FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

595
Finančný príspevok na stravné - preddavok a zúčtovanie mesačne

595 - Finančný príspevok na stravné - preddavok a zúčtovanie mesačne

Tagy: VIZUAL, MZDY
Tagy:
VIZUAL
MZDY
Dátum upravy: 22.11. 2022

      Tento postup popisuje vyplatenie FP na stravné preddavkovo (ako záloha) k prvému v mesiaci na účet zamestnanca a následné vysporiadanie FP na stravné v aktuálnej mzde podľa reálne odpracovaných dní.
      Obrázky v tomto texte popisujú mesiac október 2021 ale u zamestnávateľa (kedže v čase vydania predmetnej aktualizacie je už december 2021) je možné reálne prvý krát použiť na výpočet preddavku na stravné na mesiac január 2022. Preddavok na stravné na január 2022 je potrebné vypočítať koncom decembra 2021 (potrebné prepnúť do výplatného obdobia 1/2022).  Potom vo mzde za január 2022 sa preddavok vysporiada podľa skutočne odpracovaných dní.
     Následne koncom januára 2022 je potrebné prepnúť sa do obdobia 2/2022, vygenerovať a vyplatiť zamestnancom preddavok na stravné na február 2022, potom v marci vo výplate za február 2022 preddavok vysporiadať.
Výhody popisovaného postupu:
 1. Dá sa jednoznačne preukázať poskytnutie FP na stravné ako samostatná platba predom, aby FP na stravné bol oslobodený od dane.
 2. Jednotlivé stravné je viazané k jednému výplatnému obdobiu - vypočíta sa preddavok na január a v januárovej mzde sa aj zúčtuje (nie je to "rozťahané cez päť výplaných období" ako napr. postup keď v mzde 1/2022 zúčtujeme preddavok FPnaS vyplatený vo mzde za 11/2021 a zároveň už poskytujeme preddavok na 3/2022).
 3.  Kedže preddavok aj zúčtovanie je viazané k jednému výplatnému obdobiu:
 • jednoduchý bude prechod na iný spôsob stravovania,
 • jednoduché to bude aj pri zmene výšky stravného,
 • novoprijatí zamestnanci ľahko nabehnú na takto poskytnutý preddavok (nie je potrebné osobu, ktorá sa stane zamestnancom v 1/2022 zahrnúť do výplat za 11/2021)

Nevýhody popisovaného postupu:
1. Je potrebné koncom mesiaca ako "práca navyše" vypočítať a vyplatiť alebo vygenerovať samostatnú SEPA plabu FP na stravné.
2. Nie je jasné aký preddavok na stravné poskytnúť zamestnancom na otvorenej PN, OČR ...

1. Zaevidovanie spôsobu zabezpečenia stravovania

      V agende pracovné pomery, mzdové údaje vyberieme spôsob zabezpečenie stravovania na "fin. príspevok, preddavok na účet". Tiež označíme údaj "Počet dní pre stravné - automat. výpočet z dochádzky alebo kalendára", táto voľba zabezpečí v mzde výpočet položky č. 192 - POČET DNÍ PRE STRAVNÉ. Do počtu dní pre stravné je započítaný taký deň, keď zamestnanec podľa dochádzky alebo pracovného kalendára odpracuje viac ako 4 hodiny.Tieto údaje majú históriu - sú viazané k obdobiu platnosti mzdových údajov, teda je možné zaedidovať zmeny v spôsobe zabezpečenia stravovania (každých 12 mesiacov). Ak plánujete prvý krát použiť na výpočet preddavku na stravné na mesiac január 2022 je potrebné urobiť nové obdobie platnosti mzdových údajov od 1/2022 a pre toto obdobie nastaviť predmetné údaje. 
     V agende Vystupy - Dochádzka, dovolenka, stravné je možné generovať tlačové zostavu k zvolenému spôsobu zabezpečenia stravného. Zostava má označenie F 01 Spôsob zabezpečenia stravného.

 

2. Mzdový číselník

     Vo mzdovom číselníku v časti zrážky po zdanení je položka č. 1996 - FP NA STRAVNÉ VYPLATENÝ PREDDAVOK. Táto položka má pri výpočte mzdy hodnotu FP na stravné vyplateného zamestnancovi predom, k začiatku aktuálneho mesiaca  ako zálohová platba.


     V mzdovom číselníku v časti Príplatky po zdanení je položka č. 1490 - FINAČNÝ PRÍSPEVOK NA STRAVNÉ. Táto položka je vypočítaná vo mzde ako skutočný nárok na stravné za aktuálny mesiac. Je rovná súčinu položky č. 192 - POČET DNÍ PRE STRAVNÉ a hodnoty stravného na deň zadaného v parametroch miezd.
 

3. Parametre miezd

V agende Parametre miezd je časť pre stravné, ktorá umožňuje zadefinovať údaj Finančný príspevok na stravné od zamestnávateľa, čo je aktuálne hodnota 55 % z ceny stravného poskytovaného pre pracovné cesty v trvaní 5 až 12 hodín. Pre rok 2021 je to hodnota maximálne 2,81 Eur.

Ak je u zamestnávateľa predmetná hodnota nižsia je možné túto hodnotu zaevidovať do časti Užívateľom nastavené hodnoty parametra.

Tiež je tu možné zaevidovať údaj Finančný príspevok na stravné zo soc. fondu. Táto hodnota nie je zákonom danná preto prednastavená hodnota nie je zadefinovaná. Je potrebné zaevidovať hodnotu stanovenú u konkrétneho zamestnávateľa.4. Finančný prispevok na stravné - výpočet preddavku 

     Výpočet preddavku na finančný príspevok na stravné sa vykonáva použitím funkcie "Inicializuj stravné označeným" v agende Finančný príspevok na stravné. Hodnota predstavuje preddavok stravného na nasledujúci mesiac na základe počtu disponibilných pracovných dní.
     Pre obdobie október 2021 je potrebné túto činnosť vykonať koncom mesiaca september 2021, aby mal zamestnanec na účte FP na stravné predom, teda najneskôr 1.10.2021 ráno.
 
     Na obrázku je inicializovaný preddavok na stravné ako súčin predpokladaných pracovných dní v mesiaci a stravného na jeden deň v členení na zákonný príspevok  od zamestnávateľa (2,81 Eur) a príspevok zo sociálneho fondu (0,19 Eur).
1. V príklade na obrázku pre prvého zamestnanca je vypočet nasledujúci: 
 • október 2021 má 21 disponibilných pracovných dní, predpokladá sa, že zamestnanec pracuje od pondelka do piatku všetky dni, nemá plánovanú  dovolenku, dlhodobú PN, OČR, žiadne plánované neprítomnosti v mesiaci 
 • výpočet preddavku na stravné:  21 dní x (2,81 Eur/deň + 0,19 Eur/deň) = 63,- Eur  na mesiac.
2. V príklade na obrázku pre druhého zamestnanca je vypočet nasledujúci: 
 • pre október 2021 má tento zamestanec vykázane 16  pracovných dní nároku. Dôvodom je plánovaná dovolenka zamestnanca.
 • výpočet preddavku na stravné: 16 dní x (2,81 Eur/deň + 0,19 Eur/deň) = 48,- Eur  na mesiac.
     Overiť počet dní nároku cez dochádzku je možné použitím funkcie Dni nároku - zobrazenie výpočtu pre aktuálneho zamestnanca. Na obrázku vidíme zadanie plánovanej dovolenky na 5 pracovných dní, teda  počet dní nároku je 16.
Dokončením tejto funkcie je preddavok na FP na stravné zapísaný do databázy programu.


     Príkaz na úhradu sa generuje v agende Príkazy k úhrade pre stravné, zálohy, depozity exekúcií. Generovať príkazy na uhradu stravného a odoslať platbu je vhodné vykonať koncom predchádzajúceho mesiaca, stravné na október 2021 uhradiť koncom septembra 2021 tak, aby zamestnanec mal peniaze na účte najneskôr prvého v mesiaci.
Do agendy príkazov na úhradu sa prepneme stlačením tlačítka na obrázku.

5. Úhrada preddavku FP na stravné

      V agende Príkazy k úhrade pre stravné, zálohy, depozity exekúcií použijeme funkciu "Načítať úhrady stravného".

Funkcia vygeneruje príkazy na úhradu FP na stravné - preddavok. Číslo účtu a symboly platby je potrebné zadať v agende Pracovné pomery na záložke Účty zamestnanca k položke č. 1996 - FP NA STRAVNÉ VYPLATENÝ PREDDAVOK
Poznámka: Aj keď číslo účtu pre stravné bude vačšinou identické ako číslo účtu pre platbu miezd je potrebné zadať údaje opakovane vzhľadom na odlišné symboly platby pre platbu stravného. 


   Vygenerovanie príkazov na úhradu zapíše do agendy  FP na stravné dátum úhrady. Tento dátum je dôležitý pre preukázanie poskytnutia FP na stravné predom, aby bol oslobodený od dane !!!

6. Vygenerovanie SEPA platby

     SEPA  XML príkaz na úhradu vygenerujeme v agende Výstupy - Príkazy k úhrade stravné, zálohy, depozity exekúcii. Generovanie SEPA platby na mesiac október 2021 by ste mali vykonať koncom septembra 2021, aby platba v banke prebehla včas, aby zamestnanec mal najneskôr 1. 10. 2021 peniaze na účte.
Tieto výstupy sú oddelené od generovania úhrad k mzdám, kedže sa vykonávajú v inom časovom režime ako výplata miezd


7. Vystavnie mzdy a mesačné zúčtovanie stravného.

     Ak má zamestnanec vygenerovaný preddavok na stravné potom pri výpočte mzdy sa tento preddavok zapíše do mzdy do položky č. 1996 - FP NA STRAVNÉ VYPLATENÝ PREDDAVOK. Táto položka znižuje sumu k výplate, kedže tieto peniaze zamestnanec dostal ako preddavok.
Ďalej na základe reálne odpracovaných dní je štandardným spôsobom vypočítaná položka č. 192 - POČET DNÍ PRE STRAVNÉ.
Súčinom tejto položky a hodnoty stravného na deň (2,81 Eur/deň + 0,19 Eur/deň) je vypočítaná položka č. 1490 - FINAČNÝ PRÍSPEVOK NA STRAVNÉ.
Táto položka zvyšuje sumu k výplate.
     Z rozdielu položiek č.1490 a  č.1996 vyplýva to, či zamestnanec stravné vracia, ak má neprítomnosť v práci, alebo sa zamestnancovi stravné výnimočne doplatí v prípade napr. neplánovaných celodenných nadčasov.


V príklade na obrázku bol zamestnancovi  vyplatený preddavok na stravné vo výške 63,- Eur vzhľadom na 21 predpokladaných pracovných dní. Následne zamestnanec v predmetnom mesiaci reálne odpracoval iba 19 dní. 
 • Skutočný nárok na stravné za tieto dni je  19 dní x (2,81 Eur/deň + 0,19 Eur/deň) = 57,- Eur. 
 • Zamestnanec má čistú mzdu 757,12 Eur, z toho je odpočítaný, predom vyplatený, preddavok na stravné vo výške 63,- Eur
 • Ďalej je pripočítaný skutočný nárok na stravné vo výške 57,- Eur.
 • Výsledkom je suma 751,12 Eur, teda zamestnanec "vráti" 6,- Eur za 2 dni neprítomnosti v práci.
Tieto údaje o skutočnom nároku sú zapísané aj do agendy   FP na stravné. 

 

8. Zaúčtovanie FP na stravné


Priklad 21 dní -> 63,- Eur preddavok, 2 dni neodpracované ...

Text

Suma v EUR

MD

D

Finančný príspevok na stravovaniena október 21 dní * (2,81 Eur/deň + 0,19Eur/deň) 

63,- €

335

221

Vyúčtovanie v mzde za október 19 dní * (2,81 Eur/deň + 0,19Eur/deň) = 57,- Eur. 

 

 

 

Príspevok zamestnávateľa 19 * 2,81

53,39 €

527

335

Príspevok zo sociálneho fondu 19 * 0,19

3,61 €

472

335

Rozdiel 2 neodpracované dni
Nespotrebovaný príspevok spolu  2*(2,81 + 0,19) = 6
6,- € 331 335

Finančný príspevok na november – 20 pracovných dní

 

 

 

Finančný príspevok na mesiac november 

60,- €

335

221