba z minimálnej mzdy výsledok je nasledovný - vyznačený na obrázku:

Mzda zvyhodnenie sobota nedela

 

Nech pre zamestnca je nadefinovaná individuálna hodnota sadzby zvýhodnenia za prácu v sobotu:

Zvyhododnenie sobota konkretna hodnota

 

A nech výpočet zvýhodnenia je nastavený na Hodinová sadzba zvýhodnenia

Zvyhododnenie ako sadzba hodnota

 

 

Výpočet zvýhodnenia pri vystavení mzdy bude nasledovný - vyznačený na obrázku:

Mzda zvyhodnenie sobota ako sadzba

 

Ukážka výplatného lístka:

vyplatny listok sobota

 

Počítanie času

§ 122 a uvádza nasledovné: Na pracoviskách s nočnými zmenami sa na účely mzdových zvýhodnení sobota a nedeľa začínajú hodinou zodpovedajúcou nástupu pracovnej zmeny, ktorá podľa rozvrhu v pracovnom týždni nastupuje ako prvá ranná zmena a končia sa uplynutím 24 hodín.

Teda sú dva spôsoby výpočtu hodín práce v sobotu a nedeľu:

1. ak na pracovisku sú nočné zmeny je doležitý začiatok zmeny,

   napr.: ak zmena začne o 22:00 v sobotu a trva do 06:00 nedeľe považuje sa celá zmena za prácu v sobotu

2. ak napracovisku nie sú nočné zmeny sobota a nedeľa začínajú o 0.00 hod, končia o 24.00 hod.

  napr.: ak zmena začne o 22:00 v sobotu a trva do 06:00 nedeľe výsledkom je 2 hod. práca v sobotu a 6 hod. práca v nedeľu

 

Pre rozlíšenie týchto spôsobov je do paramertov miezd pridaný parameter: Vyhodnotenie hodín práce v sobotu, nedeľu

Tento parameternadobúda nasledovne hodnoty:

pre 1. spôsob: celá zmena podľa dňa začiatku zmeny

pre 2. spôsob: hodiny vyhodnotené podľa času sob. ned. od 0:00 do 24:00

 

Parametre vyhodnotenie casu sob nedelu

 

Príklad:

Nech zamestnanec má zo soboty na nedelu 8 hod. zmenu v trvaní od 21:30 do 6:00 s 1/2 hod. prestávkou od 23:45 do 0:15.

 

prac kalendar

 

Pre 1. sôpob výpočtu, parametre nastavený na 'celá zmena podľa dňa začiatku zmeny' bude vypočítane 8 hodin práce v sobotu z dôvodu začiatku zmeny v sobotu.

sotoba mzda

 

Pre 2. sôpob výpočtu, parametre nastavený na hodiny vyhodnotené podľa času sob. ned. od 0:00 do 24:00 bude vypočítane 2,25 hodin práce v sobotu a 5,75 hodin práce v nedeľu, čo je spolu 8 hodin.

Prestávka trvá od 23:45 do 00:15, prvých 15 minút prestávky pripadne na sobotu a druhých 15 minút na nedeľu, preto 2,25 hod a 5,75 hod.

sotoba podla casu mzda

 

 

 Zmeny na obrazovke výpočtu mzdy

Vzhľadom na rozsiahle zmeny v zákonníku práce platné od 5/2018 je pôvodná obrazovka vystavenia výpočtu mzdy vzhľadovo preusporiadaná a doplnená o nové položky pre výpočet zvýhodnení.

Vypocet mzdy povodna obrazovka

 

 

Nový formulár výpočtu mzdy platný od obdobia 5/2018

Vypocet mzdy nova od 5 2018

 

Doplnené položky:

 

· Plný fond pracovnej doby z kalendára - eviduje počet hodín pre plný fond pracovnej doby v aktuálnom výplatnom obdobi pre pracovný kalendár zamestnanca ak by zamestnanec odpracoval plný mesiac. Tetno údaj existoval pri výpočte mzdy vždy. Teraz je však doplnená možnosť tento údaj v pripade potreby zmeniť, napríklad pre rôzne komplikované situácie pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase. Znema údaja sposobí prepočet príslušných mzdových položiek.

 

· Nadčasy vo sviatok: za účelom výpočtu kombinácie mzdových zvýhodnení sú dolnené položky mzdového čiselníka:

       - dochádzková položka 82 NADČAS VO SVIATOK - HODINY pre zaevidovanie nadčasových hodín odpracovaných vo sviatok ako podiel z celkových nadčasových hodín evidovaných v položke 2 NADČASOVÉ HODINY.

       - mzdová položka 226 MZD.ZVÝHOD. ZA NADČAS VO SVIATOK, kde je vypočitené ďalšie "sviatkové" zvýhodnenie za prácu nadčas vo sviatok.

  Teda ak zamestnanec odpracuje nadčas vo sviatok dostane:

       1. mzdu za prácu

       2. mzdové zvýhodnenie za nadčas

       3. mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok

 

· Práca v sobotu apráca v nedeľu - popisane v vyššie.

Príklad

Teda program umožní k tým istým pracovným hodinám vypočítať až 5 rôznych mzdových zvýhodnení.

Napríklad hypoteticky  ak na pracovisku, kde bežne nie sú nočné, niekto napr.: upratovačka bude výnimočne robiť ako nadčas vo sviatok od  soboty 21:00 do 02:00 nedele  mal by dostať:

mzdu za 5 hodín plus:

- jedno sobotné mzdové zvýhodnenie za 3 hod. (21:00 - 24:00)

- druhé sviatkové mzdové zvýhodnenie za 3 hodiny

- tretie nedeľné mzdové zvýhodnenie za 2 hodinky (00:00 - 02:00)

- štvrté mzdové zvýhodnenie za 4 hodiny nočnej práce (22:00 - 02:00)

- piate mzdové zvýhodnenie na 5 hodín nadčasu (21:00 - 02:00)