FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

596
Finančný príspevok na stravné - najjednoduchší variant, preddavok jednorázovo

596 - Finančný príspevok na stravné - najjednoduchší variant, preddavok jednorázovo

Tagy: VIZUAL, MZDY
Tagy:
VIZUAL
MZDY
Dátum upravy: 21.03. 2022

     Tento postup je možné použiť za predpokladu vyplatenia preddavku na stravné jednorázovo, napr. na začiatku roka alebo pri začatí pracovného pomeru. Výška preddavku na stravné by mala byť dostatočná na pokrytie výdavkov na stravné na jeden mesiac, plus na ďalší mesiac do dňa výplaty
Ak je deň výplaty určený na 15. v mesiaci je potrebné vyplatiť preddavok na FP na stravné na 1,5 mesiaca teda cca na 30 - 33 dní. 
Ak je vyplatný termím posledného v mesiaci tak je potrebné  preddavok na FP na stravné na 2 mesiace teda cca na 40 - 43 dní.
Ak je vyplatný hneď na začiatku mesiaca, tak je potrebné  preddavok na FP na stravné na 1 mesiac + cca dva dni, teda cca na 22 - 25 dní.
Potom za každý odpracovaný mesiac je zamestnancovi pri výplate mzdy "doplnený" FP na stravné za dni, ktoré reálne odpracuje. 

    Tento preddavok sa poskytuje jednorázovo, výpočet a realizácia platby sa vykoná mimo program. Ak bude o tento postup záujem a nebude v rozpore s budúcim usmernením Finančnej správy k stravnému doplníme v krátkom čase aj agendu na takto jenorázovo poskytnutý preddavok na stravné.

Postup výplaty FP na stravné vo mzde realizujeme v programe nasledovne:

1. Zaevidovanie spôsobu zabezpečenia stravovania

     V agende Pracovné pomery, mzdové údaje vyberieme spôsob zabezpečenie stravovania na "fin. príspevok, iba vo mzde"
Tiež označime  údaj "Počet dní pre stravné - automat. výpočet z dochádzky alebo kalendára", táto voľba zabezpečí vo mzde výpočet položky č. 192 - POČET DNÍ PRE STRAVNÉ. Do počtu dní pre stravné je započítaný taký deň, keď zamestnanec podľa dochádzky alebo pracovného kalendára odpracuje viac ako 4 hodiny.

Tieto údaje majú históriu - sú viazané k obdobiu platnosti mzdových údajov, teda je možné zaedidovať zmeny v spôsobe zabezpečenia stravovania (každých 12 mesiacov). V agende Vystupy - Dochádzka, dovolenka, stravné je možné generovať tlačové zostavu k zvolenému spôsobu zabezpečenia stravného.


2. Mzdový číselník


     V mzdovom číselníku v časti Príplatky po zdanení je položka č. 1490 - FINAČNÝ PRÍSPEVOK NA STRAVNÉ. Táto položka je vypočítaná vo mzde ako skutočný nárok na stravne za aktuálny mesiac. Je rovná súčinu položky č. 192 - POČET DNÍ PRE STRAVNÉ a hodnoty stravného na deň zadaného v parametroch miezd.

3. Parametre miezd


V agende Parametre miezd je časť pre stravné, ktorá umožňuje zadefinovať parameter Finančný príspevok na stravné od zamestnávateľa, čo je aktuálne hodnota 55 % z ceny stravného poskytovaného pre pracovné cesty v trvaní 5 až 12 hodín. Pre rok 2021 je to hodnota maximálne 2,81 Eur.

Ak je u zamestnávateľa predmetná hodnota nižsia je možné túto hodnotu zaevidovať do časti Užívateľom nastavené hodnoty parametra.

Tiež je tu možné zaevidovať parameter Finančný príspevok na stravné zo soc.fondu. Táto hodnota nie je zákonom danná preto prednastavená hodnota nie je zadefinovaná. Je potrebné zaevidovať hodnotu stanovenú u konkrétneho zamestnávateľa.4. Vystavnie mzdy s výpočtom FP na stravné.

     Na základe reálne odpracovaných dní je štandardným spôsobom vypočítaná položka č. 192 - POČET DNÍ PRE STRAVNÉ. Súčinom tejto položky a hodnoty stravného na deň (2,81 Eur/deň + 0,19 Eur/deň) je vypočítaná položka č. 1490 - FINAČNÝ PRÍSPEVOK NA STRAVNÉ.
Táto položka zvyšuje sumu k výplate. Takto zamestanec získa ďalšie peniaze na stravné od jedného výplatného termínu do ďalšieho výplatného termínu.V príklade na obrázku je vypočet nasledujúci: 
 - október 2021 má 21 disponibilných pracovných dní, predpokladá sa, ze zamestnanec pracuje od pondelka do piatku všetky dni, nemá dovolenku, PN, OČR, žiadne neprítomnosti v mesiaci 
 - výpočet preddavku na stravné:  21 dní x (2,81 Eur/deň + 0,19 Eur/deň) = 63,- Eur  na mesiac.
 

5. Výpočet jednorázového preddavku na stravné

     Tento výpočet je potrebné vykonať mimo program jednorázovo, napr. pri začatí pracovného pomeru, alebo pri zmene spôsobu stravovania, alebo na začiatku roka. Nech predmetný zamestnanec nastúpi do pracovného pomeru 1.10.2021. Potom predom niekedy okolo 27. 9.2021 sa vypočíta jednorázový preddavok nasledovne:
  • zamestnanec má v pracovnej zmluve dohodnuté pracovať od pondelka do piatku - 5 dní v týždni, október 2021 má 21 štandardných pracovných dní, to sú dni ktoré zamestnanec plánuje odpracovať
  • v organizácii je výplatný termím určený na 15. teho, teda výplata za október 2021 sa zamestnancovi pripíše na účet 15. 11. 2021, to tohto dňa v novembri 2021 zamestnanec pravdepodobne odpracuje ešte 10 štandardných pracovných dní
  • teda od začiatku pracovného pomeru do prvej výplaty sa predpokladá 21 dní za október 2021 + 10 dni za november 2021 teda spolu 31 predpokladaných dní pre stravné.
  • výpočet preddavku je nasledovný: (21 dní za október 2021 + 10 dni za november 2021)  x (2,81 Eur/deň + 0,19 Eur/deň) = 31 x 3 = 93,- Eur predavku na október a 1/2 novembra.
Zamestnanec takto získa, pri nástupe do zamestnania, 93,- Eur preddavku na stravné, ktoré bude spotrebuvávať celý október a v novembri do výplatného termínu za okóber. V októbrovej výplate dňa 15.11. 2021 sa zamestnacovi doplní stravné podľa reálne odpracovaných dní (ak odrobí menej ako je planované, dostane síce nižšiu sumu ale bude mať zostatok peňazí ešte z preddavku) . Takto sa bude "dopĺňať" FP na stravné každomesačne pri výplate mzdy a bude sa spotrebúvať "od výplaty do výplaty".

6. Zúčtovanie preddavku

   Pri skončení pracovného pomeru, pri zmene výšky stravného, pri zmene spôsobu stravovania sa musí vykovať zučtovanie, teda zamestnanec vráti nespotrebovaný preddavok
  • ak odrobil menej ako bolo plánované zamestnanec vráti preddavok
  • pri zmene výšky stravného smerom hore sa zamestnancovi doplatí zvýšený preddavok.
Tieto úkony sa vykonávajú mimo program.